+1

Crop ảnh sử dụng vue-cropper

1. Chuẩn bị

Cài đặt Vue sử dụng Vue CLI bằng một trong 2 câu lệnh sau:

npm install -g @vue/cli

or

yarn global add @vue/cli

Tạo project với scaffold dựng sẵn:

vue create demodropimage

Cài đặt package vue-cropper, vue-js-modal

npm install vue-js-modal
npm install vue-cropper

Ta cần import css cho package trên bằng cách update file src/man.js:

import Vue from "vue";
import App from "./App.vue";
import router from "./router";
import store from "./store";
import VModal from 'vue-js-modal'
import BootstrapVue from 'bootstrap-vue'

Vue.config.productionTip = false;
Vue.use(BootstrapVue)
Vue.use(VModal, {dynamic: true, injectModalsContainer: true})

new Vue({
 router,
 store,
 render: h => h(App)
}).$mount("#app");

2. Vue Component

Tạo file Image.vue trong thư mục src/views/ với nội dung:

<template>
 <div
  class="col-xl-8 col-sm-12 form-group">
  <div class="bg-logo d-flex">
   <div>
    <p class="product-screen-shot">Show Image</p>
    <div class="box-add-image">
     <label for="uploadScreens">
      <i class="icon ion-md-add-circle">
      </i>
     </label>
     <input
      class="d-none"
      ref="uploadScreens"
      type="file"
      id="uploadScreens"
      accept="image/*"
      @change="uploadScreen">
    </div>
   </div>
   <div class="d-flex">
    <div class="d-flex" v-for="(image, index) in images" :key="index">
     <div v-if="hasImage(image)" class="image">
      <img :src="image.url" alt="image-url" class="img-logo" />
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</template>
<script>
import CropImage from '@/components/CropImage'

export default {
 components: {
  CropImage
 },

 data () {
  return {
   images: []
  }
 },
 
 methods: {
  uploadScreen (e) {
   let file = e.target.files[0]

   const data = URL.createObjectURL(file)
   this.$modal.show(CropImage,
    {
     imageUrl: data
    },
    {
     width: 710,
     height: 560
    },
    {
     'get-data': this.getData
    }
   )
   this.$refs.uploadScreens.value = null
  },
  getData (data) {
   this.listOfScreens.push({
    id: '',
    url: data
   })
  },
  
  hasImage (screenShot) {
   return image.url
  }
 }
}
</script>

<style type="text/scss">
 .img-logo {
  width: 150px;
 }

</style>

this.$modal.show là function của VModal mà chúng ta đã import ở main. Hàm này sẽ truyền tham số là 1 component là nội dung hiển thị khi popup modal được mở cùng với thuộc tính của nó như height, width, events,... Bạn có thể xem chi tiết ở thư viện

Tạo file CropImage.vue hiển thi modal trong thư mục src/components/ với nội dung:

<template>
 <div class="crop-image">
  <div class="action d-flex">
   <h2>Crop Image</h2>
   <div class="d-flex">
    <button class="btn-secondary" @click="closeCrop">
     Cancel
    </button>
    <button class="btn-secondary" @click="getCropImage">
     Save
    </button>
   </div>
  </div>
  <div class="crop-window">
   <vue-cropper
    ref="cropper"
    v-bind="options"
   />
   <div class="d-flex actions-wrapper">
    <range-slider
     class="slider"
     v-bind="sliderOptions"
     v-model="sliderValue">
    </range-slider>
    <div class="rotate-action d-flex">
     <!-- <button @click="rotateLeft" class="btn"> -->
      <span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span>
     <!-- </button> -->
     <button @click="rotateRight" class="btn">
      <img src="@/assets/logo.png" alt="icon-export" class="icon-export">
     </button>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</template>

<script>
import { VueCropper } from 'vue-cropper'
import RangeSlider from 'vue-range-slider'

export default {
 props: ['imageUrl'],
 data () {
  return {
   sliderOptions: {
    min: 10,
    max: 100,
    step: 5
   },
   sliderValue: 15,
   options: {
    img: this.imageUrl,
    full: true,
    canMove: true,
    fixedBox: false,
    autoCropWidth: 280,
    autoCropHeight: 280,
    autoCrop: true,
    fixedNumber: [1, 1],
    fixed: true
   }
  }
 },
 components: {
  VueCropper,
  RangeSlider
 },
 methods: {
  rotateLeft () {
   this.$refs.cropper.rotateLeft()
  },
  rotateRight () {
   this.$refs.cropper.rotateRight()
  },
  closeCrop () {
   this.$emit('close')
  },
  getCropImage () {
   this.$refs.cropper.getCropData(data => {
    this.$parent.$emit('get-data', data)
    this.closeCrop()
   })
  }
 },
 watch: {
  sliderValue (newVal, oldVal) {
   return this.$refs.cropper.changeScale(newVal - oldVal)
  }
 }
}
</script>

Các <style> không là quá quan trọng đối với ví dụ này; nó chỉ làm sạch trang và không có bất kỳ ảnh hưởng thực sự nào từ thư viện.

Lưu ý imageUrl các biến xuất hiện trong <template>khối. Các biến này đại diện cho hình ảnh gốc, như được xác định thông qua props đã được xử lý. Chúng ta sẽ có thể truy cập hình ảnh nguồn trực tiếp thông qua biến ref, tương tự như sử dụng một querySelector là một đối tượng trong DOM.

Chúng ta sẽ định cấu hình crop image và các events trong methods, được kích hoạt sau khi tương tác với DOM.

Đến đây ta có thể khởi tạo server để test thử:

npm run serve

Truy cập vào đường link http://localhost:8000 trên trình duyệt để xem kết quả.

Modal crop image

Hình ảnh sau khi crop

3. Phần kết luận

Bạn vừa thấy cách thao tác hình ảnh bằng thư viện vue-cropper từ trong ứng dụng web Vue.js. Điều này hữu ích nếu bạn cần lấy hình ảnh từ người dùng được sử dụng như một phần của hồ sơ của họ hoặc tương tự vì bạn muốn kích thước phù hợp để hình ảnh của bạn không bị hỏng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.