Custom Date/Time PickerDialog Android

1.Giới thiệu:

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Time Selection trong Android. Có nhiều loại Time Selection: AnalogClock, Chronometor, DatePickerDialog, TimePickerDialog. Nhưng mình chỉ giới thiệu 2 control cuối phổ biến, các control khác các bạn tự tìm hiểu thêm trên mạng:

2.Code

Mình sẽ sử dụng mô hình MVVM trong Android. Đầu tiên tạo 1 interface riêng chứa Date/Time PickerDialog, tên là TimeManagement.java

public interface TimeManagement {
  TimeManagement dialogDatePicker(DatePickerDialog.OnDateSetListener onDateSetListener);

  void showDatePickerDialog();

  TimeManagement dialogTimePicker(TimePickerDialog.OnTimeSetListener onTimeSetListener);

  void showTimePickerDialog();
}

Tiếp theo tạo class implement interface TimeManagement để build và custom Date/Time PickerDialog, đặt tên là TimeManagementImpl.java

public class TimeManagementImpl implements TimeManagement {
  private static final String DATE_PICKER = "mDatePicker";
  private static final String DAY_FIELD = "day";
  private static final String ID = "id";
  private static final String ANDROID = "android";
  private Context mContext;
  private DatePickerDialog mDatePickerDialog;
  private TimePickerDialog mTimePickerDialog;
  private Calendar mCalendar;

  public DialogManagerImpl(Context context) {
    mContext = context;
    mCalendar = Calendar.getInstance();
    }
    
  @Override
  public TimeManagement dialogDatePicker(DatePickerDialog.OnDateSetListener onDateSetListener) {
    mDatePickerDialog =
        new DatePickerDialog(mContext, onDateSetListener, mCalendar.get(Calendar.YEAR),
            mCalendar.get(Calendar.MONTH), mCalendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
    return this;
  }

  @Override
  public void showDatePickerDialog() {
    if (mDatePickerDialog == null) {
      return;
    }
    mDatePickerDialog.show();
  }

  @Override
  public TimeManagement dialogTimePicker(TimePickerDialog.OnTimeSetListener onTimeSetListener) {
    mTimePickerDialog = new TimePickerDialog(mContext, onTimeSetListener,
        mCalendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY), mCalendar.get(Calendar.MINUTE), true);
    return this;
  }

  @Override
  public void showTimePickerDialog() {
    if (mTimePickerDialog == null) {
      return;
    }
    mTimePickerDialog.show();
  }
  }

Tại class ViewModel, implements DatePickerDialog.OnDateSetListener (Với Datepicker) (hay TimePickerDialog.OnTimeSetListener(Với TimePicker)).

//DatePicker Dialog, tương tự đối với TimePicker Dialog
@Override
  public void onDateSet(DatePicker view, int year, int month, int dayOfMonth) {
    setDate(String.valueOf(new StringBuilder().append(date).append("/").append(month).append("/").append(year).append("")));
  }
  
 // Even onClick
   public void onPickDate(View view) {
    mTimeManagement.showDatePickerDialog();
  }

Bạn có 5 theme có thể lựa chọn cho Date/Time Picker Dialog: mDatePickerDialog = new DatePickerDialog(mContext, X, onDateSetListener, mCalendar.get(Calendar.YEAR), mCalendar.get(Calendar.MONTH), mCalendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)); Thay vào X lần lượt các giá trị, ta sẽ được như hình minh họa

 1. THEME_DEVICE_DEFAULT_LIGHT
 2. AlertDialog.THEME_DEVICE_DEFAULT_DARK
 3. AlertDialog.THEME_HOLO_DARK
 4. AlertDialog.THEME_HOLO_LIGHT
 5. AlertDialog.THEME_TRADITIONAL

3. Custom

Đối với các theme HOLO hay TRADITIONAL, ta có thể custom để chỉ hiển thị tháng và năm, hoặc chỉ năm, như sau : Tại method buid dialog như đã nói ở trên, ta tiến hành bổ sung như sau

 @Override
  public TimeManagement dialogDatePicker(DatePickerDialog.OnDateSetListener onDateSetListener) {
    mDatePickerDialog =
        new DatePickerDialog(mContext, onDateSetListener, mCalendar.get(Calendar.YEAR),
            mCalendar.get(Calendar.MONTH), mCalendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
            
            try {
      Field[] datePickerDialogFields = mDatePickerDialog.getClass().getDeclaredFields();
      for (Field datePickerDialogField : datePickerDialogFields) {
        if (datePickerDialogField.getName().equals("mDatePicker")) {
          datePickerDialogField.setAccessible(true);
          DatePicker datePicker =
              (DatePicker) datePickerDialogField.get(mDatePickerDialog);
          if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
            int daySpinnerId =
                Resources.getSystem().getIdentifier("day", "id", "android");
            if (daySpinnerId != 0) {
              View daySpinner = datePicker.findViewById(daySpinnerId);
              if (daySpinner != null) {
              //Ẩn cột date, chỉ còn lại month và year
                daySpinner.setVisibility(View.GONE);
              }
            }
          }
        }
      }
    } catch (IllegalAccessException e) {
      Log.e(TAG, "IllegalAccessException: ", e);
    }
    return this;
  }

Code trên mình đã ẩn đi cột date, bạn có thể ẩn với month hay year nếu muốn, TimePicker cũng tương tự như vậy. Chúc thành công