+4

CSS Units (em, rem, pt, px, vw, vh, vmin, vmax, ex, ch, ...)

Introduction

CSS có nhiều đơn vị đo, phổ biến nhất là pixels, nhưng bên cạnh đó còn khá nhiều đơn vị đo khác tuy không được biết đến nhiều nhưng đôi khi chúng rất hữu dụng trong vài trường hợp cụ thể.

Trong bài viết này đề cập đến relative units, absolute unitsviewport units

Media Recommended Occasional use Infrequent use Not recommended
Screen em, rem, % px ch, ex, vw, vh, vmin, vmax cm, mm, in, pt, pc
Print em, rem, % cm, mm, in, pt, pc ch, ex px, vw, vh, vmin, vmax

Relative Units

Relative units là loại đơn vị sẽ có giá trị tương đối so với độ dài của thuộc tính.

Ngược lại với Absolute units như pixels, points hay centimeters, chúng ta có thể xác định kích thước theo relative units như %, em hoặc rem.

Đối với hầu hết các trình duyệt, font-size mặc định sẽ là 16px, ta có thể lấy giá trị này làm giá trị chuẩn để tính toán (vd: 16px tương đương với 1em, 1rem hoặc 100%)

Unit Description
% Có giá trị tương đối so với phần tử cha
em Tương đối so với font-size của phần tử cha (vd 2.5em tức là font sẽ lớn hơn normal font 2.5 lần)
rem Tương đối so với phần tử gốc. Phần tử gốc ở đây là thẻ html
ch Tương đối so với width của phần tử "0"
ex Tương đối so với x-height của font hiện tại

Absolute Units

Absolute units là loại đơn vị có giá trị không thay đổi theo kích thước màn hình, hướng và các biến thể khác, tuy nhiên chỉ chính xác tuyệt đối khi output có độ phân giải đủ cao.

Absolute units sẽ cần thiết trong các trường hợp yêu cầu kích thước phần tử phải chính xác 100% và không được thay đổi. Chúng cũng khá hữu dụng nếu ta muốn cố định một khoảng nào đó để tránh các trường hợp khoảng đó trở nên quá rộng hoặc quá hẹp.

Unit Description
cm centimeters 1 cm = 1 cm
mm millimeters 10 mm = 1 cm
in inches 1 in = 96px = 2.54 cm
px pixels 1 px = 1/96th of 1 in
pt points 1 pt = 1/72 of 1 in
pc pica 1pc = 12 pt

Viewport Units

Các Viewport Units đại diện cho một tỉ lệ % của khung nhìn (viewport) của trình duyệt hiện tại.

Sự khác biệt so với Percentage units là các Viewport units luôn luôn được tính bằng tỉ lệ phần trăm kích thước viewport của trình duyệt, trong khi đó Percentage units lại kế thừa kích thước của các phần tử cha của chúng.

Unit Description
vw 1% chiều rộng của viewport
vh 1% chiều cao của viewport
vmin 1vw hoặc 1vh, tùy theo số nào nhỏ hơn
vmax 1vw hoặc 1vh, tùy theo số nào lớn hơn

Browser Support

Các đơn vị đo được hỗ trợ trong từng phiên bản của trình duyệt, trích từ w3school:

Summary

Bài viết nhằm tóm tắt về các đơn vị đo (units) trong CSS và ý nghĩa cũng như đặc điểm của từng unit. Bài viết không tránh khỏi các thiếu sót, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết.

Nguồn:


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí