0

CODEIGNITER FRAMEWORK: Cài đặt và tạo 1 page Helloworld

1. Cài đặt CodeIgniter Framework

 • Để cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên trong codeigniter. Bạn cần download bộ framework này tại đây: http://www.codeigniter.com/download
 • Sau khi download xong. Chúng ta giải nén sẽ thấy bố cục của chúng như hình bên dưới.

h2.png

 • Ở đây chúng ta có 3 thư mục là: application, system, user_guide và file index.php. Trong đó, chúng ta chỉ quan tâm tới 2 thư mục là application, system và file index.php. Còn thư mục user_guide là tài liệu hướng dẫn sử dụng CodeIgniter Framework bạn có thể xóa đi.

 • Copy chúng vào thư mục var/www trong Apache của bạn

 • Sau khi đã hoàn tất thao tác, kế tới ta tìm hiểu xem, chức năng của 2 thư mục này như thế nào nhé.

 • System là thư mục dùng để chứa thư viện mặc định ban đầu của framework.

 • Application là thư mục dùng để chứa code do chúng ta tạo ra. Vì thế, sau này chúng ta chủ yếu sẽ thao tác ở thư mục application mà thôi.

 • Đây là cấu trúc thư mục Application.

h3.png

 • Config: Dùng để chứa các file cấu hình như kết nối CSDL, cấu hình đường dẫn, cấu hình ngôn ngữ,….
 • Controllers: Chứa các file controller của ứng dụng (chú ý : Luôn luôn viết hoa chữ cái đầu tiên).
 • Model: Chứa các file thao tác trên CSDL của ứng dụng (chú ý : Luôn luôn viết hoa chữ cái đầu tiên và cuối nó phải có _model).
 • Views: Chứa các file hiển thị thông tin khi tương tác

2. Viết page Helloworld

 • Tạo file Helloworld.php trong thư mục controllers với nội dung:

h7.png

 • Tạo thư mục helloworld trong thư mục views. Trong thư mục helloworld ta tạo file có tên là index.php

h8.png

 • Sau đó chạy localhost theo đường dẫn: http://localhost/codeignter/index.php/helloworld

 • Mặc định router của Codeigniter là có thêm index.php ở trong URLs như ví dụ ở trên URL của nó là : codeignter/index.php/helloworld

 • Nếu apache của bạn có mod_rewrite enabled, Bạn có thể xóa bỏ file index.php bằng cách sử dụng file .htaccess. Đây là ví dụ về nó :

  h9.png

 • Sau khi bạn config xong file .htaccess thì có thể truy cập url theo dạng : http://localhost/codeigniter/helloworld

 • Ta hiểu gì code ở trên ?

  • Khi khởi tạo 1 controller thì tên lớp cũng phải giống nhau
  • Quy tắc khai đặt tên của 1 controller là luôn luôn phải viết hoa chữ cái đầu tiên và kế thừa class CI_Controller
  • Để chạy được các action thì ta tạo nó như các function bình thường : public function add() or public function show()
  • Lưu ý : các action không được phép đặt tên là : new, list

3. Tổng kết

 • Qua bài này, bước đầu chúng ta đã hiểu cơ bản về codeigniter framework rồi phải không nào. Ở bài tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về view trong codeigniter thì sẽ sử dụng như thế nào nhé.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.