+4

C/C++ - Các toán tử thông dụng

Các toán tử thông dụng

Nói đến toán tử trong C/C++, bạn sẽ nghĩ ngay đến những toán tử nào?
Các loại toán tử trong ngôn ngữ lập trình là cực kì đa dạng. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số toán tử thông dụng nhất.

Toán tử gán

Đây là toán tử thông dụng nhất, được sử dụng để gán một giá trị nào đó cho biến, hoặc gán giá trị biến này cho biến khác
Ví dụ: int a; a=5; - gán giá trị 5 cho biến a.
char x = 'I'; char y; y = x; - gán giá trị có trong biến x cho biến y.
Note: cần phân biệt giữa toán tử gán "=" với dấu "=" mà ta sẽ tìm hiểu ở phấn Toán tử logic bên dưới.

Toán tử số học

Phần này không cần nói quá nhiều, đây là các toán tử cộng( + ), trừ( - ), nhân( * ), chia nguyên( / ) và chia lấy dư( % ).
Note: phép chia lấy dư chỉ áp dụng đối với số nguyên.
Ví dụ:
cout << 5 / 2; Kết quả sẽ là 2
cout << 5 % 2; Kết quả sẽ là 1

Toán tử quan hệ

Toán tử quan hệ dùng để có thể so sánh hai biểu thức với nhau. Theo chuẩn ANSI-C++ thì giá trị của thao tác quan hệ chỉ có thể là giá trị logic - chúng chỉ có thể có giá trị true hoặc false, tuỳ theo biểu thức kết quả là đúng hay sai.

Toán tử Tên gọi
== Bằng
!= Khác
> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng


Note: đừng quên dấu "=" trong phép so sánh Bằng nhé, nếu không nó sẽ trở thành phép gán. Đây là một lỗi sai rất cơ bản của chúng ta cái thời chân ướt chân ráo bước vào thế giới lập trình 😉

Toán tử logic

Đây đây, chính là phần mà kết hợp với toán tử quan hệ để ra giá trị true hoặc false đây.

 1. Toán tử !
  Tương đương với toán tử logic NOT, nó chỉ có một đối số ở phía bên phải và việc duy nhất mà nó làm là đổi ngược giá trị của đối số từ true sang false hoặc ngược lại.
  Ví dụ:
  !(1==0) sẽ trả về true !(4==4) sẽ trả về false
 2. Toán tử &&
  -Toán tử này trả về giá trị true trong điều kiện duy nhất là cả 2 vế của nó đều true.
  -Chỉ cần có giá trị false xuất hiện ở 1 trong 2 vế là nó sẽ trả vê giá trị false.
  Ví dụ:
  Phép toán (5>0 && 5==0) sẽ trả về giá trị false.
  Phép toán (10!=0 && 10>=5) sẽ trả về giá trị true
  Note: Nếu muốn làm phép so sánh theo kiểu a < x < b 0<x<5 chẳng hạn. Nếu bạn viết (0<x<5) thì nó sẽ bị lỗi, bạn phải viết như sau: (0<x && x<5) nó mới trả về giá trị cho bạn. Đây cũng là một lỗi rất hay gặp.
 3. Toán tử ||. -Thằng này thì khá dễ tính, chỉ cần có giá trị true xuất hiện trong biểu thức là nó sẽ trả về true.
  -Nó chỉ trả về giá trị false khi cả 2 vế cùng mang giá trị false.

Toán tử tăng giảm

Cái này do mình tự đặt
Đó là 2 toán tử ++ và -- rất hay được sử dụng trong cấu trúc vòng lặp.
Khi dùng toán tử ++, biến hoặc giá trị sẽ tăng lên 1 đơn vị.
Khi dùng toán tử -- biến hoặc giá trị sẽ giảm lên 1 đơn vị.
Ví dụ:

int x = 2;
x++;
cout << x;

Lúc này, x bằng 3.
Note: ta có thể đặt toán tử này ở trước hoặc sau của toán hạng đều được.
Ví dụ: ++x hoặc x++ đều được chấp nhận, nhưng cách thực hiện của chúng sẽ khác nhau 1 chút, tương tự với toán tử --

Toán tử phức hợp

Không có gì xa lạ, chính là các toán tử +=, -=, *=, /= mà ta hay dùng trong các bài tập trên lớp😅. ngoài ra còn có các toán tử khác như %=, >>=, <<=, &=, ^=, |= nhưng vì ít được sử dụng nên mình sẽ chỉ tập trung vào 4 toán tử cơ bản.
Khi ta có phép toán thuộc dạng a = a + (một giá trị không đổi); thì ta sử dụng toán tử phức hợp.
Ví dụ:
x = x + 5;x += 5; là tương đương nhau.
z = z - 1;z -= 1; là tương đương nhau.

Tất cả những toán tử chúng ta vừa đọc qua là các toán tử 2 ngôi, tức là có 2 toán hạng tham gia trong biểu thức

Toán tử điều kiện (3 ngôi)

Toán tử này được sử dụng như một dạng viết tắt của cấu trúc điều khiển if-else. Cú pháp như sau:

(điều kiện) ? lệnh 1 : lệnh 2;

Nếu điều kiện trả về true thì thực hiện câu lệnh 1, trả về false thì thực hiện câu lệnh 2.

Kết

Chúng ta đã review qua các toán tử thông dụng trong ngôn ngữ lập trình C/C++, không cần học thuộc nhưng việc hiểu nguyên tắc hoạt động của chúng ta cần thiết, nó là nền tảng để chúng ta tiến đến các kiến thức nâng cao.
Chúc các bạn học tốt ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.