+5

Create a location model that can store the address and the corresponding latitude and longitude with gem "geocoder"

Geocoder

Geocoder là một giải pháp mã hóa địa lý hoàn chỉnh cho Ruby. Nó cho phép chuyển đổi tên các địa điểm thành tọa độ địa lý và ngược lại, thậm chí có thể chuyển đổi địa chỉ IP thành các địa chỉ đường phố. Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm những địa điểm gần đó với khoảng cách và chỉ dẫn và rất nhiều tính năng hữu ích khác.

Cài đặt

 • Thêm vào Gemfile:
gem "geocoder"
 • Sau đó bunder
 • Tạo model location
rails g scaffold Location address:string latitude:float longitude:float
rails db:migrate
 • Controller
# app/controllers/locations_controller.rb
class LocationsController < ApplicationController
 def index
  @search =
   case
   when params[:ip].present?
    Geocoder.search(params[:ip]).first&.data&.slice("latitude", "longitude")&.symbolize_keys
   when params[:address].present?
    location = Geocoder.coordinates(params[:address])
    {latitude: location[0], longitude: location[1]}
   end
  @locations = Location.all if @search.blank?
  @location = Location.new
 end

 def create
  @location = Location.new(allowed_params)
  if @location.save
   redirect_to locations_path, notice: "Successfully created location."
  else
   render :new
  end
 end

 def edit
  @location = Location.find(params[:id])
 end

 def update
  @location = Location.find params[:id]
  if @location.update_attributes allowed_params
   redirect_to locations_path, notice: "Successfully updated location."
  else
   render :edit
  end
 end

 def destroy
  @location = Location.find(params[:id])
  @location.destroy
  redirect_to locations_path, notice: "Successfully destroyed location."
 end

 private
 def allowed_params
  params.require(:location).permit :id, :address, :latitude, :longitude
 end
end

 • Views
<div class="row">
 <div class="col-md-5">
  <%= form_tag locations_path, method: :get do %>
 <p>
  <%= text_field_tag :address, params[:address], placeholder: "Address" %>
  <%= text_field_tag :ip, params[:ip], placeholder: "Ip" %>
  <%= submit_tag "Search"%>
 </p>
<% end %>
 <h1>Locations</h1>
  <table>
   <thead>
    <tr>
     <th>Address</th>
     <th>Latitude</th>
     <th>Longitude</th>
     <th colspan="3"></th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <% @locations&.each do |location| %>
     <tr>
      <td><%= location.address %></td>
      <td><%= location.latitude %></td>
      <td><%= location.longitude %></td>
      <td><%= link_to 'Show', location %></td>
      <td><%= link_to 'Edit', edit_location_path(location) %></td>
      <td><%= link_to 'Destroy', location, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>
     </tr>
    <% end %>
   </tbody>
  </table>
  <br>

  <%= form_for @location do |f| %>
   <p>
    <%= f.label :address %><br />
    <%= f.text_field :address %>
   </p>
   <p>
    <%= f.label :latitude %><br />
    <%= f.text_field :latitude %>
   </p>
   <p>
    <%= f.label :longitude %><br />
    <%= f.text_field :longitude %>
   </p>
   <p><%= f.submit %></p>
  <% end %>
 </div>
 <div class="col-md-7">
  <%= image_tag "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?size=2000x2000&sensor=false&zoom=16
   #{markers @locations if @locations.present?}#{search_location @search if @search.present?}" %>
 </div>
</div>

 • Routes
# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 resources :locations
end
 • Helpers
#app/helpers/application_helper.rb
module ApplicationHelper

 def markers locations
  locations.inject(""){|str, location| str += "&markers=#{location.latitude}%2C#{location.longitude}"}
 end

 def search_location location
  "&markers=#{location[:latitude]}%2C#{location[:longitude]}"
 end
end

Kết quả

 • Tìm kiếm theo địa chỉ
 • Tìm kiếm theo ip
 • Thêm vị trí
 • Danh sách tất cả vị trí

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.