Viblo CTF
+3

Cơ bản về Laravel Activitylog

Laravel Activitylog

1. Tổng quan

Nếu các bạn đang muốn lưu lại hoạt động của người dùng khi họ thêm, sửa, xoá ... thì gói thư viện spatie/laravel-activitylog sẽ rất hữu ích dành cho mong muốn của bạn. Nó sẽ tự động ghi lại những sự kiện với model và sẽ lưu toàn bộ chúng vào bảng activity_log tạo trước đó.

2. Cài đặt

Yêu cầu: Gói activitylog yêu cầu PHP 7.1+Laravel 5.2 trở lên.

Cài đặt thông qua composer:

composer require spatie/laravel-activitylog

Gói thư viện này sẽ tự động đăng ký với service provider tuy nhiên bạn cần chắc chắn bạn có thể vào config/app.php để kiểm tran xem đã có dòng lệnh bên dưới chưa:

'providers' => [
  ...
  Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider::class,
];

Kế đến bạn chạy dòng lệnh bên dưới để tạo bảng và model trong ứng dụng laravel:

php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider" --tag="migrations"

Sau khi chạy xong xong câu lệnh trên bạn tiếp tục chạy câu lệnh php artisan migrate để tạo ra bảng activity_log.

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh thông tin với tệp cấu hình, tệp cấu hình có nội dung như bên dưới :

return [

  /*
   * If set to false, no activities will be saved to the database.
   */
  'enabled' => env('ACTIVITY_LOGGER_ENABLED', true),

  /*
   * When the clean-command is executed, all recording activities older than
   * the number of days specified here will be deleted.
   */
  'delete_records_older_than_days' => 365,

  /*
   * If no log name is passed to the activity() helper
   * we use this default log name.
   */
  'default_log_name' => 'default',

  /*
   * You can specify an auth driver here that gets user models.
   * If this is null we'll use the default Laravel auth driver.
   */
  'default_auth_driver' => null,

  /*
   * If set to true, the subject returns soft deleted models.
   */
  'subject_returns_soft_deleted_models' => false,

  /*
   * This model will be used to log activity.
   * It should be implements the Spatie\Activitylog\Contracts\Activity interface
   * and extend Illuminate\Database\Eloquent\Model.
   */
  'activity_model' => \Spatie\Activitylog\Models\Activity::class,

  /*
   * This is the name of the table that will be created by the migration and
   * used by the Activity model shipped with this package.
   */
  'table_name' => 'activity_log',
];

Vậy là đã cài đặt xong thế là có thể dùng được rồi!

3. Sử dụng cơ bản

 • Ví dụ đơn giản để ghi lại hoạt động của :
activity()->log('Look mum, I logged something');
 • Bạn có thể nhận dữ liệu thông qua Spatie\Activitylog\Models\Activity model
$lastActivity = Activity::all()->last(); //Lấy ra hoạt cuối cùng

$lastActivity->description; //trả về 'Look mum, I logged something';

 • Bạn có thể chỉ định một đối tượng mà hoạt động được thực hiện trên nó bằng cách sử dụng performedOn:
activity()
  ->performedOn($someContentModel)
  ->log('edited');

$lastActivity = Activity::all()->last(); //trả về hoạt động cuối cùng

$lastActivity->subject; //trả về model đã được truyền từ performedOn;
 • Bạn có thể thiết lập người tạo ra hoạt động bằng cách sử dụng phương thức causeBy:
activity()
  ->causedBy($userModel)
  ->performedOn($someContentModel)
  ->log('edited');
  
$lastActivity = Activity::all()->last(); //trả về hoạt động cuối cùng

$lastActivity->causer; //trả về model đã được truyền từ causedBy;  

Hàm causedBy() có thể thay thế bằng by

Nếu bạn không sử dụng causedBy nó sẽ tự động sử dụng người dùng đang đăng nhập.

 • Cài đặt thuộc tính tuỳ chỉnh: Bạn có thể thêm bất cứ thuộc tính nào bạn withProperties
activity()
  ->causedBy($userModel)
  ->performedOn($someContentModel)
  ->withProperties(['key' => 'value'])
  ->log('edited');
  
$lastActivity = Activity::all()->last(); //trả về hoạt động cuối cùng
  
$lastActivity->getExtraProperty('key'); //trả về 'value' 

$lastActivity->where('properties->key', 'value')->get(); //trả về tất cả các hành động nêu thuộc tính `key` = 'value'

Tuỳ chỉnh trước khi lưu hoạt động: Bạn có thể sử dụng phương thức tap() để lọc các thuộc tính và thêm các trường bạn muốn trước khi lưu.

Cau khi sử dụng package một thời gian nó có thể sẽ ghi rất nhiều các hoạt động. Để dọn dẹp bớt các hoạt động đã lưu trữ bạn có thể sử dụng artisan command với lệnh activitylog:clean. Khi chạy lệnh này nó sẽ xoá toàn bộ các hoạt động đã được lưu. Bạn có thể sử dụng cronjob thông qua Laravel's scheduler để dọn dẹp hằng ngày hoặc dọn dẹp định kì.

//app/Console/Kernel.php

protected function schedule(Schedule $schedule)
{
  $schedule->command('activitylog:clean')->daily();
}
 • dọn dẹp định kỳ: php artisan activitylog:clean --days=7

Nếu bạn cần dọn dẹp một hoạt động log bất kì bạn có thể sử dụng

php artisan activitylog:clean my_log_channel// my_log_channel là tên hoạt động bạn muốn xoá

Logging model events Bạn chỉ cần use LogsActivity trong model

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Spatie\Activitylog\Traits\LogsActivity;

class NewsItem extends Model
{
  use LogsActivity;

  protected $fillable = ['name', 'text'];
  
  protected static $logAttributes = ['name', 'text'];
}

Hãy xem khi create 1 đối tượng thì log sẽ ra sao:

$newsItem = NewsItem::create([
  'name' => 'original name',
  'text' => 'Lorum'
]);

$activity = Activity::all()->last();

$activity->description; //trả 'created'
$activity->subject; //trả về 1 thể hiện của NewsItem
$activity->changes; //trả về ['attributes' => ['name' => 'original name', 'text' => 'Lorum']];

tương tự với hàm update:

$newsItem->name = 'updated name'
$newsItem->save();

//updating the newsItem will cause an activity being logged
$activity = Activity::all()->last();

$activity->description; //trả 'updated'
$activity->subject; //trả về 1 thể hiện của NewsItem
$activity->changes;//
trả về [
  'attributes' => [
    'name' => 'updated name',
    'text' => 'Lorum',
  ],
  'old' => [
    'name' => 'original name',
    'text' => 'Lorum',
  ],
];
 • Sử dụng multiple log:

Nếu không chỉ định tên log thì hoạt động sẽ trả về tên log mặc định

activity()->log('hi');

$lastActivity = Spatie\Activitylog\Models\Activity::all()->last();

$lastActivity->log_name; //trả 'default';

Nếu bạn chỉ định tên log cho hoạt động thì nó sẽ trả về tên được truyền vào hoạt động được lưu

activity('other-log')->log("hi");

Activity::all()->last()->log_name; //trả về 'other-log';

LogsActivity trait sử dụng default_log_name từ tệp cấu hình, bạn cũng có thể thay đổi tên mặc định bằng cách sử dụng

protected static $logName = 'custom_log_name_for_this_model';

Lấy ra hoạt động Activity model nó cũng giống như Eloquent model mà bạn đã biết:

Activity::where('log_name' , 'other-log')->get(); //trả về tất cả các activity có log_name là 'other-log'

Activity::inLog('other-log')->get();

//Bạn có thể truyền nhiều log name vào scope
Activity::inLog('default', 'other-log')->get();

//hoăc truyền vào một array
Activity::inLog(['default', 'other-log'])->get();

4. Kết luận:

ActivityLog là một thư viện sẵn có để bạn có thể lưu lại những hoạt động của người sử dụng nó hỗ trợ rất nhiều cho ứng dụng của bạn. Mong rằng bài viết này sẽ có ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã tìm đọc!

Nguồn: https://docs.spatie.be/laravel-activitylog/v3


All Rights Reserved