-1

CÔNG CỤ HỖ TRỢ TEST PERFORMANCE WEBSITE

Công cụ thần thánh hỗ trợ test performance cho manual

Lighthouse

Link download: https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=en

  1. Chạy URL cần test trên trình duyệt web
  2. Inspect
  3. Tại tab Lighthouse, chọn môi trường cần test ( Desktop + Mobile )
  4. Đón kết quả thui....

Screen Shot 2022-05-08 at 15.18.34.png ** Screen Shot 2022-05-08 at 15.17.21.png ** Screen Shot 2022-05-08 at 15.19.51.png

[Hướng dẫn tìm bài viết của @dtttthong bằng từ khoá] : DDTCMT


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.