+9

Cùng nhìn qua Action Text của Rails 6

Mở đầu

Rails 6 đã bước vào giai đoạn beta với phiên bản v6.0.0.rc1. RC là viết tắt của Release Candidate, đây là phiên bản mà có xác suất trở thành final release rất cao. Ta có thể áp dụng nó vào dự án ngay kể từ bây giờ mà không cần lo sợ có những breaking change.

Nếu bạn sử dụng Docker, mình khuyên nên sử dụng ruby 2.6.3, vì trước đây mình đã dùng thử ruby:2.7.0-preview1-alpine3.10 thì khá nhiều lỗi khi up server, mà chả biết phải fix sao :sad:

Ở Rails 6, có khá nhiều tính năng mới hay ho:

 • Action Text
 • Parallel Testing
 • Action Model custom error message format.
 • vân vân mây mây...

Ở bài này, mình sẽ chỉ tập trung đề cập tới Action Text. Đây là một package giúp ta xây dựng WYSIWYG editor một cách nhanh chóng, hơn nữa, việc upload cũng được integrate với Active Storage.

Chú ý: Bài khá dài và embed nhiều code :v

Cách dùng

Cài đặt và sử dụng

Vì là Rails nên cách sử dụng rất đơn giản, nhưng ta sẽ chả biết nó chạy cái gì đằng sau cả =))

Cài đặt Action Text bằng CLI command sau:

rails action_text:install

Nhớ hãy chạy thêm cả command install Active Storage nữa.

rails active_storage:install

Để áp dụng cho field content của model Post, ta sẽ dùng tới macro has_rich_text

class CreatePosts < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :posts do |t|
   t.string :content
   t.string :category

   t.timestamps
  end
 end
end

content ở đây mình dùng string, nhưng khuyến khích dùng text hơn.

class Post < ApplicationRecord
	has_rich_text :content
end

Trên form, ta chỉ việc dùng rich_text_area

<%= form_with(model: @post) do |form| %>
 <div class="field">
  <%= form.label :content %>
  <%= form.rich_text_area :content %>
 </div>
<% end %>

Khi permit params, ta cũng làm như bao field khác


class PostsController < ApplicationController
 def post_params
  params.require(:post).permit(:category, :content)
 end
end

Cuối cùng ta hiển thị dữ liệu như sau:

<%= @post.content %>

Câu lệnh trên thực chất đang ngầm gọi tới @post.content.to_s

Đây là sản phẩm của ta:

Form tạo post với WYSIWYG editor - Sử dụng Trix editor, do Basecamp phát triển, cây nhà lá vườn luôn.

Có thể kéo thả file vào, file đó sẽ được upload bằng Active Storage.

Hiển thị dữ liệu ở màn hình detail

Các bạn thấy sao? Cá nhân mình thấy xấu như cờ hó vậy =)) Tuy nhiên ta có thể styling cho nó.

Styling

Rails đang có sẵn một vài style cơ bản cho nó trong file app/assets/stylesheets/actiontext.scss, ta có thể sửa nó để cho đẹp hơn.

Với đống tool của editor thì có thể dùng selector .trix-button-row

Với template attachment (như cái monaco.ttf ở trên), ta cũng có thể custom lại, Rails cung cấp sẵn template mặc định ở file app/views/active_storage/blobs/_blob.html.erb

Tìm hiểu sự ma giáo

Rồi ta đã lướt qua cách sử dụng nó, nhưng mà có quá nhiều magic.

Liệu bạn có tự đặt ra những câu hỏi thế này hay không?

 • Không biết cách lưu trữ dữ liệu của nó như thế nào?

 • Làm sao mà cái file trong kia integrate được với Active Storage?

 • Vì sao lại có thể custom lại những attachment bằng template?

 • vân vân mây mây...

Ta sẽ bắt tay vào tìm hiểu nó.

Hãy bắt đầu với has_rich_text

Macro has_rich_text

# https://github.com/rails/rails/blob/6a5c8b91998c56e50b5cc934d968947cd319f735/actiontext/lib/action_text/attribute.rb#L26
def has_rich_text(name)
 class_eval <<-CODE, __FILE__, __LINE__ + 1
  def #{name}
   rich_text_#{name} || build_rich_text_#{name}
  end
 
  def #{name}=(body)
   self.#{name}.body = body
  end
 CODE

 has_one :"rich_text_#{name}", -> { where(name: name) },
  class_name: "ActionText::RichText", as: :record, inverse_of: :record, autosave: true, dependent: :destroy
 # ... codes
end

Dễ dàng thấy rằng đây là 1 macro giúp định nghĩa getter, setter, và cả association has_one :rich_text_... với ActionText::RichText.

Vậy thì khi ta gọi @post.content, thực chất là ta đang gọi tới @post.rich_text_content.

Và nó cũng chỉ ra 1 điều nữa là Rails dùng 1 bảng riêng để lưu lại đống rich text của ta.

Hãy dành chút thời gian nhìn vào thư mục db/migrate, ta sẽ thấy file sau:

# db/migrate/20190718085159_create_action_text_tables.action_text.rb
# This migration comes from action_text (originally 20180528164100)
class CreateActionTextTables < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :action_text_rich_texts do |t|
   t.string   :name, null: false
   t.text    :body, size: :long
   t.references :record, null: false, polymorphic: true, index: false

   t.timestamps

   t.index [ :record_type, :record_id, :name ], name: "index_action_text_rich_texts_uniqueness", unique: true
  end
 end
end

Quả thật là vậy, body chính là nơi lưu trữ đống text của ta, còn name, record_id, và record_type là những attribute cho polymorphic association, khá quen thuộc nếu bạn đã dùng Active storage

Ta sẽ đi đến bước tiếp theo rich_text_area

Rails xử lý, lưu trữ rich text như thế nào?

# https://github.com/rails/rails/blob/cc1a5d5620c4cd952b27f6c1bbd16d8780a34d0e/actiontext/app/helpers/action_text/tag_helper.rb#L20
def rich_text_area_tag(name, value = nil, options = {})
 options = options.symbolize_keys

 options[:input] ||= "trix_input_#{ActionText::TagHelper.id += 1}"
 options[:class] ||= "trix-content"

 options[:data] ||= {}
 options[:data][:direct_upload_url] = main_app.rails_direct_uploads_url
 options[:data][:blob_url_template] = main_app.rails_service_blob_url(":signed_id", ":filename")

 editor_tag = content_tag("trix-editor", "", options)
 input_tag = hidden_field_tag(name, value, id: options[:input])

 input_tag + editor_tag
end

Có thể thấy đơn giản nó chỉ init cái trix editor cho ta thôi.

Việc kéo thả file, upload hoàn toàn được handle bởi trix editor, ta không custom được template sau khi file upload thành công.

Tuy nhiên Action Text có thêm 1 callback sau khi file được upload thành công:

// https://github.com/rails/rails/blob/cc1a5d5620c4cd952b27f6c1bbd16d8780a34d0e/actiontext/app/javascript/actiontext/attachment_upload.js#L26
this.attachment.setAttributes({
 sgid: attributes.attachable_sgid,
 url: this.createBlobUrl(attributes.signed_id, attributes.filename)
})

đây là 1 step rất quan trọng, nhưng ta sẽ chưa cần chú ý tới nó vội. Attachment của ta sau khi upload thành công sẽ trông như sau:

<figure contenteditable="false" data-trix-attachment="{&quot;contentType&quot;:&quot;application/zip&quot;,&quot;filename&quot;:&quot;monaco.ttf-master.zip&quot;,&quot;filesize&quot;:88996,&quot;sgid&quot;:&quot;BAh7CEkiCGdpZAY6BkVUSSIvZ2lkOi8vYXBwL0FjdGl2ZVN0b3JhZ2U6OkJsb2IvOD9leHBpcmVzX2luBjsAVEkiDHB1cnBvc2UGOwBUSSIPYXR0YWNoYWJsZQY7AFRJIg9leHBpcmVzX2F0BjsAVDA=--79d2aa5a0af367233a5420a4f0ae02657d3910ab&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://localhost:60100/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBEUT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e79bebbfa0f10319d319411c129291d12e752d22/monaco.ttf-master.zip&quot;}" data-trix-content-type="application/zip" data-trix-id="1108" class="attachment attachment--file attachment--zip">
 <figcaption class="attachment__caption">
  <span class="attachment__name">monaco.ttf-master.zip</span> 
  <span class="attachment__size">86.91 KB</span>
 </figcaption>
</figure>

Tiếp đến là submit dữ liệu, vậy Rails sẽ gửi gì lên?

Đơn giản là Rails sẽ gửi tất cả những gì bên trong <trix-editor></trix-editor>

Inspect thử params, ta sẽ thấy:

post_params[:content]
# => "<div><a href=\"http://localhost:60100/posts/new\">http://localhost:60100/posts/new</a></div><div><strong>Hello world<br></strong><figure data-trix-attachment=\"{&quot;content&quot;:&quot;<figure class=\\&quot;attachment attachment--file attachment--zip\\&quot;>\\n\\n <figcaption class=\\&quot;attachment__caption\\&quot;>\\n   <span class=\\&quot;attachment__name\\&quot;>monaco.ttf-master.zip</span>\\n   <span class=\\&quot;attachment__size\\&quot;>86.9 KB</span>\\n </figcaption>\\n</figure>\\n&quot;,&quot;contentType&quot;:&quot;application/zip&quot;,&quot;filename&quot;:&quot;monaco.ttf-master.zip&quot;,&quot;filesize&quot;:88996,&quot;sgid&quot;:&quot;BAh7CEkiCGdpZAY6BkVUSSIvZ2lkOi8vYXBwL0FjdGl2ZVN0b3JhZ2U6OkJsb2IvNz9leHBpcmVzX2luBjsAVEkiDHB1cnBvc2UGOwBUSSIPYXR0YWNoYWJsZQY7AFRJIg9leHBpcmVzX2F0BjsAVDA=--97b885c24fd3d87464525f34a7b6ea117e4c72e6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://localhost:60100/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBEQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--940badfc5aee704ef3f98085f87f909baf870660/monaco.ttf-master.zip&quot;}\" data-trix-content-type=\"application/zip\" class=\"attachment attachment--content attachment--zip\"><figure class=\"attachment attachment--file attachment--zip\">\r\n\r\n <figcaption class=\"attachment__caption\">\r\n   <span class=\"attachment__name\">monaco.ttf-master.zip</span>\r\n   <span class=\"attachment__size\">86.9 KB</span>\r\n </figcaption>\r\n</figure>\r\n<figcaption class=\"attachment__caption\"></figcaption></figure></div>"

Làm đẹp nó chút

<div>
 <a href="http://localhost:60100/posts/new">http://localhost:60100/posts/new</a></div>
<div>
 <strong>Hello world<br></strong>
 <figure data-trix-attachment="..." data-trix-content-type="application/zip" class="attachment attachment--content attachment--zip">
  <figure class="attachment attachment--file attachment--zip">
   <figcaption class="attachment__caption">
    <span class="attachment__name">monaco.ttf-master.zip</span>
    <span class="attachment__size">86.9 KB</span>
   </figcaption>
  </figure>
  <figcaption class="attachment__caption"></figcaption>
 </figure>
</div>

Có thể thấy nó khá giống với content của <trix-editor></trix-editor> đúng không nào?

Ta sẽ save đống params này lại, và xem DB ta chứa gì?

app_development=# SELECT body FROM action_text_rich_texts WHERE id = 3;
<div>
 <a href="http://localhost:60100/posts/new">http://localhost:60100/posts/new</a></div>
<div>
 <strong>Hello world<br></strong>
 <action-text-attachment sgid="BAh7CEkiCGdpZAY6BkVUSSIvZ2lkOi8vYXBwL0FjdGl2ZVN0b3JhZ2U6OkJsb2IvNz9leHBpcmVzX2luBjsAVEkiDHB1cnBvc2UGOwBUSSIPYXR0YWNoYWJsZQY7AFRJIg9leHBpcmVzX2F0BjsAVDA=--97b885c24fd3d87464525f34a7b6ea117e4c72e6" content-type="application/zip" url="http://localhost:60100/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBEQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--940badfc5aee704ef3f98085f87f909baf870660/monaco.ttf-master.zip" filename="monaco.ttf-master.zip" filesize="88996"></action-text-attachment>
</div>

Các thẻ khác thì vẫn vậy, tuy nhiên attachments của ta lại có một chút khác biệt. Ở đây đống figure đã được minify lại thành action-text-attachment để cho gọn hơn.

Hãy cùng điều tra xem tại sao lại như vậy? Trước tiên ta vào xem ActionText::RichText của ta chứa gì ma giáo

# https://github.com/rails/rails/blob/027085a5972a798cfea60f829a9edabbd67a2818/actiontext/app/models/action_text/rich_text.rb#L11
class ActionText::RichText < ActiveRecord::Base
 serialize :body, ActionText::Content
end

Vậy là body của ta đang được serialize bởi ActionText::Content, mò đến đó tiếp thôi.

# https://github.com/rails/rails/blob/df8ee09ce71338cdf9816225df1bdebc707f3560/actiontext/lib/action_text/content.rb#L15
class ActionText::Content
 class << self
  def fragment_by_canonicalizing_content(content)
   fragment = ActionText::Attachment.fragment_by_canonicalizing_attachments(content)
   fragment = ActionText::AttachmentGallery.fragment_by_canonicalizing_attachment_galleries(fragment)
   fragment
  end
 end

 def initialize(content = nil, options = {})
  options.with_defaults! canonicalize: true

  if options[:canonicalize]
   @fragment = self.class.fragment_by_canonicalizing_content(content)
  else
   @fragment = ActionText::Fragment.wrap(content)
  end
 end
end

Ta sẽ quan tâm tới hàm initialize trước, khi serialize, mặc định là ta đang không dùng tham số, vậy là options sử dụng sẽ là canonicalize: true, xem tiếp fragment_by_canonicalizing_content nào. Có vẻ lại phải mò fragment_by_canonicalizing_attachments tiếp @@

# https://github.com/rails/rails/blob/df8ee09ce7/actiontext/lib/action_text/attachment.rb#L11
class ActionText::Attachment
 TAG_NAME = "action-text-attachment"
 SELECTOR = TAG_NAME
 
 class << self
  def fragment_by_canonicalizing_attachments(content)
   fragment_by_minifying_attachments(
    fragment_by_converting_trix_attachments(content)
   )
  end
 end
end

fragment_by_minifying_attachments, bạn có thấy từ minify không? Có vẻ ta đang đi đúng hướng. Hãy tiếp tục, nhưng hãy bắt đầu bằng fragment_by_converting_trix_attachments

# https://github.com/rails/rails/blob/df8ee09ce71338cdf9816225df1bdebc707f3560/actiontext/lib/action_text/attachments/trix_conversion.rb#L9
module ActionText::Attachments::TrixConversion
 class_methods do
  def fragment_by_converting_trix_attachments(content)
   Fragment.wrap(content).replace(TrixAttachment::SELECTOR) do |node|
    from_trix_attachment(TrixAttachment.new(node))
   end
  end
 end
end

Nôm na là đoạn này sẽ replace toàn bộ ActionText::TrixAttachment::SELECTOR = "[data-trix-attachment] bằng thẻ ActionText::Attachment::SELECTOR = "action-text-attachment".

module ActionText::Attachments::Minification
 class_methods do
  def fragment_by_minifying_attachments(content)
   Fragment.wrap(content).replace(ActionText::Attachment::SELECTOR) do |node|
    node.tap { |n| n.inner_html = "" }
   end
  end
 end
end

Hàm fragment_by_minifying_attachments của chúng ta sẽ remove toàn bộ inner content của thẻ action-text-attachment.

Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng ta đã biết được tại sao đống figure rối rắm kia trở thành action-text-attachment gọn gàng hơn rất nhiều.

Hiển thị dữ liệu

Hãy vào màn hình detail, và thử inspect element, ta sẽ thấy attachment của ta lại trở về dạng đầy đủ:

<%= @post.content =>

Đây là những gì ta thu được.

<div class="trix-content">
 <div>
  <a href="http://localhost:60100/posts/new">http://localhost:60100/posts/new</a>
 </div>
 <div>
  <strong>Hello world<br></strong>
  <action-text-attachment sgid="BAh7CEkiCGdpZAY6BkVUSSIvZ2lkOi8vYXBwL0FjdGl2ZVN0b3JhZ2U6OkJsb2IvNz9leHBpcmVzX2luBjsAVEkiDHB1cnBvc2UGOwBUSSIPYXR0YWNoYWJsZQY7AFRJIg9leHBpcmVzX2F0BjsAVDA=--97b885c24fd3d87464525f34a7b6ea117e4c72e6" content-type="application/zip" url="http://localhost:60100/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBEQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--940badfc5aee704ef3f98085f87f909baf870660/monaco.ttf-master.zip" filename="monaco.ttf-master.zip" filesize="88996">
   <figure class="attachment attachment--file attachment--zip">
    <figcaption class="attachment__caption">
     <span class="attachment__name">monaco.ttf-master.zip</span>
     <span class="attachment__size">86.9 KB</span>
    </figcaption>
   </figure>
  </action-text-attachment>
 </div>
</div>

Bạn còn nhớ mình ghi ở trên, khi ta viết @post.content, thực chất ta đang gọi @post.content.to_s chứ?

Thử đào sâu vào chút:

# https://github.com/rails/rails/blob/df8ee09ce7/actiontext/lib/action_text/content.rb#L90
def to_rendered_html_with_layout
 renderer.render(partial: "action_text/content/layout", locals: { content: self })
end

def to_s
 to_rendered_html_with_layout
end
<%# https://github.com/rails/rails/blob/df8ee09ce7/actiontext/app/views/action_text/content/_layout.html.erb %>
<div class="trix-content">
 <%= render_action_text_content(content) %>
</div>
# https://github.com/rails/rails/blob/0ec2a907545e47f816993b9fd8cabb552454b1a2/actiontext/app/helpers/action_text/content_helper.rb#L12
def render_action_text_content(content)
 sanitize_action_text_content(render_action_text_attachments(content))
end

def sanitize_action_text_content(content)
 sanitizer.sanitize(content.to_html, tags: allowed_tags, attributes: allowed_attributes, scrubber: scrubber).html_safe
end

def render_action_text_attachments(content)
 content.render_attachments do |attachment|
  unless attachment.in?(content.gallery_attachments)
   attachment.node.tap do |node|
    node.inner_html = render(attachment, in_gallery: false).chomp
   end
  end
 end.render_attachment_galleries do |attachment_gallery|
  render(layout: attachment_gallery, object: attachment_gallery) do
   attachment_gallery.attachments.map do |attachment|
    attachment.node.inner_html = render(attachment, in_gallery: true).chomp
    attachment.to_html
   end.join("").html_safe
  end.chomp
 end
end

Đại khái là Rails sẽ sanitize đống rich text của ta để tránh XSS attack, và render template đối với những attachment.

Integrate với Active Storage

Hãy quay trở lại với model ActionText::RichText

# https://github.com/rails/rails/blob/df8ee09ce7/actiontext/app/models/action_text/rich_text.rb#L14
class ActionText::RichText < ActiveRecord::Base
 has_many_attached :embeds
 
 before_save do
  self.embeds = body.attachments.map(&:attachable) if body.present?
 end
end

Ta dễ dàng hiểu 1 cách tổng quan là Rails sẽ tiến hành extract toàn bộ attachment trong body, gán vào embeds. Sau đó sẽ save đống association này lại.

Thử xem Rails sẽ extract attachments ra làm sao.

# https://github.com/rails/rails/blob/027085a5972a798cfea60f829a9edabbd67a2818/actiontext/lib/action_text/content.rb#L53
def attachables
 @attachables ||= attachment_nodes.map do |node|
  ActionText::Attachable.from_node(node)
 end
end

# https://github.com/rails/rails/blob/027085a5972a798cfea60f829a9edabbd67a2818/actiontext/lib/action_text/content.rb#L113
def attachment_nodes
 @attachment_nodes ||= fragment.find_all(ActionText::Attachment::SELECTOR)
end

Rails sẽ tìm kiếm tất cả thẻ action-text-attachment, extract những thông tin cần thiết để init được ActiveStorage::Blob object.

Ta cần nghía qua hàm Attachable.from_node nữa

# https://github.com/rails/rails/blob/027085a5972a798cfea60f829a9edabbd67a2818/actiontext/lib/action_text/attachable.rb#L10
def from_node(node)
 if attachable = attachable_from_sgid(node["sgid"])
  attachable
 elsif attachable = ActionText::Attachables::ContentAttachment.from_node(node)
  attachable
 elsif attachable = ActionText::Attachables::RemoteImage.from_node(node)
  attachable
 else
  ActionText::Attachables::MissingAttachable
 end
end

Trong trường hợp này, Rails sẽ luôn extract theo strategy là sgid, các bạn không cần quan tâm tới 3 nhánh dưới làm gì cho mất công.

Còn nhớ phần trên mình đã đề cập tới sgid chứ?

https://github.com/rails/rails/blob/cc1a5d5620c4cd952b27f6c1bbd16d8780a34d0e/actiontext/app/javascript/actiontext/attachment_upload.js#L26
this.attachment.setAttributes({
 sgid: attributes.attachable_sgid,
 url: this.createBlobUrl(attributes.signed_id, attributes.filename)
})

Callback này được gọi sau khi file được upload thành công. Vậy sgid là cái gì?

sigd được encrypt từ id của attachment sau khi upload. Khi gửi lên, server sẽ decrypt nó để lấy lại id, gán attachment vào record.

Tại sao lại cần encrypt? Các bạn cứ tưởng tượng, nếu dùng thẳng id, do ta upload ảnh trước khi tạo record, nên khi gửi params từ client lên, chắc chắn sẽ phải đưa attachment id vào để server lưu đúng association. Client nó gửi đúng thì không sao, nhưng nếu nó gửi id attachment của người khác thì sao? Attachment đó sẽ chuyển chủ ngay lập tức :v Còn nếu encrypt thì user đố mà mò được mã hash của attachment người khác.

attachable_from_sgid(node["sgid"]) sẽ trả về ActiveStorage::Blob object

# https://github.com/rails/rails/blob/f1b8bb4e1f16e4029ddf05515db0c01942521116/actiontext/lib/action_text/attachable.rb#L22
def from_attachable_sgid(sgid, options = {})
 method = sgid.is_a?(Array) ? :locate_many_signed : :locate_signed
 record = GlobalID::Locator.public_send(method, sgid, options.merge(for: LOCATOR_NAME))
 record || raise(ActiveRecord::RecordNotFound)
end

Nếu không tin, bạn hãy thử rails c và gọi hàm:

GlobalID::Locator.locate_signed(sgid, { for: "attachable" })

Kết luận

Action Text được thiết kế khá hay, code gọn, tất cả method đều rất ngắn, dễ hiểu.

Do là built-in nên ta cũng chả cần cài cắm gì thêm mệt người. Nếu đã upgrade lên Rails 6, bạn hãy thử trải nghiệm nó xem.

Còn đối với phiên bản thấp hơn, ta cũng có thể áp dụng flow của Action Text để build một package hỗ trợ richtext.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.