0

Custom loading indicator với SwiftUI

Thông thường, mình hay sử dụng ActivityIndicator để hiển thị cho việc loading. Tuy nhiên, đôi lúc về mặt UI thì nó hơi xấu, và mình muốn xử lý lại hiển thị loading theo đúng phong cách của mình.
Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn một số loại custom ActivityIndicator sử dụng SwiftUI và sử dụng .animation() kèm với một số thuộc tính như opacity, offset, scaleEffect...

Sliding Circles

struct SlidingCircle: View {
  
  let timer = Timer.publish(every: 1.6, on: .main, in: .common).autoconnect()
  @State var leftOffset: CGFloat = -50
  @State var rightOffset: CGFloat = 50
  
  var body: some View {
    ZStack {
      Circle()
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 20, height: 20)
        .offset(x: leftOffset)
        .opacity(0.7)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 1))
      Circle()
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 20, height: 20)
        .offset(x: leftOffset)
        .opacity(0.7)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 1).delay(0.2))
      Circle()
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 20, height: 20)
        .offset(x: leftOffset)
        .opacity(0.7)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 1).delay(0.4))
    }
    .onReceive(timer) { (_) in
      swap(&self.leftOffset, &self.rightOffset)
    }
  }
}

Kết quả:

Horizontal Sliding Bar

struct HorizontalSliding: View {
  
  @State private var shouldAnimate = false
  @State var leftOffset: CGFloat = -50
  @State var rightOffset: CGFloat = 50
  
  var body: some View {
    
    RoundedRectangle(cornerRadius: 10)
      .fill(Color.blue)
      .frame(width: 60, height: 20)
      .offset(x: shouldAnimate ? rightOffset : leftOffset)
      .animation(Animation.easeInOut(duration: 1).repeatForever(autoreverses: true))
      .onAppear {
        self.shouldAnimate = true
      }
  }
}

Kết quả:

Vertical Bar

struct VerticalBar: View {
  @State private var shouldAnimate = false
  var body: some View {
    
    HStack(alignment: .center, spacing: shouldAnimate ? 15 : 5) {
      Capsule(style: .continuous)
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 10, height: 50)
      Capsule(style: .continuous)
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 10, height: 30)
      Capsule(style: .continuous)
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 10, height: 50)
      Capsule(style: .continuous)
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 10, height: 30)
      Capsule(style: .continuous)
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 10, height: 50)
    }
    .frame(width: shouldAnimate ? 150 : 100)
    .animation(Animation.easeInOut(duration: 1).repeatForever(autoreverses: true))
    .onAppear {
      self.shouldAnimate = true
    }
  }
}

Kết quả:

Scaling Circles

struct ScalingCircle: View {
  @State private var shouldAnimate = false
  var body: some View {
    HStack {
      Circle()
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 20, height: 20)
        .scaleEffect(shouldAnimate ? 1.0 : 0.5)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 0.5).repeatForever())
      Circle()
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 20, height: 20)
        .scaleEffect(shouldAnimate ? 1.0 : 0.5)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 0.5).repeatForever().delay(0.3))
      Circle()
        .fill(Color.blue)
        .frame(width: 20, height: 20)
        .scaleEffect(shouldAnimate ? 1.0 : 0.5)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 0.5).repeatForever().delay(0.6))
    }
    .onAppear {
      self.shouldAnimate = true
    }
  }
}

Kết quả:

Circle with Waves

struct Waves: View {
  
  @State private var shouldAnimate = false
  
  var body: some View {
    Circle()
      .fill(Color.blue)
      .frame(width: 30, height: 30)
      .overlay(
        ZStack {
          Circle()
            .stroke(Color.blue, lineWidth: 100)
            .scaleEffect(shouldAnimate ? 1 : 0)
          Circle()
            .stroke(Color.blue, lineWidth: 100)
            .scaleEffect(shouldAnimate ? 1.5 : 0)
          Circle()
            .stroke(Color.blue, lineWidth: 100)
            .scaleEffect(shouldAnimate ? 2 : 0)
        }
        .opacity(shouldAnimate ? 0.0 : 0.2)
        .animation(Animation.easeInOut(duration: 1).repeatForever(autoreverses: false))
    )
    .onAppear {
      self.shouldAnimate = true
    }
  }
}

Kết quả:

Bạn có thể tạo ra bất kỳ loại loading nào theo ý mình với SwiftUI, nó rất dễ dàng. Bằng cách chỉ cần thay đổi cấu trúc hiển thị và sử dụng .animation() khi cần thiết.
Chúc các bạn thành công. 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.