+3

Command line with grift in Go

Grift là gì?

Grift là một lib rất đơn giản cho phép bạn viết script task đơn giản trong Go và chạy nó bởi tên mà không cần viết bao ngoài bởi main. Grift tương tự và phát triển theo Rake của Ruby on Rails.

Tại sao sử dụng Grift?

Khi chúng ta build app sẽ có thời điểm bạn cần một số script để làm một số thứ. Ví dụ: bạn cần một script để seed database hoặc một script để phân tích logs, vv....

Grift cho phép bạn viết các script đó trong Go theo một cách thực tiễn, đơn giản và có thể mở rộng.

Cài đặt

Chỉ cần sử dụng go get

$ go get github.com/markbates/grift

Để chứng minh đã cài đặt thành công:

grift jim

Nó sẽ xuất hiện một ảnh tạo bở các ký tự và có nội dung giới thiệu bởi tác giả như sau.

....Ảnh...

Grift was inspired by the Ruby program, Rake. (http://rake.rubyforge.org)

Rake was written by one of the kindest and generous people any tech community
was lucky to have, Jim Weirich.

We miss you Jim.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Weirich

Cách sử dụng

Sau khi cài đặt lib thành công chỉ cần require package đó trong grifts. Chỉ vậy thôi há :v

Chạy command sau:

$ grift init

Khi chạy sub-command init Grift sẽ sinh ra grift package và tạo một số mẫu cho bạn.

Để xem danh dách sub-command

$ grift list

Ví dụ: In ra chữ Hello World!

$ grift hello

Hãy vào trong thư mục mà đã sinh bởi command grift init, ở đây mình đã tạo một thư mục bên ngoài nữa là cmd_app

cmd_app
├── go.mod
├── go.sum
├── grifts
│   └── example.go

Khi mở file example.go các bạn sẽ thấy nội dung sau:


package grifts

import (
	"fmt"
	"os"
	"strings"

	. "github.com/markbates/grift/grift"
)

var _ = Desc("hello", "Say Hello!")
var _ = Add("hello", func(c *Context) error {
	fmt.Println("Hello World!")
	return nil
})

var _ = Namespace("env", func() {
	Desc("print", "Prints out all of the ENV variables in your environment. Pass in the name of a particular ENV variable to print just that one out. (e.g. grift env:print GOPATH)")
	Add("print", func(c *Context) error {
		if len(c.Args) >= 1 {
			for _, e := range c.Args {
				fmt.Printf("%s=%s\n", e, os.Getenv(e))
			}
		} else {
			for _, e := range os.Environ() {
				pair := strings.Split(e, "=")
				fmt.Printf("%s=%s\n", pair[0], os.Getenv(pair[0]))
			}
		}

		return nil
	})
})
 • sub-command hello sẽ in ra text "Hello World!"
 • sub-command env:print có namespace env và task print sẽ in ra các tham số ENV mà bạn set trong terminal.

Create migration và migrate database

Trước tiền sẽ sử dụng Goose là công cụ để hỗ trợ database migration.

Giá sử đã có db tên là cmd_app trong mysql sẵn, chúng ta sẽ tạo một file db.go trong thư mục grifts với nội dung sau:

package grifts

import (
	"fmt"
	"flag"
	"os"
	"log"

	. "github.com/markbates/grift/grift"
	"github.com/pressly/goose"
	_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

var (
	flags  = flag.NewFlagSet("grifts", flag.ExitOnError)
 dbstring = flags.String("dbstring", "root:123456@/cmd_app?parseTime=true", "connection string")
	dir   = flags.String("dir", "./migrations", "directory with migration files")
)

var _ = Namespace("db", func() {
  Desc("migration", "Generate file migration")
	Set("migration", func(c *Context) error {
		flags.Parse(c.Args[:])
		args := flags.Args()

		if len(args) < 1 {
			flags.Usage()
			return nil
		}

		db, err := goose.OpenDBWithDriver("mysql", *dbstring)
			
			if err != nil {
				log.Fatalf("goose: failed to open DB: %v\n", err)
			}
		
			defer func() {
				if err := db.Close(); err != nil {
					log.Fatalf("goose: failed to close DB: %v\n", err)
				}
			}()

		command := "create"
		
		if err := goose.Run(command, db, *dir, args...); err != nil {
			log.Fatalf("goose %v: %v", command, err)
		}

		return nil
	})
}

Để tạo một file migration chỉ cần chạy

$ grift db:migration create_post sql
2020/07/21 23:18:29 Created new file: migrations/20200721231829_create_post.sql

Sau đó sẽ sinh ra 1 một file trong thư mục ./migrations

migrations
├── 20200721231829_create_post.sql

Vào file migration thêm nội dung tạo bảng post

-- +goose Up
-- +goose StatementBegin
CREATE TABLE post (
  id int NOT NULL,
  title text,
  body text,
  PRIMARY KEY(id)
);
-- +goose StatementEnd

-- +goose Down
-- +goose StatementBegin
DROP TABLE post;
-- +goose StatementEnd

Tiếp đến để migrate vào database chung ta sẽ tạo một command nữa là migrate

// db.go

Desc("migrate", "Migrates the databases")
	Set("migrate", func(c *Context) error {
		flags.Parse(c.Args[:])
		args := flags.Args()

		flags.Usage()

		db, err := goose.OpenDBWithDriver("mysql", *dbstring)
			
		if err != nil {
			log.Fatalf("goose: failed to open DB: %v\n", err)
		}
	
		defer func() {
			if err := db.Close(); err != nil {
				log.Fatalf("goose: failed to close DB: %v\n", err)
			}
		}()

		command := "up"
		
		if err := goose.Run(command, db, *dir, args...); err != nil {
			log.Fatalf("goose %v: %v", command, err)
		}

		return nil
	})
...

Cuối cùng chạy command vừa viết

$ grift db:migrate

Vào check trong mysql

mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_cmd_app |
+-------------------+
| goose_db_version |
| post       |
+-------------------+

mysql> DESCRIBE post;
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| id  | int(11) | NO  | PRI | NULL  |    |
| title | text  | YES |   | NULL  |    |
| body | text  | YES |   | NULL  |    |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

Refererences


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.