+2

Chi tiết Login google sử dụng gem "omniauth-google-oauth2" và mysql.

Cũng có khá nhiều bài viết về login google, trong bài viết này mình sẽ dùng gem 'omniauth-google-oauth2' và sử dụng database mysql. Nhiều bạn follow theo các bài viết mà chưa áp dụng được. Hôm nay mình xin trình bày chi tiết về cách tạo demo nhỏ sử dụng gem này.

1. Khởi tạo project

Mở terminal:

rails new oauth2-login-google -d mysql

Thêm các gem sau vào file Gemfile

gem "devise"
gem "omniauth"
gem "omniauth-google-oauth2"

Cài đặt các gem vừa thêm vào ở trên bằng cách chạy lệnh:

bundle install

Tiếp đến bạn cài đặt devise:

rails generate devise:install

Thêm dòng sau vào file: config/ environments/ development.rb

config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost', port: 3000 }

chạy lệnh generate ra views bằng lệnh:

rails g devise:views

Để sử dụng mysql: bạn phải cài đặt mysql, mở terminal và khởi động nó lên

mysql.server start với hdh os, và sudo service mysql start với ubuntu.

Check xem mysql:

mysql -u root –p

nhập password: *****

Tiếp theo tạo model User trong devise ta dùng lệnh

rails generate devise User

Thêm các trường trong csdl để lưu lại thông tin của người đăng nhập và sử dụng chức năng đăng nhập của google.

rails g migration AddProviderToUsers provider:string uid:string

file database.yml

adapter: mysql2
 encoding: utf8
 pool: 5
 username: root
 password: ******
 socket: /tmp/mysql.sock

development:
 <<: *default
 database: oauth2-login-google_development
test:
 <<: *default
 database: oauth2-login-google_test
production:
 <<: *default
 database: oauth2-login-google_production
 username: oauth2-login-google
 password: ******

dùng lệnh tạo cơ sở dữ liệu

rails db:create
rails db:migrate

Trong router: thêm dòng sau:

devise_for :users, controllers: {
  omniauth_callbacks: 'users/omniauth_callbacks'
 } 

Trong model user:

class User < ApplicationRecord
 devise :database_authenticatable, :registerable,
     :recoverable, :rememberable, :omniauthable, :omniauth_providers => [:google_oauth2]

 def self.from_omniauth auth
  where(provider: auth.provider, uid: auth.uid).first_or_create do |user|
   user.email = auth.info.email
   user.password = Devise.friendly_token[0,20]
   user.password_confirmation = Devise.friendly_token[0,20]
  end
 end
end

Tiếp theo trong app/controllers/user/omniauthcallbackscontroller.rb , thêm đoạn code sau

class Users::OmniauthCallbacksController < ApplicationController
  def google_oauth2
    @user = User.from_omniauth request.env["omniauth.auth"]
    if @user.persisted?
     flash[:notice] = I18n.t "devise.omniauth_callbacks.success", kind: "Google"
     sign_in_and_redirect @user, event: :authentication
    else
     session["devise.google_data"] = request.env["omniauth.auth"].except :extra
     redirect_to new_user_registration_url, alert: @user.errors.full_messages.join("\n")
    end
   end  
end

2. Các bước lấy client_id và client_secret

 • Chọn ID and Oauth (ở tab Oauth authorization screen nhập tên application => và chọn save).

Tiếp tục chọn web application và nhập:

http://localhost:3000/users/auth/google_oauth2/callback

kết quả:

Để lấy client_id và client_secret:
Click nút sửa : sẽ thấy customer ID và customer secret code chính là 2 cái cần tìm.

Thêm đoạn code sau vào config/initializers/devise.rb

#config.omniauth :google_oauth2, ENV['GOOGLE_CLIENT_ID'], ENV['GOOGLE_CLIENT_SECRET'], {}
config.omniauth :google_oauth2, "282298230576-tikd204oco17codhobj9h6v8a1qtj3sr.apps.googleusercontent.com", "mHkTJfG_mmaOVJlUBKURK7J8", {}

Để enable apis làm theo các bước: https://support.google.com/googleapi/answer/6158841?hl=en

Run server: rails s => vào link:

localhost:3000/users/sign_in

Chọn đăng nhập với google:

đăng nhập thành công sẽ redirect về root_path.
Kiểm tra user lần đầu đăng nhập sẽ được thêm vào database:
Mở terminal cd đến project đang chạy => chạy rails c => User.last

code github: https://github.com/buitiendo/oauth2-login-google
các bạn có thể clone code về sửa file database.yml và chạy thử.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.