Cố định table heading khi cuộn cho table đơn giản nhất

Với table ta không thể sử dụng position: sticky; cho thead hay tr nhưng có thể dùng sticky cho thẻ th. 😂

th {
  position: sticky;
}

Cuộn table dọc

Cuộn table ngang

Nguồn:


All Rights Reserved