-1

Chuyển dữ liệu từ Database Mysql sang Oracle

Hôm nay mình có một bài toán cần chuyển dữ liệu của một bảng trên database Mysql sang Oracle, dữ liệu khoảng 66M rows. Có rất nhiều cách để làm, mình sử dụng tính năng Oracle SQL * Loader

Bước 1: Export dữ liệu table trên database Mysql sang file txt

# mysql -u root -p
mysql> select id, phone, uid from vnphone INTO OUTFILE '/tmp/vn.txt'

Bạn nào sử dụng lệnh trên export dữ liệu báo lỗi:

ERROR 1290 (HY000): The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement

Thì tắt tính năng secure-file-priv đi nhé, sau đó restart lại database Mysql

vim /etc/my.cf
[mysqld] 
secure-file-priv = ""

systemctl restart mysqld

Yên tâm mình export theo cách này rất nhanh: Query OK, 66514149 rows affected (1 min 57.51 sec)

Bước 2: Import dữ liệu vào database Oracle

2.1 Tạo bảng dữ liệu trên database Oracle

create table create table vn_20220910 (id number(15), msisdn varchar2(15), "uid" varchar2(30));

2.2 Tạo control file cho Oracle SQL * Loader giải thích file cần tải lên, ở đâu, các biến trong nội dung file cách nhau bởi dấu gì và import vào bảng nào

vim /home/oracle/example1.ctl
load data infile '/home/oracle/vn.txt' into table user_tool.vn_20220910 fields terminated by "," ( id, msisdn, "uid" )

2.3 Thực thi lệnh sqlldr để tải các bản ghi mới này lên bảng trống

sqlldr user_tool/ control='/home/oracle/example1.ctl' log='/home/oracle/example1.log'

Thời gian load 66M rows vào database mất 5 phút, con số ấn tượng

Total logical records skipped:     0
Total logical records read:   66514149
Total logical records rejected:     0
Total logical records discarded:    0

Run began on Sat Sep 10 23:29:15 2022
Run ended on Sat Sep 10 23:34:23 2022

Lưu ý: Nếu bạn chưa tạo bảng, khi chạy sẽ nhận được thông báo lỗi sau

SQL*Loader-941: Error during describe of table vn_20220910
ORA-04043: object vn_20220910 does not exist

Còn nhiều tính năng SQL * Loader của Oracle mình sẽ cố gắng update thêm vào thời gian tới.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.