Create API Rest with Laravel 5.* Passport Authentication

Chào các bạn, ở bài này, mình xin chia sẻ với các bạn về cách authenticate trong laravel sử dụng passport. Cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta tạo project laravel vơis lệnh terminal sau:

Bước 1: Install Laravel

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel passport-auth

Bước 2: Install Laravel Passport Package

composer require laravel/passport

Bước 3: Run migration

Passport sẽ tạo những migration mà app của bạn cần để lưu trữ clients và access tokens:

php artisan migrate

Bước 4: Generate keys

Lệnh command dưới đây sẽ tạo key được mã hoá và tạo access tokens. Nó sẽ tạo "personal access" và "password grant":

php artisan passport:install

Sau khi chạy lện xong, bạn thêm: Laravel\Passport\HasApiTokens trait vào model App\User

Bước 5: Passport Config

<?php

namespace App;

use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Laravel\Passport\HasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
  use Notifiable, HasApiTokens;
}

Tiếp theo, chúng ta cần gọi Passport::routes vào method boot trong AuthServiceProvider

<?php

namespace App\Providers;

use Laravel\Passport\Passport;
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\AuthServiceProvider as ServiceProvider;

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The policy mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $policies = [
    'App\Model' => 'App\Policies\ModelPolicy',
  ];
  /**
   * Register any authentication / authorization services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();
    Passport::routes();
  }
}

Cuối cùng, trong config/auth.php bạn chỉnh sửa lại như sau:

'guards' => [
  'web' => [
    'driver' => 'session',
    'provider' => 'users',
  ],
  'api' => [
    'driver' => 'passport',
    'provider' => 'users',
  ],
],

Bước 6: Create API Routes

Chúng ta sẽ tạo api routes. Larave cung cấp routes/api.php để viết web services route.

<?php

use Illuminate\Http\Request;

Route::group([
  'prefix' => 'auth'
], function () {
  Route::post('login', '[email protected]');
  Route::post('signup', '[email protected]');
 
  Route::group([
   'middleware' => 'auth:api'
  ], function() {
    Route::get('logout', '[email protected]');
    Route::get('user', '[email protected]');
  });
});

Bước 7: Create Controller

In last step we have to create new controller and four api method. So let’s create AuthController and put bellow code: Tiếp theo chúng ta cần tạo AuthController với 4 method:

php artisan make:controller AuthController

Controller vừa tạo có nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Carbon\Carbon;
use App\User;

class AuthController extends Controller
{
  /**
   * Create user
   *
   * @param [string] name
   * @param [string] email
   * @param [string] password
   * @param [string] password_confirmation
   * @return [string] message
   */
  public function signup(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required|string',
      'email' => 'required|string|email|unique:users',
      'password' => 'required|string|confirmed'
    ]);
    $user = new User([
      'name' => $request->name,
      'email' => $request->email,
      'password' => bcrypt($request->password)
    ]);
    $user->save();
    return response()->json([
      'message' => 'Successfully created user!'
    ], 201);
  }
 
  /**
   * Login user and create token
   *
   * @param [string] email
   * @param [string] password
   * @param [boolean] remember_me
   * @return [string] access_token
   * @return [string] token_type
   * @return [string] expires_at
   */
  public function login(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'email' => 'required|string|email',
      'password' => 'required|string',
      'remember_me' => 'boolean'
    ]);
    $credentials = request(['email', 'password']);
    if(!Auth::attempt($credentials))
      return response()->json([
        'message' => 'Unauthorized'
      ], 401);
    $user = $request->user();
    $tokenResult = $user->createToken('Personal Access Token');
    $token = $tokenResult->token;
    if ($request->remember_me)
      $token->expires_at = Carbon::now()->addWeeks(1);
    $token->save();
    return response()->json([
      'access_token' => $tokenResult->accessToken,
      'token_type' => 'Bearer',
      'expires_at' => Carbon::parse(
        $tokenResult->token->expires_at
      )->toDateTimeString()
    ]);
  }
 
  /**
   * Logout user (Revoke the token)
   *
   * @return [string] message
   */
  public function logout(Request $request)
  {
    $request->user()->token()->revoke();
    return response()->json([
      'message' => 'Successfully logged out'
    ]);
  }
 
  /**
   * Get the authenticated User
   *
   * @return [json] user object
   */
  public function user(Request $request)
  {
    return response()->json($request->user());
  }
}

Now we are ready to run our example so run bellow command to quick run: Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để chạy thử. Run command:

php artisan serve

Tests

Bây giờ chúng ta sẽ test trên Postman

Trong Api này, chúng ta sẽ set 2 header:

Content-Type: application/json
X-Requested-With: XMLHttpRequest

Signup

Login

Logout

User

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. chúc các bạn thành công!

Bài viết này tham khảo từ: Medium


All Rights Reserved