+5

CSS Doraemon dễ thương bằng animations

Mình là fan cuồng của Doraemon nên đã tìm hiểu và tham khảo trên mạng, nên cũng muốn chia sẻ cho mọi người để biết thêm css3 mà animation đã làm được 1 em mon đáng yêu như thế nào. ahihi ❤️

HTML

Đầu tiên các bạn thêm đoạn HTML này vào:

<h1>Doraemon</h1>
<div class="main">
 <div class="cajaovalo">
  <div class="ovalo"></div>
  <div class="semi-circulo">
   <div class="palo"></div>
  </div>
 </div>

  <div class="cabeza">
  
   <ul class="bigotes">
   <li><div class="b1"></div></li>
   <li><div class="b2"></div></li>
    <li><div class="b3"></div></li>
  </ul>

  <ul class="bigotes2">
   <li><div class="b1_"></div></li>
   <li><div class="b2_"></div></li>
    <li><div class="b3_"></div></li>
  </ul>

 
  
 
    <div class="circulo-dos">
    <ul class="_navegacion">
      <li><div class="pupila"><div class="iris1"></div></div></li>
      <li><div class="elemento"></div><div class="pupila2"><div class="iris2"></div></div></li>
    </ul>
    <div class="nariz">

      <div class="lunar"></div>
    </div>
    <div class="palonariz"></div>
     <div class="boca">
      <ul class="corazon"></ul>
     </div>
     </div>
    </div>


 
  <div class="huevo">
  <div class="bufanda"></div>
  <div class="campana">
    <div class="bolanegra"></div>
    <div class="palonegro"></div>
  </div>
  <div class="ovalocesta">
    <div class="cesta"></div>
  </div> 
  <ul class="_brazos">
 <li><div class="brazo1"><div class="mano1"></div></div></li>
 <li><div class="brazo2"><div class="mano1"></div></div></li>
</ul>
</div>

<ul class="_pie">
 <li><div class="pie1"></div></li>
 <li><div class="pie2"></div></li>
</ul>

</div>

CSS

sau đó các bạn style cho các class để ghép sao cho doreamon cực dễ thương mà chuyển động được:

/* CSS */
* {
	margin: 0;
	padding: 0;
	box-sizing: border-box;
	list-style: none;
	text-decoration: none;
}

body {background: #D4ECF9}

.main {
 width: 600px;
 height: auto;
 /*background-color: red;*/
 position: relative;
 margin: 5% auto;
 -webkit-animation: volar 1s linear 2s infinite alternate; /* Safari 4.0 - 8.0 */
 animation: volar 1s linear 2s infinite alternate;
}

h1 {text-align: center;}

.cajaovalo {
	width: 100px;
	height: 5px;
	background: transparent;
	margin: 0 auto;
	position: relative;
	margin-bottom: 10px
}

/*corrocoptero*/
.ovalo {
width: 100px;
/*height: 30px;*/
height: 5px;
margin: 0 auto;
/*background: white;*/
background-color: gray;
-ms-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;

/*-moz-border-radius: 100px / 30px;
-webkit-border-radius: 100px / 30px;
border-radius: 100px / 30px;*/
/*border: 2px solid black;*/
border: 2px solid gray;
z-index: 100;
opacity: 0.6; 
position: absolute;
top: 5px;


  -webkit-animation-name: rotar;
  -webkit-animation-duration: .1s;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-timing-function: linear;

  -moz-animation-name: rotar;
  -moz-animation-duration: .1s;
  -moz-animation-iteration-count: infinite;
  -moz-animation-timing-function: linear;

  -ms-animation-name: rotar;
  -ms-animation-duration: .1s;
  -ms-animation-iteration-count: infinite;
  -ms-animation-timing-function: linear;

  -o-animation-name: rotar;
  -o-animation-duration: .1s;
  -o-animation-iteration-count: infinite;
  -o-animation-timing-function: linear;

  animation-name: rotar;
  animation-duration: .1s;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-timing-function: linear;
}

@-webkit-keyframes rotar {
  from{-webkit-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
  to{-webkit-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
}

@-moz-keyframes rotar {
  from{-moz-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
  to{-moz-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
}

@-ms-keyframes rotar {
  from{-ms-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
  to{-ms-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
}

@-o-keyframes rotar {
  from{-o-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
  to{-o-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
}

@keyframes rotar {
  from{transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
  to{transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
}

.semi-circulo {
   width: 20px; 
   height: 10px; 
   display: block;
   border: 2px solid #555; 
   background: #BD8D22;
   -moz-border-radius: 100px 100px 0 0;
   -webkit-border-radius: 100px 100px 0 0;
   border-radius: 100px 100px 0 0;
  
   position: absolute; 
   right: 0;
   top: 0;
   left: 0;
   bottom: 0;
   margin: auto;
  z-index: 2;
 }

.palo {
	width: 7px;
	height: 30px;
 z-index: 1;
	background: #FCC136;
  position: relative;
  top: 7px;
	border: 2px solid black;
	margin: 0 auto;
}

.cabeza {
	width: 200px;
	height: 200px;
	border-radius: 50%;
	border: 2px solid black;
	margin: 0 auto;
	position: relative;
	background: #35A1C9;
 z-index: 100;
 overflow: hidden;
}

.circulo-dos {
	width: 170px;
	height: 170px;
	border-radius: 100%;
	background: white;
	border: 2px solid black;
 position: absolute; 
 right: 0;
 top: 0;
 left: 0;
 bottom: 0;
 margin: auto
}

.boca {
   width: 140px; 
   height: 70px; 
   -moz-border-radius: 140px 140px 0 0;
   -webkit-border-radius: 140px 140px 0 0;
   border-radius: 140px 140px 0 0;
   background: #B11635;
   overflow: hidden;
   margin: 0 auto;
   position: relative;
   top: -13px;
   -moz-transform: rotate(180deg);
   -webkit-transform: rotate(180deg);
   /*top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);*/
}

.pupila {
  width: 23px;
  height: 15px;
  background: black;
  border-radius: 100%;
  -moz-transform: rotate(90deg);
  -webkit-transform: rotate(90deg);
  position: absolute;
  top: 20px;
  left: 58px;
}

.pupila2 {
  width: 23px;
  height: 15px;
  background: black;
  border-radius: 100%;
  -moz-transform: rotate(90deg);
  -webkit-transform: rotate(90deg);
  position: absolute;
  top: 20px;
  right: 58px;
}

._navegacion {
 margin: 0 auto;
}

._navegacion li {
 margin: 0 0;
 background: white;
 width: 48px;
 height: 48px;
 border-radius: 100%;
 border: 1px solid black;
 overflow: hidden;

}

.elemento {
 width: 48px;
 height: 48px;
 background-color: white;
 position: relative;
 overflow: hidden;
 /*animation: pulse .9s infinite;
 -webkit-animation: pulse .9s infinite;
 -moz-animation: pulse .9s infinite;
 -ms-animation: pulse .9s infinite;
 -o-animation: pulse .9s infinite;*/
  -webkit-animation-duration: 1s;
  -moz-animation-duration: 1s; 
  -ms-animation-duration: 1s; 
  -o-animation-duration: 1s; 
 /* Safari 4.0 - 8.0 */
 -webkit-animation-iteration-count: 3;
 -moz-animation-iteration-count: 3;
 -ms-animation-iteration-count: 3;
 -o-animation-iteration-count: 3;
 /* Safari 4.0 - 8.0 */
  -webkit-animation-name: pulse;
  -moz-animation-name: pulse;
  -ms-animation-name: pulse;
  -o-animation-name: pulse;
  animation-name: pulse;
  animation-duration: 1s;
  animation-iteration-count: 3;
 z-index: 100;
}

.elemento:after {
 content: "⌒";
 width: 48px;
 line-height: 2.5;
 font-size: 30px;
 color: #000;
 position: absolute;

 text-align: center;
 font-weight: bold;
}

@-webkit-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@-ms-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@-o-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@-moz-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

._navegacion li a {display: block;}

._navegacion a {
  height:100%;
  width: 100%;
  display: block;
}

._navegacion {
 display: flex;
 align-items: center;
 align-content: center;
 flex-direction: row;
/*justify-content: flex-end;*/
 justify-content: center;
 flex-wrap: wrap;
}

.nariz {
 background: #B11735;
 width: 34px;
 height: 34px;
 border-radius: 100%;
 border: 1px solid black;
 margin: 0 auto;
 position: relative;
 top: -8px;
}

.palonariz {
  width: 2px;
  height: 20px;
  margin: 0 auto;
  background-color: black;
  position: relative;
  top: -8px;
}

.lunar {
 width: 10px;
 height: 10px;
 border-radius: 100%;
 border: 1px solid #fff;
 position: absolute;
 background: white; 
 top: 6px;
 left: 8px;
}

.iris1 {
  width: 6px;
  height: 3px;
  background: white;
  border-radius: 100%;
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -webkit-transform: rotate(180deg);
  position: absolute; 
  right: 0;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  margin: auto
}

.iris2 {
  width: 6px;
  height: 3px;
  background: white;
  border-radius: 100%;
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -webkit-transform: rotate(180deg);
  position: absolute; 
  right: 0;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  margin: auto
}

.corazon {
  position: relative;
  width: 100px;
  height: 90px;
  margin: 0 auto;
 
  top: -50px;
  -webkit-transform: rotate(180deg);
  -ms-transform: rotate(180deg);
  -o-transform: rotate(180deg);
  transform: rotate(180deg);  
}

.corazon::before, .corazon::after {
  content: "";
  position: absolute;
  left: 50px;
  top:0;
  width: 50px;
  display: block;
  height: 80px;
  background: #CA2533;
  -webkit-border-radius: 50px 50px 0 0;    
  -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;   
  -ms-border-radius: 50px 50px 0 0;    
  -o-border-radius: 50px 50px 0 0;    
  border-radius: 50px 50px 0 0; 


  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -ms-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);  

  -webkit-transform-origin: 0 100%;
  -moz-transform-origin: 0 100%;
  -ms-transform-origin: 0 100%;
  -o-transform-origin: 0 100%;
  transform-origin: 0 100%;  
}

.corazon::after {
  left: 0;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);  

  -webkit-transform-origin: 100% 100%;
  -moz-transform-origin: 100% 100%;
  -ms-transform-origin: 100% 100%;
  -o-transform-origin: 100% 100%;
  transform-origin: 100% 100%;  
}

.huevo {
  width: 142px;
  height: 172px;
  background: #35A1C9;
  border: 2px solid black;
  -webkit-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  -moz-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  -ms-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  -o-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  top: -100px;
  z-index: 2;
}

.ovalocesta {
  width: 100px;
  height: 60px;
  margin: 0 auto;
  background: white;
  -moz-border-radius: 100px / 60px;
  -webkit-border-radius: 100px / 60px;
  border-radius: 100px / 60px;
  position: relative;
  top: 40px;
}

.cesta {
   width: 60px; 
   height: 30px; 
   -moz-border-radius: 60px 60px 0 0;
   -webkit-border-radius: 60px 60px 0 0;
   border-radius: 60px 60px 0 0;
   background: white;
   border: 2px solid black;
   position: absolute; 
   right: 0;
   top: 0;
   left: 0;
   bottom: -20px;
   margin: auto;
   z-index: 2;
   -moz-transform: rotate(180deg);
   -webkit-transform: rotate(180deg);
}

.campana {
  width: 35px;
  height: 35px;
  border: 2px solid black;
  border-radius: 100%;
  background-color: #F19629;
  position: absolute; 
  right: 0;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: -60px;
  margin: auto;
  z-index: 3;
}

.bolanegra {
  width: 8px;
  height: 8px;
 
  border-radius: 100%;
  background-color:black;
  position: absolute; 
  right: 0;
  top: 8px;
  left: 0;
  bottom: 0;
  margin: auto;
}

.palonegro {
  width: 2px;
  height: 15px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -webkit-transform: rotate(90deg);
  position: relative;
  top: 18px;
}

.bufanda {
  width: 100px;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  background:#A1172E;
  -moz-border-radius: 100px / 50px;
  -webkit-border-radius: 100px / 50px;
  border-radius: 100px / 50px; 
  position: relative;
  top: 55px;
  z-index: 2;
}

._pie {
 margin: 0 auto;
}

._pie li {
 margin: -2px;
}

._pie li a {display: block;}

._pie a {
  height:100%;
  width: 100%;
  display: block;
}

._pie {
 display: flex;
 align-items: center;
 align-content: center;
 flex-direction: row;
/*justify-content: flex-end;*/
 justify-content: center;
 flex-wrap: wrap;
 position: relative;
 bottom: 150px;
}


.pie1 {
  width: 55px;
  height: 77px;
  margin: 0 auto;
  background: white;
  -moz-border-radius: 55px / 77px;
  -webkit-border-radius: 55px / 77px;
  border-radius: 55px / 77px;
  border: 2px solid black; 
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -webkit-transform: rotate(180deg);
}

.pie2 {
  width: 55px;
  height: 77px;
  margin: 0 auto;
  background: white;
  -moz-border-radius: 55px / 77px;
  -webkit-border-radius: 55px / 77px;
  border-radius: 55px / 77px;
  border: 2px solid black; 
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -webkit-transform: rotate(180deg);
}

._brazos {
 margin: 0 auto;
}

._brazos li {
 margin: 0;
}

._brazos li a {display: block;}

._brazos a {
  height:100%;
  width: 100%;
  display: block;
}

._brazos {
 display: flex;
 align-items: center;
 align-content: center;
 flex-direction: row;
/*justify-content: flex-end;*/
 justify-content: center;
 flex-wrap: wrap;
}


.brazo1 {
  width: 55px;
  height: 85px;
  margin: 0 auto;
  background: #35A1C9;
  -moz-border-radius: 55px / 85px;
  -webkit-border-radius: 55px / 85px;
  border-radius: 55px / 85px;
  border: 2px solid black; 
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  position: relative;
  top: -90px;
  left: -46px;
}

.brazo2 {
  width: 55px;
  height: 77px;
  margin: 0 auto;
  background: #35A1C9;
  -moz-border-radius: 55px / 85px;
  -webkit-border-radius: 55px / 85px;
  border-radius: 55px / 85px;
  border: 2px solid black; 
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  position: relative;
  top: -90px;
  right: -46px;
}

.mano1 {
  width: 60px;
  height: 60px;
  border-radius: 100%;
  background-color: white;
  border: 2px solid black;

  position: absolute;
  right: -3px;
  top: -34px;
}

.mano2 {
  width: 60px;
  height: 60px;
  border-radius: 100%;
  background-color: white;
  border: 2px solid black;

  position: absolute;
  left: -3px;
  top: -34px;
}

.bigotes {
  z-index: 9999;
  position: relative;
  float: left;
  display: inline-block;
  top: 59px;
  left: 16px;

}

.b1 {
  width: 60px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
   margin-bottom: 18px;
  -moz-transform: rotate(25deg);
  -webkit-transform: rotate(25deg);
}

.b2 {
  width: 60px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
  margin-bottom: 10px;
}

.b3 {
  width: 60px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
  -moz-transform: rotate(-10deg);
  -webkit-transform: rotate(-10deg);
}

.bigotes2 {
  z-index: 9999;
  position: relative;
  float: right;
  display: inline-block;
  top: 59px;
  right: 16px;

}

.b1_ {
  width: 60px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
   margin-bottom: 18px;
  -moz-transform: rotate(-25deg);
  -webkit-transform: rotate(-25deg);
}

.b2_ {
  width: 60px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
  margin-bottom: 10px;
}

.b3_ {
  width: 60px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin: 0 auto;
  -moz-transform: rotate(10deg);
  -webkit-transform: rotate(10deg);
}

/* Safari 4.0 - 8.0 */
@-webkit-keyframes volar {
  0%  {top:0px;left:0px;}
  25% {top:0px; left:100px;}
  50% {top:100px; left:100px;}
  75% {top:100px;left:0px;}
  100% {top:0px;left:0px;}
}
@-moz-keyframes volar {
  0%  {top:0px;left:0px;}
  25% {top:0px; left:100px;}
  50% {top:100px; left:100px;}
  75% {top:100px;left:0px;}
  100% {top:0px;left:0px;}
}
@-ms-keyframes volar {
  0%  {top:0px;left:0px;}
  25% {top:0px; left:100px;}
  50% {top:100px; left:100px;}
  75% {top:100px;left:0px;}
  100% {top:0px;left:0px;}
}
@-o-keyframes volar {
  0%  {top:0px;left:0px;}
  25% {top:0px; left:100px;}
  50% {top:100px; left:100px;}
  75% {top:100px;left:0px;}
  100% {top:0px;left:0px;}
}

@keyframes volar{
  0%  {top:0px;}
  25% {top:0px;}
  50% {top:50px;}
  75% {top:50px;}
  100% {top:0px;}
}

Demo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.