Cross-window communication

Chính sách "Same origin " (cùng một trang web) giới hạn quyền truy cập của các cửa sổ và khung với nhau.

Ý tưởng là nếu một người dùng mở hai trang: một từ other.com và một trang khác là gmail.com, thì họ sẽ không muốn một tập lệnh từ other.com đọc thư của chúng ta từ gmail.com. Vì vậy, mục đích của chính sách của Same Origin là để bảo vệ người dùng khỏi bị đánh cắp thông tin.

Same Origin

Những URL có cùng same origin nếu cúng có cùng protocol, domain, port.

Những URLs có cùng same origin:

Những URLs không cùng same origin:

Same origin policy:

Nếu chúng ta có một tham chiếu đến một cửa sổ khác, ví dụ: một cửa sổ bật lên được tạo bởi window.open hoặc một cửa sổ bên trong <iframe> và cửa sổ đó đến từ cùng một same origin, thì chúng ta có quyền truy cập đầy đủ vào cửa sổ đó. mặt khác, nếu nó đến từ một same origin khác, thì chúng ta không thể truy cập nội dung của cửa sổ đó: variables, document, bất cứ thứ gì. Ngoại lệ duy nhất là location: chúng ta có thể thay đổi nó (do đó chuyển hướng người dùng). Nhưng chúng ta không thể đọc location ( vì vậy chúng ta không thể thấy người dùng hiện đang ở đâu, không có thông tin rò rỉ).

iframe

Thẻ <iframe> lưu trữ một đường dẫn được nhúng, được chia ra thành 2 đối tượng: documentwindown.

Có thể truy cập chúng bằng thuộc tính:

 • iframe.contentWindow để nhận về đối tượng window trong <iframe>.
 • iframe.contentDocument để nhận về đối tượng document trong <iframe>, hoặc có thể viết iframe.contentWindow.document.

Khi chúng ta truy cập một cái gì đó bên trong một cửa sổ, trình duyệt sẽ kiểm tra xemiframe có cùng nguồn gốc hay không. Nếu không thì quyền truy cập bị từ chối (ghi vào location là một ngoại lệ, nó vẫn được phép).

Chẳng hạn, hãy thử đọc và viết vào <iframe> từ same origin khác:

<iframe src="https://example.com" id="iframe"></iframe>

<script>
 iframe.onload = function() {
  // we can get the reference to the inner window
  let iframeWindow = iframe.contentWindow; // OK
  try {
   // ...but not to the document inside it
   let doc = iframe.contentDocument; // ERROR
  } catch(e) {
   alert(e); // Security Error (another origin)
  }

  // also we can't READ the URL of the page in iframe
  try {
   // Can't read URL from the Location object
   let href = iframe.contentWindow.location.href; // ERROR
  } catch(e) {
   alert(e); // Security Error
  }

  // ...we can WRITE into location (and thus load something else into the iframe)!
  iframe.contentWindow.location = '/'; // OK

  iframe.onload = null; // clear the handler, not to run it after the location change
 };
</script>

Đoạn code trên hiển thị lỗi cho mọi thao tác ngoại trừ:

 • Lấy tham chiếu đến cửa sổ bên trong iframe.contentWindow.
 • ghi location.

Trái với điều đó, nếu <iframe> có cùng same origin, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì với nó:

<!-- iframe from the same site -->
<iframe src="/" id="iframe"></iframe>

<script>
 iframe.onload = function() {
  // just do anything
  iframe.contentDocument.body.prepend("Hello, world!");
 };
</script>

ℹ️iframe.onloadiframe.contentWindow.onload:

Sự kiện iframe.onload (trên thẻ <iframe>) về cơ bản giống như iframe.contentWindow.onload (trên đối tượng đường dẫn nhúng). Nó kích hoạt khi đường dẫn nhúng tải đầy đủ tất cả tài nguyên.

Nhưng chúng ta có thể truy cập iframe.contentWindow.onload cho iframe từ một same origin khác, vì vậy sử dụng iframe.onload.

Subdomains(tên miền phụ): document.domain

Theo định nghĩa, hai URL với các domain khác nhau có same origin khác nhau.

Nhưng nếu các cửa sổ chia sẻ cùng một tên miền cấp hai, chẳng hạn như one.site.com, two.site.comsite.com (tên miền cấp hai chung của chúng là site.com), chúng ta có thể làm cho trình duyệt bỏ qua sự khác nhau đó, do đó chúng có thể được coi là đến từ cùng một same origin cho mục đích giao tiếp qua cửa sổ(cross-window communication).

Để làm cho nó hoạt động, mỗi cửa sổ như vậy nên chạy code:

document.domain = 'site.com';

Đó là tất cả. Bây giờ chúng ta có thể tương tác mà không bị giới hạn. Một lần nữa, điều đó chỉ có thể đối với các trang có cùng tên miền cấp hai.

Iframe: wrong document pitfall

Khi một iframe đến từ cùng một same origin và chúng ta có thể truy cập vào document của nó, thì đó là một cạm bẫy. Nó không liên quan đến những thứ có same origin chéo, nhưng quan trọng là phải biết.

Khi tạo ra mộtiframe ngay lập tức có một document. Nhưng document đó khác với một document bên trong nó!

Vì vậy, nếu chúng ta làm một cái gì đó với document ngay lập tức, nó có thể sẽ bị mất.

example:

<iframe src="/" id="iframe"></iframe>

<script>
 let oldDoc = iframe.contentDocument;
 iframe.onload = function() {
  let newDoc = iframe.contentDocument;
  // the loaded document is not the same as initial!
  alert(oldDoc == newDoc); // false
 };
</script>

Chúng ta không nên làm việc với document của iframe chưa được tải, bởi vì đó là document sai. Nếu chúng ta đặt bất kỳ trình xử lý sự kiện nào trên đó, chúng sẽ bị bỏ qua.

Làm thế nào để phát hiện khoảnh khắc khi document xuất hiện?

document phù hợp chắc chắn có tại chỗ khi iframe.onload kích hoạt. Nhưng nó chỉ kích hoạt khi toàn bộ iframe với tất cả các tài nguyên được tải.

Chúng ta có thể cố gắng nắm bắt khoảnh khắc sớm hơn bằng cách sử dụng kiểm tra trong setInterval:

<iframe src="/" id="iframe"></iframe>

<script>
 let oldDoc = iframe.contentDocument;

 // every 100 ms check if the document is the new one
 let timer = setInterval(() => {
  let newDoc = iframe.contentDocument;
  if (newDoc == oldDoc) return;

  alert("New document is here!");

  clearInterval(timer); // cancel setInterval, don't need it any more
 }, 100);
</script>

Thank for you reading... to be continue.

All Rights Reserved