+5

Cùng ôn lại về ngữ cảnh this trong javascript

This trong javascript biểu thị ngữ cảnh (context) của function, mỗi khi ta gọi từ khoá this trong một function, ta đang tham chiếu tới đối tượng "ngữ cảnh" của function đó. This trong javascript không hề giống hoàn toàn các ngôn ngữ khác, đồng thời có sự thay đổi khi chúng ta thiết lập strict mode.
Trong đa số trường hợp, giá trị của this được xác định bởi cách chúng ta gọi function. Nó không thể được chỉ định trong quá trình thực thi, và cũng có thể khác nhau mỗi lần mà function được gọi. Từ Javascript ES5 chúng ta có hàm bind cho phép chỉ định ngữ cảnh cụ thể của một function. Và từ ES6 ta có thêm Arrow function - function không cung cấp khả năng ràng buộc ngữ cảnh this.

const testObject = {
 prop: 24,
 func: function() {
  return this.prop;
 },
};

console.log(testObject.func());
// output: 24

Ngữ cảnh toàn cục (global)

Trong một ngữ cảnh toàn cục (không thuộc function nào), từ khoá this luôn tham chiếu tới đối tượng toàn cục, trong môi trường runtime là trình duyệt, this sẽ tham chiếu tới đối tượng window.

console.log(this === window); // true

a = 37;
console.log(window.a); // 37

this.b = "MDN";
console.log(window.b) // "MDN"
console.log(b)

Một lưu ý là chúng ta có thể tham chiếu tới object toàn cục ở bất cứ đâu bằng cách sử dụng từ khoá globalThis

Ngữ cảnh Function

Bên trong function, giá trị của this phụ thuộc vào cách mà function đó được gọi.

Function được gọi thông thường

Nếu ta không chỉ định strict mode, this vẫn sẽ chỉ định tới tới đối tượng toàn cục.

function checkContext() {
 return this;
}

// browser:
checkContext() === window; // true

// nodejs:
checkContext() === global;

Còn nếu chúng ta chỉ định strict mode, nếu giá trị của this không được chỉ định, nó sẽ nhận giá trị là undefined.

function checkContext() {
 'use strict'; // see strict mode
 return this;
}

checkContext() === undefined;

Trong trường hợp này, ta cần chỉ định ngữ cảnh cho function, bằng cách sử dụng 2 từ khoá call hoặc apply, ví dụ:

var obj = {a: 'Custom'};

// This property is set on the global object
var a = 'Global';

function whatsThis() {
 return this.a; // The value of this is dependent on how the function is called
}

whatsThis();     // 'Global'
whatsThis.call(obj); // 'Custom'
whatsThis.apply(obj);
Phương thức bind

Phiên bản ES5 đã giới thiệu phương thức bind, cho phép tạo ra một function từ một function sẵn có, cho phép chỉ định ngữ cảnh của function.

function showName() {
 return this.name;
}

var g = showName.bind({name: 'test'});
console.log(g()); // test

var h = g.bind({a: 'test2'}); // bind only works once!
console.log(h()); // test
Arrow Function

Đối với arrow function, this tham chiếu tới ngữ cảnh chứa đựng nó, tức là arrow function không bao giờ sinh ra ngữ cảnh mới, kể cả khi ta sử dụng các phương thức chỉ định như bind, call, hay apply.

var globalObject = this;
var foo = (() => this);
console.log(foo() === globalObject);
// true
Function là phương thức trong Object

Khi một fucntion được sử dụng như một phương thức trong một object, ngữ cảnh this tham chiếu tới đối tượng mà phương thức đó được gọi, và không bị ảnh hưởng bởi cách chúng ta khai báo function.

var obj = {
 prop: 37,
 func: function() {
  return this.prop;
 }
};

console.log(obj.func()); // 37
Sử dụng this trong constructor

Khi một function được sử dụng như một hàm constructor (sử dụng từ khoá new), ngữ cảnh this của nó được ràng buộc với đối tượng mới vừa được sinh ra:

function C() {
 this.a = 37;
}

var o = new C();
console.log(o.a); // 37


function C2() {
 this.a = 37;
 return {a: 38};
}

o = new C2();
console.log(o.a); // 38
Sử dụng this trong hàm xử lý sự kiện DOM

Khi một function được sử dụng như một hàm xử lý sự kiện, ngữ cảnh this của nó được chỉ định tới đối tượng đặt phương thức lắng nghe sự kiện. Ví dụ:

function handler(e) {
 console.log(this === e.currentTarget); // true
 this.style.color = '#989898';
}

var elements = document.getElementsByTagName('p');

for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
 elements[i].addEventListener('click', handler, false);
}

Tham khảo tại mdn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.