Chú ý khi sử dụng return ở hàm trả về kiểu void

Vấn đề

Theo bạn hàm dưới đây sẽ in kết quả như nào, hiện "foo" hay "bar" hay hiển thị cả 2

func foo() {
 print("foo")
 return // ← chúng ta sử dụng return khi ko muốn câu lệnh sau nó thực hiện

 bar()
}

func bar() {
 print("bar")
}

Kết quả: cả "foo" và "bar" đều được hiển thị

foo
bar

Lý do

Theo cú pháp, kí tự xuống dòng sau return sẽ được bỏ qua, do đó hàm ở trên sẽ trở thành return bar() do đó function bar() được thực hiện Đoạn code ở trên sẽ tương đương đoạn code sau:

func foo() {
 print("foo")
 return bar()
}

func bar() {
 print("bar")
}

Hàm trả về kiểu Int như bên dưới cũng sẽ được thực hiện tương tự:

func baz() -> Int {
 return


 1
}

Phương pháp giải quyết

Thêm ; sau return

func foo() {
 print("foo")
 return;

 bar()
}

func bar() {
 print("bar")
}

Kết quả: chỉ "foo" được hiển thị

foo

Kết luận

 • Với những hàm dạng void nên chú ý việc return
 • Ngoài ra ở Xcode cũng có warning hiển thị, nên khi code ngoài error bắt buộc sửa chúng ta cũng cần chú ý tới các warning

Source: https://qiita.com/yusuga/items/16ff83a25ea95bb5ab1a