+4

Ckeditor trong rails

Giới thiệu

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một GEM rất hữu ích trong việc chỉnh sửa và soạn thảo nội dung văn bản của ứng dụng sử dụng Ruby On Rails đó là Ckeditor. Ckeditor là một gem rất hữu ích trong việc soạn thảo các form text. Nó hỗ trợ rất nhiều trong việc tạo ra các văn bản đẹp mắt. Ckeditor là một thư viện Javascript được tạo ra bởi một lập trình viên người Ukraine tên là Igor.

Các bước cài đặt

Bước 1: Tạo Project

$rails new demo_ckeditor

Trong file Gemfile thêm các gem sau

gem 'mini_magick'
gem 'carrierwave'
gem 'ckeditor'

Vào rails chạy lệnh bundle install.

Nếu máy bạn chưa cài mini-magick thì cần cd đến thư mục project chạy các lệnh sau trong console để cài.

1. wget http://www.imagemagick.org/download/ImageMagick.tar.gz
2. tar xvfz ImageMagick.tar.gz
3. cd ImageMagick
4. ./configure –with-bzlib=yes –with-fontconfig=yes –with-freetype=yes –with-gslib=yes –with-gvc=yes –with-jpeg=yes –with-jp2=yes –with-png=yes –with-tiff=yes –disable-shared
5. make
6. sudo make install
7. sudo ldconfig /usr/local/lib
8. run again “convert -list configure” and look at changes

Sau đó chạy lệnh để sinh các thư mục lưu trữ Image và file trong Ckeditor

$rails generate ckeditor:install –orm=active_record –backend=carrierwave

Các file được tạo ra bao gồm:

 • config/initializers/ckeditor.rb
 • route mount Ckeditor::Engine => ‘/ckeditor’
 • app/models/ckeditor/asset.rb
 • app/models/ckeditor/picture.rb
 • app/models/ckeditor/attachment_file.rb
 • app/uploaders/ckeditor_attachment_file_uploader.rb
 • app/uploaders/ckeditor_picture_uploader.rb
 • db/migrate/20160125182929_create_ckeditor_assets.rb

Bước 2: Thêm ckeditor

Thêm dòng sau vào file app/assets/javascripts/application.js

//= require ckeditor/init

Thêm dòng sau vào file config/initializers/assets.rb

Rails.application.config.assets.precompile +=%w( ckeditor/filebrowser/images/gal_del.png )

Trong view bạn thêm class ckeditor

<div class=”field“><%=f.label :description %><br><%= f.text_area :description, class: “ckeditor” %></div>

Trong javascript bạn cần gọi class ckeditor ra.ví dụ tôi tạo ra một file config_ckeditor.js

$(document).ready(function(){
 if ($(‘textarea’).length > 0){
 var data = $(‘.ckeditor‘);
  $.each(data,function(i){
  CKEDITOR.replace(data[i].id)
  });
 }
});

Bước 3: Customize CKeditor

Để customize ckeditor bạn dùng các hàm được hỗ trợ bởi phiên bản ckeditor đó overwrite lại.ví dụ trong file config_ckeditor.js tôi vừa tạo tôi muốn chỉnh sửa khung ngoài của ckeditor có chiều cao là 800px.

$(document).ready(function(){
 ……
 CKEDITOR.config.height= 800;
});

Bạn có thể config các toolbar nào trong ckeditor.

CKEDITOR.editorConfig = function(config){
 config.toolbar = [
 {name: ‘clipboard’, items: [‘Cut’, ‘Copy’, ‘Paste’, ‘PasteText’, ‘PasteFormWord’, ‘–‘,‘Undo’, ‘Redo’]},
 {name: ‘editing’, items: [‘Scayt’]},
 {name: ‘links’, items: [‘Link’, ‘Unlink’, ‘Anchor’]},
 {name: ‘insert’, items: [‘Image’, ‘Table’, ‘HorizontaRule’, ‘SpecialChar’]},
 {name: ‘tool’, items: [‘Maximize’]},
 {name: ‘document’, items: [‘Source’]}
 ];
};

tất cả các config toolbar của ckeditor ở đây: http://docs.ckeditor.com/#!/guide/dev_toolbar Chỉnh sửa nội dung trong Image preview

CKEDITOR.config.image_previewText = “Image Preview“;

Chỉnh sửa nội dung các dialog

CKEDITOR.on(‘dialogDefinition’,function(ev){
 var dialogName = ev.data.name;
 var dialogDefinition = ev.data.definition;
 if (dialogName == ‘link’)
 {
 dialogDefinition.removeContents(‘advanced’);
 dialogDefinition.removeContents(‘target’);
 }
 if (dialogName == ‘image’)
 {
 dialogDefinition.removeContents(‘advanced’);
  dialogDefinition.removeContents(‘Link’);
 dialogDefinition.removeContents(‘Upload’);
  //dialogDefinition.height = 800;
  //dialogDefinition.width = 1700;}if
  (dialogName == ‘flash’){
 dialogDefinition.removeContents(‘advanced’);
 }
});

bỏ đi các infotab trong ImagePreview

var infoTab = dialogDefinition.getContents(‘info’);
//infoTab.remove(‘txtAlt’);
//infoTab.remove(‘cmbAlign’);
//infoTab.remove(‘previewImage’);
infoTab.remove(‘txtBorder’);
//Remove Element Border From Tab Info
infoTab.remove(‘txtHSpace’);
//Remove Element Horizontal Space From Tab Info
infoTab.remove(‘txtVSpace’);
//Remove Element Vertical Space From Tab Info
infoTab.remove(‘txtWidth’);
//Remove Element Width From Tab Info
infoTab.remove(‘txtHSpace’);
infoTab.remove(‘txtVSpace’);

Kết luận

Như vậy mình vừa mới giới thiệu xong cho các bạn về GEM Ckeditor. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

Tài liệu tham khảo: https://bloomgoo.vn/tin-tuc/huong-dan-su-dung-ckeditor-trong-ruby-on-rails/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.