0

Codable vs ObjectMapper (iOS)

Gần đây, Tôi đã thử nghiệm với giao thức Codable của Swift như một cách để ánh xạ JSON. Codable đã được thêm vào trong Swift 4 như một cách để cho phép các đối tượng tự chuyển đổi. Bản thân Codable chỉ là một kiểu của Decodable và Encodable.

typealias Codable = Decodable & Encodable

Đối với bài đăng này, tôi sẽ tập trung vào phần Decodable.

So Sánh

Trước đây, tôi đã sử dụng ObjectMapper rất nhiều nhưng vì Codable hiện đã được tích hợp vào Swift nên tôi muốn so sánh cả hai. Các tính năng mà tôi muốn so sánh là:

 • Validation 🕵️
 • Custom Transformation (mapping into custom types, e.g. mapping a JSON string into a regex) 🤖
 • Error handling ⚠️
{
 "config": {
  "emails": {
   "feedback": "email@email.com"
  },
  "rewriter": {
   "regex": "^(https?://)(?:m|www)((?:\\.[a-z]+)?\\.bbc(?:(?:\\.co\\.uk)|(?:\\.com)))/sport?(?:/amp)?(?:/0)?(.*?)/?((?:\\?.*)?(?:#.*)?)$",
   "output": "$1m$2/sport$3$4"
  },
  "router": {
   "rules": [{
    "regex": "^https://ssl(?:\\.[a-z]+)?\\.bbc\\.(?:co\\.uk|com)/id/register",
    "event": "bbc-id-register"
   }]
  }
 }
}

Dữ liệu có cấu trúc JSON khá đơn giản nhưng JSON có một vài biểu thức chính quy mà tôi muốn được ánh xạ tới NSRegularExpression, không phải là một chuỗi

ObjectMapper

Các struct cần thiết để ánh xạ mô hình JSON này với ObjectMapper như sau.

struct Config: ImmutableMappable {
  
  let emails: [String: String]?
  let rewrite: RewriterConfig
  let router: RouterConfig
  
  init(map: Map) throws {
    emails = try? map.value("emails")
    rewrite = try map.value("rewriter")
    router = try map.value("router")
  }
}

struct RewriterConfig: ImmutableMappable {
 
  let output: String
  let regex: NSRegularExpression
  
  init(map: Map) throws {
    output = try map.value("output")
    regex = try map.value("regex", using: RegexTransformer())
  }
}

struct RouterConfig: ImmutableMappable {
  
  let rules: [RouterRuleConfig]
  
  init(map: Map) throws {
    rules = try map.value("rules")
  }
}

struct RouterRuleConfig: ImmutableMappable {
  
  let event: String
  let regex: NSRegularExpression
  
  init(map: Map) throws {
    event = try map.value("event")
    regex = try map.value("regex", using: RegexTransformer())
  }
}

Tất cả các quy tắc đều tuân thủ giao thức ImmutableMappable, có nghĩa là cần một hàm tạo lấy đối tượng Map và bắn ra lỗi nếu ánh xạ không thành công.

Validation

Để thực hiện validation, bạn có thể sử dụng Optionals. Trong ví dụ này, chúng tôi đã quyết định ứng dụng có thể hoạt động mà không có các địa chỉ email này để các email là optional. map.values ("email") bắn lỗi nếu khóa không đúng hoặc không thể được chuyển sang đúng kiêu dữ liệu. Chúng tôi sử dụng try? để ghi lại lỗi và chỉ biến nó thành giá trị nil nếu có lỗi.

Custom Transformation

ObjectMapper supports custom transformations out of the box, and it’s very straight forward.

class RegexTransformer: TransformType {
  typealias Object = NSRegularExpression
  typealias JSON = String
  
  func transformFromJSON(_ value: Any?) -> NSRegularExpression? {
    guard let regexString = value as? String else { return nil }
    
    return try? NSRegularExpression(pattern: regexString, options: [])
  }
}

Ở đây, chúng ta chỉ thực hiện giao thức TransformType và phương thức TransformFromJSON. Phương thức nhận vào parameter Any và cast sang String và sau đó sử dụng try? để chuyển đổi String thành NSRegularExpression. This transformer sẵn sàng để tái sử dụng ở bất cứ đâu.

Error Handling

Để kiểm tra xử lý lỗi, tôi sẽ sử dụng tệp JSON với output key missing.

{
  "emails": {
    "feedback": "email@email.com"
  },
  "rewriter": {
    "regex": ".*"
  },
  "router": {
    "rules": [{
      "regex": "^https://ssl(?:\\.[a-z]+)?\\.bbc\\.(?:co\\.uk|com)/id/register",
      "event": "bbc-id-register"
    }]
  }
}

Khi chạy qua ObjectMapper, chúng tôi nhận được một thông báo lỗi.

Got an error while mapping.
- reason: Cannot cast to 'String'
- location: Config.init(map:):30
- key: output
- currentValue: nil

Codable

Codable triển khai cũng tương tự

struct CodableConfig: Decodable {
  
  let emails: [String: String]?
  let rewriter: CodableRewriter
  let router: CodableRouter
  
  private enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case emails
    case rewriter
    case router
  }
}

struct CodableRewriter: Decodable {
  
  let regex: NSRegularExpression
  let output: String
  
  private enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case regex
    case output
  }
  
  init(from decoder: Decoder) throws {
    let container = try decoder.container(keyedBy: CodingKeys.self)
    let string = try container.decode(String.self, forKey: .regex)
    regex = try NSRegularExpression(pattern: string, options: [])
    output = try container.decode(String.self, forKey: .output)
  }
}

struct CodableRouter: Decodable {
  
  let rules: [CodableRules]
  
  private enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case rules
  }
}

struct CodableRules: Decodable {
  let regex: NSRegularExpression
  let event: String
  
  private enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case regex
    case event
  }
  
  init(from decoder: Decoder) throws {
    let container = try decoder.container(keyedBy: CodingKeys.self)
    let string = try container.decode(String.self, forKey: .regex)
    regex = try NSRegularExpression(pattern: string, options: [])
    event = try container.decode(String.self, forKey: .event)
  }
}

Codable rất giống với ObjectMapper mặc dù các khóa được định nghĩa là enum sử dụng giao thức CodingKey. Có một tính năng thực sự hay khi sử dụng Codable trong đó initialiser có thể được tạo nếu các case enum giống với type maping.

Validation

Codable hoạt động chính xác như objectmapper Trình khởi tạo bắn ra một lỗi nếu có error mapping. Một lần nữa, sử dụng Optionals ở đây để quyết định cách tốt nhất để xử lý lỗi.

Custom Transformation

Bạn sẽ nhận thấy trong đoạn mã trên, tất cả sẽ rõ ràng hơn khi code đang cố gắng ánh xạ tới NSRegularExpression. Chúng ta đột nhiên phải thực hiện initialiser init(from decoder: Decoder) và lấy KeyedDecodingContainer từ Decoder.

Sử dụng thư viện CodableExtensions, giờ đây chúng ta có thể đơn giản hóa code của mình để trông giống với ObjectMapper.

import CodableExtensions

struct CodableRules: Decodable {
  let regex: NSRegularExpression
  let event: String
  
  private enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case regex
    case event
  }
  
  init(from decoder: Decoder) throws {
    let container = try decoder.container(keyedBy: CodingKeys.self)
    regex = try container.decode(.regex, transformer: RegexCodableTransformer())
    event = try container.decode(.event)
  }
}

RegexCodableTransformer cũng rất giống với những gì chúng ta đã có trước đây với ObjectMapper

import Foundation

public class RegexCodableTransformer: DecodingContainerTransformer {
  
  public typealias Input = String
  public typealias Output = NSRegularExpression
  
  public init() {}
  
  public func transform(_ decoded: Input) throws -> Output {
    return try NSRegularExpression(pattern: decoded, options: [])
  }
}

Error Handling

Tôi sử dụng cùng một tệp JSON để so sánh xử lý lỗi như trước đây. Lỗi trông như sau:

keyNotFound(config_spike.CodableRewriter.(CodingKeys in _4D474241C6D85B5C48988D77CA644850).output, Swift.DecodingError.Context(codingPath: [config_spike.CodableConfig.(CodingKeys in _4D474241C6D85B5C48988D77CA644850).rewriter], debugDescription: "No value associated with key output (\"output\").", underlyingError: nil))

Kết luận

Có nhiều điểm tương đồng hơn nhiều so với sự khác biệt giữa hai phương pháp. Nếu các phép biến đổi là quan trọng thì ObjectMapper sẽ hoạt động tốt. Tuy nhiên, một trong những động lực chính để chuyển đổi là chuyển sang tiêu chuẩn mà Apple đã tạo ra mà không phải mang vào thư viện khác. Nếu các phép biến đổi là quan trọng, bằng cách thêm một vài giao thức, bạn có thể có cùng hành vi với Codable Tôi đã quyết định chuyển sang Codable ngay bây giờ cho tất cả các tính năng. Tôi chắc chắn rằng có những tính năng đã bỏ qua trong danh sách này nhưng tôi đã chọn những tính năng quan trọng nhất đối với tôi.

Tham khảo tại: https://medium.com/you-dont-know-swift/codable-vs-objectmapper-af5fe8e8efd5


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.