+2

Custom UI Master Class: Dropdown Menu với TextField

User case

Dropdown menu nên được sử dụng một cách hạn chế, và dùng cho tình huống bạn muốn người dụng lựa chọn trọng phạm vi xác định. Bạn nên thường xuyên chuyển sang View Controller thứ hai với một tableview thể hiện các phương án lựa chọn. Thành phần xây dựng của chúng ta hôm nay sẽ bao gồm một Textfield có thể cho người dùng nhập tuỳ chọn của họ nếu các lựa chọn không bao gôm được phương án họ mong muốn.

DropdownTextField: Tổng quan

Logic liên quan đến việc dropdown không quá phức tạp, nhưng có rất nhiều tương tác đến các views khác. Để hiểu được cấu trúc mà chúng ta xây dựng, bạn hay quan sát sơ đồ sau:

TapView: Nằm ở top của Views, nó nhận các thao tác của User và kick hoạt dropdown animation.

TextField: bên dưới TabView, hiển thị các lựa chọn hoặc cho phép user tự nhập phương án của mình.

AnimationView: để nhìn thấy hiệu ứng dropdown, các hoạt động sẽ được thực hiện trên vùng animationView này.

TableView: nằm ở AnimationView và chứa các menu options.

Hãy bắt đầu bằng cách xây dựng các đối tượng view chúng ta mô tả.

Bước 1: Tạo hệ thống Subviews

Như đã thấy, có rất nhiều setup view cần thiết. Để hỗ trợ quá trình này, hãy xem nhanh một số extensions. Đầu tiền, chúng ta có Theme enum đặt trong extensions của UIImage.

extension UIImage {
  
  enum Theme {
    case triangle
    
    var name: String {
      switch self {
      case .triangle: return "triangle"
      }
    }
      
    var image: UIImage {
      return UIImage(named: self.name)!
    }
  }
}

Đoạn code tiếp theo để bổ sung các layout constraints.

extension UIView {
  
  func constraintsPinTo(leading: NSLayoutXAxisAnchor, trailing: NSLayoutXAxisAnchor, top: NSLayoutYAxisAnchor, bottom: NSLayoutYAxisAnchor) {
    self.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    NSLayoutConstraint.activate([
      self.leadingAnchor.constraint(equalTo: leading),
      self.trailingAnchor.constraint(equalTo: trailing),
      self.topAnchor.constraint(equalTo: top),
      self.bottomAnchor.constraint(equalTo: bottom)
      ])
  }
}

Bây giờ, chúng ta có thể tiến hành công việc. Dưới đây chúng ta sẽ tạo DropDownTextField - subclass của UIView.

class DropDownTextField: UIView {
    
  //public properties
  var boldColor = UIColor.black
  var lightColor = UIColor.white
  var dropDownColor = UIColor.gray
  var font = UIFont.systemFont(ofSize: 18, weight: .semibold)

  //private properties
  private var options: [String]
  private var initialHeight: CGFloat = 0
  private let rowHeight: CGFloat = 40
  
  //UI properties
  var underline = UIView()
  
  let triangleIndicator: UIImageView = {
    let image = UIImage.Theme.triangle.image
    image.withRenderingMode(.alwaysTemplate)
    let imageView = UIImageView(image: image)
    imageView.contentMode = .scaleAspectFit
    return imageView
  }()
  
  let tapView: UIView = UIView()
  
  lazy var tableView: UITableView = {
    let tableView = UITableView()
    //tableView.register(DropDownCell.self, forCellReuseIdentifier: "option")
    tableView.bounces = false
    tableView.backgroundColor = UIColor.clear
    tableView.separatorInset = UIEdgeInsets.zero
    tableView.separatorColor = lightColor
    return tableView
  }()
  
  let animationView = UIView()
  
  lazy var textField: UITextField = {
    let textField = UITextField(frame: .zero)
    textField.textColor = boldColor
    textField.autocapitalizationType = .sentences
    textField.returnKeyType = .done
    textField.keyboardType = .alphabet
    return textField
  }()
  
  init(frame: CGRect, title: String, options: [String]) {
    self.options = options
    super.init(frame: frame)
    self.textField.text = title
    calculateHeight()
    setupViews()
  }
  
  private override init(frame: CGRect) {
    options = []
    super.init(frame: frame)
  }
  
  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    fatalError("init(coder:) has not been implemented")
  }
  
  @objc func animateMenu() {
    //
  }
}

extension DropDownTextField {
  
  private func calculateHeight() {
    self.initialHeight = self.bounds.height
    let rowCount = self.options.count + 1 //Add one so that you can include 'other'
    let newHeight = self.initialHeight + (CGFloat(rowCount) * rowHeight)
    self.frame.size = CGSize(width: self.frame.width, height: newHeight)
  }
  
  private func setupViews() {
    removeSubviews()
    addUnderline()
    addTriangleIndicator()
    addTextField()
    addTapView()
    addTableView()
    addAnimationView()
  }
  
  private func removeSubviews() {
    for view in self.subviews {
      view.removeFromSuperview()
    }
  }
  
  private func addUnderline() {
    addSubview(underline)
    underline.backgroundColor = self.boldColor
    
    underline.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    NSLayoutConstraint.activate([
      underline.topAnchor.constraint(equalTo: topAnchor, constant: initialHeight - 2),
      underline.leadingAnchor.constraint(equalTo: leadingAnchor),
      underline.trailingAnchor.constraint(equalTo: trailingAnchor),
      underline.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 2)
      ])
  }
  
  private func addTriangleIndicator() {
    triangleIndicator.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    triangleIndicator.tintColor = boldColor
    addSubview(triangleIndicator)
    let triSize: CGFloat = 12.0
    NSLayoutConstraint.activate([
      triangleIndicator.trailingAnchor.constraint(equalTo: trailingAnchor),
      triangleIndicator.heightAnchor.constraint(equalToConstant: triSize),
      triangleIndicator.widthAnchor.constraint(equalToConstant: triSize),
      triangleIndicator.centerYAnchor.constraint(equalTo: topAnchor, constant: initialHeight / 2)
      ])
  }
  
  private func addTextField() {
    textField.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    self.addSubview(textField)
        NSLayoutConstraint.activate([
          textField.leadingAnchor.constraint(equalTo: leadingAnchor),
          textField.centerYAnchor.constraint(equalTo: topAnchor, constant: initialHeight / 2),
          textField.trailingAnchor.constraint(equalTo: triangleIndicator.leadingAnchor, constant: -8)
          ])
    textField.font = self.font
//    textField.delegate = self
  }
  
  private func addTapView() {
    tapView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    let tapGesture = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(animateMenu))
    tapView.addGestureRecognizer(tapGesture)
    addSubview(tapView)
    tapView.constraintsPinTo(leading: leadingAnchor, trailing: trailingAnchor, top: topAnchor, bottom: underline.bottomAnchor)
  }
  
  private func addTableView() {
//     tableView.delegate = self
//     tableView.dataSource = self
    tableView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    
    self.addSubview(tableView)
    tableView.constraintsPinTo(leading: leadingAnchor, trailing: trailingAnchor, top: underline.bottomAnchor, bottom: bottomAnchor)
//    tableView.isHidden = true
  }
  
  private func addAnimationView() {
    self.addSubview(animationView)
    animationView.frame = CGRect(x: 0.0, y: initialHeight, width: bounds.width, height: bounds.height - initialHeight)
    self.sendSubviewToBack(animationView)
    animationView.backgroundColor = dropDownColor
//    animationView.isHidden = true
  }
}

Hãy vào view controller, bây giờ bạn có thể khởi tạo được dropDownTextField.

class ViewController: UIViewController {
  
  private var dropDown: DropDownTextField!
  private var flavourOptions = ["Chocolate", "Vanilla", "Strawberry", "Banana", "Lime"]

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    self.view.layoutMargins = UIEdgeInsets(top: self.view.layoutMargins.top,
                        left: 12.0,
                        bottom: self.view.layoutMargins.bottom,
                        right: 12.0)
    view.backgroundColor = UIColor.white
    addDropDown()
  }

  private func addDropDown() {
    let lm = view.layoutMargins
    let height: CGFloat = 40.0
    let dropDownFrame = CGRect(x: lm.left, y: lm.top + 60, width: view.bounds.width - (2 * lm.left), height: height)
    dropDown = DropDownTextField(frame: dropDownFrame, title: "Select Flavour", options: flavourOptions)
    //dropDown.delegate = self
    view.addSubview(dropDown)
  }
}

Nếu chúng ta build và chạy ứng dụng, đây là những gì chúng ta hy vọng:

Bước 2: Tạo và chỉ định Delegate

Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một delegate để View Controller có thể nhận được thông tin từ dropDown. File đầu tiên bên dưới thể hiện việc tạo giao thức DropDownTextFieldDelegate, bên trong có hai methods. Đầu tiên, menuDidAnimate cho View Controller biết mỗi khi Dropdown hoạt động. Phương thức thứ hai: optionSelected(option:) cho View controller biết đáp án được chọn.

protocol DropDownTextFieldDelegate {
  func menuDidAnimate(up: Bool)
  func optionSelected(option: String)
}

class DropDownTextField {
 //add to class
 var delegate: DropDownTextFieldDelegate?

}
//MARK: Drop down textfield delegate
extension ViewController: DropDownTextFieldDelegate {
  
  func menuDidAnimate(up: Bool) {
    print("animating up: \(up)")
  }

  func optionSelected(option: String) {
    print("option selected: \(option)")
  }
}

Bước 3: Thêm tuỳ chọn vào TableView

Bước tiếp theo là để các option xuất hiện trong bảng view. Chúng ta cần custom DropDownCell là subclass của UITableViewCell.

class DropDownCell: UITableViewCell {
  
  var lightColor = UIColor.lightGray
  var cellFont: UIFont = UIFont.systemFont(ofSize: 18, weight: .semibold)
  
  override func awakeFromNib() {
    super.awakeFromNib()
    
  }
  
  func configureCell(with title: String) {
    self.selectionStyle = .none
    self.textLabel?.font = cellFont
    self.textLabel?.textColor = self.lightColor
    self.backgroundColor = UIColor.clear    
    self.textLabel?.text = title
  }
}
extension DropDownTextField: UITableViewDelegate, UITableViewDataSource {
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return options.count + 1
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "option") as? DropDownCell ?? DropDownCell()
    cell.lightColor = self.lightColor
    cell.cellFont = font
    let title = indexPath.row < options.count ? options[indexPath.row] : "Other"
    cell.configureCell(with: title)
    return cell
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
    return tableView.frame.height / CGFloat(options.count + 1)
  }
}

Một lần nữa, chúng ta build và run ứng dụng. Hy vòng, đây là điều chúng ta thấy:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.