+2

Crop ảnh với thư viện javascript Croppie

Croppie là một thư viện javascript dùng để crop ảnh. Croppie có hỗ trợ thay đổi kích thước ảnh, phong to, thu nhỏ ảnh, set dạng của ảnh thành hình vuông hoặc hình tròn...

Cách sử dụng

 • Download source code coppie.js
 • import croppie.css và croppie.js
<link rel="stylesheet" href="croppie.css" />
<script src="croppie.js"></script>
 • cách gọi method croppie
var c = new Croppie(document.getElementById('item'), opts);
c.method(args);

hoặc nếu không cần đối tượng có thể gọi

$('#item').croppie(opts);
$('#item').croppie(method, args);

Ví dụ:

<div id="resizer-demo"></div>

var el = document.getElementById('resizer-demo');
var resize = new Croppie(el, {
  viewport: { width: 100, height: 100 },
  boundary: { width: 300, height: 300, type: 'circle },
  showZoomer: true,
  mouseWheelZoom: 'ctrl'
});
resize.bind({
  url: 'image.png',
});

Các opts thường dùng của croppie

Opts
boundary Kích thước khung bên ngoài vd: boundary: { width: 300, height: 300 }
enableResize Cho phép thay đổi kích thước viewport default: false
enableZoom Cho phép phong to và thu nhỏ ảnh. Default: false
mouseWheelZoom Scroll chuột để phong to và thu nhỏ ảnh. Default: true
showZoomer Hiển thị phong to và thu nhỏ slider. Default: false
viewport Khung bên trong của croppie. Khung hiển thị ảnh được crop. Default { width: 100, height: 100, type: 'square' }. Có 2 loại viewport: 'square' và 'circle'

Các link tài liệu để tìm hiểu sâu hơn về coppie.js


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí