+1

Cơ bản về DOM attribute và property

 • Trong bài cơ bản này mình sẽ trình bày lại các khái niệm cơ bản về HTML và DOM. Bài viết này chủ yếu giải thích về các khái niệm xung quanh HTML và DOM.

HTML

 • HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.
 • Như các bạn đã biết HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó là một XML namespace, hay hiểu đại khái là tập các thẻ XML mà các trình duyệt quen mặt. Chúng ta nhìn vào một file HTML thì nhìn thấy text, còn trình duyệt nhìn vào sẽ thấy cây DOM.

DOM

 • DOM là viết tắt của chữ Document Object Model, dịch tạm ra là mô hình các đối tượng trong tài liệu HTML.
 • DOM là một cấu trúc dạng cây, cho trình duyệt biết cấu trúc của văn bản, từ đó thể hiện dưới dạng hình ảnh trực quan.
 • Như các bạn biết trong mỗi thẻ HTML sẽ có những thuộc tính (Properties) và có phân cấp cha - con với các thẻ HTML khác. Sự phân cấp và các thuộc tính của thẻ HTML này ta gọi là selector và trong DOM sẽ có nhiệm vụ xử lý các vấn đề như đổi thuộc tính của thẻ, đổi cấu trúc HTML của thẻ, ... Ví dụ, cho đoạn mã HTML như sau :
  <section>
   <h1>Title</h1>
   <p>Content</p>
  </section>
 • Trình duyệt, hay máy xử lý siêu văn bản, biết rằng có một đoạn văn bản có tiêu đề 'Title' và nội dung là 'Content'.

 • Như vậy, một siêu văn bản (hyper text document) được thể hiện dưới 2 dạng: Trình xử lý văn bản thông thường sẽ nhìn thấy như mã HTML, còn trình xử lý siêu văn bản, hay trình duyệt, sẽ nhìn thấy như cây DOM.

 • Không chỉ dừng lại là một cấu trúc dữ liệu, nói đến DOM ta còn hiểu nó là một giao diện (programming interface) cho phép thao tác với các phần trong văn bản. Ví dụ đoạn mã sau, viết bằng Javascript, đặt nội dung của đoạn văn là 'nội dung đoạn văn'

  var paragraphs = document.getElementsByTagName('P');
  var firstParagraph = paragraphs[0];
  firstParagraph.innerText = 'Nội dung đoạn văn';
 • Đáng lưu ý ở đây, đối tượng document (có phương thức getElementsByTagName()) không phải là một đối tượng sẵn có trong Javascript. Đây là một đối tượng của DOM, chính là nút gốc của cây DOM.

 • Từ ví dụ trên, ta thấy DOM thể hiện và lưu giữ cấu trúc của văn bản, còn javascript được dùng để truy cập và sửa đổi cấu trúc này. Web (XML) API được hiểu là giao diện cho Javascript truy xuất DOM. Đến nay javascript gần như là con đường duy nhất để làm việc này. Vì sự gắn kết chặt chẽ như vậy nên các đối tượng DOM cùng các phương thức của chúng thường bị hiểu lầm là đối tượng và phương thức của JS.

DOM Attributes

 • Như đã nói, DOM là một cấu trúc dạng cây, đã là cây thì phải có các nốt (node). Cây DOM có 4 dạng nốt. Cụ thể xem xét cây DOM có thể hiện HTML như sau;
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body width="200px">
  This dummy
 </body>
<html>

Cây DOM có sơ đồ như sau

document
|__ documentElement (HTML)
  |__ bodyElement (BODY)
   |__ widthAttribute (value = 200px)
   |__ textNode (CDATA = 'This dummy')
 • document là nút gốc, điểm bắt đầu xây dựng cây DOM
 • element: nút phần tử, được phép có các nhánh con. Nút phần tử documentElement thường được đồng nhất với nút document. Theo mình biết hiện chỉ có Firefox phân biệt 2 nút này.
 • attribute: nút thuộc tính, là nút con của nút phần tử, đây là lá, không có nhánh
 • text: nút văn bản, đây là lá, không có nhánh. Cho biết nội dung có thể đọc (human readable), bởi đã là văn bản tất nhiên phải có nội dung gì đó để đọc. Như vậy, attribute là thuộc tính của các phần tử DOM. Attribute cho biết các đặc điểm của phần tử DOM đó.

Property

 • Như đã đề cập ở trên, các phần tử DOM được ánh xạ thành các đối tượng Javascript khi ta sử dụng Js để thao tác với DOM.
var paragraphs = document.getElementsByTagName('P');
var firstParagraph = paragraphs[0]; 
 • Phần tử

  đầu tiên của văn bản được ánh xạ thành đối tượng JS được trỏ bởi biến firstParagraph. (Chú ý getElementsByTagName() trả lại NodeList, là một cấu trúc dữ liệu tương tự 1 mảng các Node, tức là có thuộc tính length, và truy xuất thông qua chỉ số.)

 • Phần tử DOM được ánh xạ thành đối tượng Js, là đối tượng thì sẽ có thuộc tính và phương thức. Thuộc tính của đối tượng Js, được gọi là property. Vậy: Attribute là thuộc tính của phần tử DOM. Property là thuộc tính của đối tượng Javascript.

Lưu ý

 • Attribute của DOM element và property của Js object tương ứng không có quan hệ 1 - 1. Ví dụ, attribute class được ánh xạ thành property className, attribute for được ánh xạ thành htmlFor

 • Để tương tác với attribute, dùng phương thức getAttribute(name) và setAttribute('name', 'value'). Để thao tác với property, dùng dot notation (element.property = value)

 • Thay đổi property không chắc chắn làm thay đổi attribute và ngược lại.

Ví dụ, attribute value của phần tử <input type="text" value="type to search"/>

 • Ban đầu, giá trị trong input được đặt là 'type to search', propery tương ứng cũng vậy. Sau khi người dùng nhập dữ liệu, 'abc' chẳng hạn, thì property sẽ được thiết lập thành 'abc', tuy vậy, attribute vẫn không thay đổi
console.log(input.getAttribute('value')); 
// type to search

console.log(input.value); 
// 'abc'

Kết luận

Dù tên giống nhau nhưng attribute và property thuộc về 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Cần nắm rõ để tránh các hiểu lầm không cần thiết.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.