+5

Composite Primary Keys for ActiveRecords

Composite primary keys

Mình có 3 model User, Post, Bookmark có cấu trúc lần lượt như sau:

# model User
class User < ApplicationRecord
 has_many :bookmarks
 has_many :posts, through: :bookmarks
end

# model Post
class Post < ApplicationRecord
 has_many :bookmarks
 has_many :users, through: :bookmarks
end

# model Bookmark
class Bookmark < ApplicationRecord
 belongs_to :user
 belongs_to :post
end

Bảng bookmarks trong database có 2 khóa ngoại (foreign keys): user_idpost_id.

Câu hỏi đặt ra ở đây là Làm thế nào để tạo 2 khóa chính hợp nhất từ 2 khóa ngoại ở trên trong bảng bookmarks?.

Sẽ có rất nhiều câu hỏi mà bạn có thể nêu ra ở đây:

 • Trong Rails, mọi thứ hoạt động tốt hơn nếu như bạn có cột id là khóa chính trong mỗi bảng dữ liệu. Vì sao lại muốn dùng khóa chính kép (Composite primary keys) thay vì tuân thủ theo Rails convention và chỉ sử dụng cột id là khóa chính mặc định của bảng?
 • Composite primary keys liệu có hỗ trợ và hoạt động ổn định đối với các thành phần khác thường sử dụng hay không? (ví như Rails link helper, ...)

Để giải quyết vấn đề cho những câu hỏi này, trước hết chúng ta cùng đi tìm cách giải quyết câu hỏi đầu tiên đưa ra Làm thế nào để tạo 2 khóa chính hợp nhất từ 2 khóa ngoại ở trên trong bảng bookmarks?. Có một số phương pháp tiếp cận trực tiếp mà bạn có thể đưa ra:

 • Cách 1: Thêm một index cho 2 cột hợp nhất và gán cho nó là duy nhất, bằng cách:
add_index :bookmarks, [:user_id, :post_id], unique: true
 • Cách 2: Đơn giản, xóa cột id khóa chính mặc định của Rails sinh ra trong bảng bookmarks, thay vào đó dùng lệnh để thực thi thay đổi bảng và cập nhật 2 khóa chính là user_idpost_id (cách này mình tự nghĩ ra 😄), cụ thể:

Vì sao cần xóa cột id, vì đơn giản nếu bạn update add 3 columns làm khóa chính thì sẽ báo lỗi khi chạy lệnh rails db:migrate để update DB, như này:

Caused by:
Mysql2::Error: Multiple primary key defined
# MySQL DB
 def change
  create_table :bookmarks do |t|
   t.integer :user_id
   t.integer :post_id

   t.timestamps
  end
  remove_column :bookmarks, :id
  execute "ALTER TABLE bookmarks ADD PRIMARY KEY (user_id, post_id);"
 end

Cách này chạy ổn, và khi bạn kiểm tra cấu trúc bảng thì kết quả như sau:

mysql> desc bookmarks;
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| user_id  | int(11) | NO  | PRI | NULL  |    |
| post_id  | int(11) | NO  | PRI | NULL  |    |
| created_at | datetime | NO  |   | NULL  |    |
| updated_at | datetime | NO  |   | NULL  |    |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+

Tuy vậy, với cách như hiện tại thì mình cũng không chắc Rails có thể hỗ trợ và thực thi ổn định các method, helper liên quan đến ActiveRecord association, ActiveRecord validation, ... do cấu trúc bảng đã thay đổi, khóa chính mặc định cũng bị xóa đi 😄

 • Cách 3: set primary_key trong model Bookmark với gem "composite_primary_keys", được extend từ ActiveRecord để hỗ trợ composite keys.

1, Cài đặt:

 • Chạy lệnh: gem install composite_primary_keys

Hoặc:

 • Thêm vào Gemfile: gem "composite_primary_keys", "[gem version]"

2, Cách dùng:

# model Bookmark
class Bookmark < ApplicationRecord
 self.primary_keys = :user_id, :post_id
 belongs_to :user
 belongs_to :post
end

Gem cung cấp một số method:

Bookmark.primary_key # => [:user_id, :post_id] # composite keys
Bookmark.primary_key.to_s # => "user_id,post_id"

Bookmark.find([1,1]) # composite ids returns single instance
=> <Bookmark:0x39218b0 @attributes={"user_id"=>"1", "post_id"=>"1"}>

Hỗ trợ cho các hệ quản trị CSDL:

 • PostgreSQL
 • MySQL
 • MariaDB
 • Oracle
 • DB2
 • SQLite
 • SQLServer

Việc sử dung gem là hiệu quả, vì cấu trúc các bảng trong cơ sử dữ liệu vẫn giữ nguyên, đồng nghĩa với việc Rails vẫn hỗ trợ mạnh mẽ lợi ích làm việc với ActiveRecord, và bạn vẫn đạt được mục đích của Composite primary keys ❤️

Tài liệu tham khảo:

1, Define a unique primary key based on 2 columns

2, How to implement composite primary keys in rails

3, Gem Composite primary keys


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.