CẤU TRÚC THƯ MỤC VÀ CÁCH VIẾT COMPONENT CHUẨN TRONG REACT(P.3)

Refs

Luôn sử dụng ref callbacks. eslint: react/no-string-refs

// bad
<Foo
 ref="myRef"
/>

// good
<Foo
 ref={(ref) => { this.myRef = ref; }}
/>

Dấu ngoặc đơn

Bao bọc các thẻ JSX trong dấu ngoặc đơn khi chúng dài hơn một dòng. eslint: react/jsx-wrap-multilines

// bad
render() {
 return <MyComponent variant="long body" foo="bar">
      <MyChild />
     </MyComponent>;
}

// good
render() {
 return (
  <MyComponent variant="long body" foo="bar">
   <MyChild />
  </MyComponent>
 );
}

// good, when single line
render() {
 const body = <div>hello</div>;
 return <MyComponent>{body}</MyComponent>;
}

Tag

Luôn tự đóng các tag không có con. eslint: react/self-closing-comp

// bad
<Foo variant="stuff"></Foo>

// good
<Foo variant="stuff" />
If your component has multi-line properties, close its tag on a new line. eslint: react/jsx-closing-bracket-location

// bad
<Foo
 bar="bar"
 baz="baz" />

// good
<Foo
 bar="bar"
 baz="baz"
/>

Method

Sử dụng các chức năng mũi tên để đóng các biến cục bộ.

function ItemList(props) {
 return (
  <ul>
   {props.items.map((item, index) => (
    <Item
     key={item.key}
     onClick={() => doSomethingWith(item.name, index)}
    />
   ))}
  </ul>
 );
}

Thêm xử lý sự kiện cho phương thức render trong constructor. eslint: react / jsx-no-bind

Tại sao? Một cuộc gọi bind trong đường dẫn render tạo ra một chức năng hoàn toàn mới trên mỗi render đơn.

// bad
class extends React.Component {
 onClickDiv() {
  // do stuff
 }

 render() {
  return <div onClick={this.onClickDiv.bind(this)} />;
 }
}

// good
class extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.onClickDiv = this.onClickDiv.bind(this);
 }

 onClickDiv() {
  // do stuff
 }

 render() {
  return <div onClick={this.onClickDiv} />;
 }
}

Không sử dụng tiền tố gạch dưới cho các method nội bộ của một thành phần React.

Tại sao? Tiền tố gạch dưới đôi khi được sử dụng như một quy ước trong các ngôn ngữ khác để biểu thị quyền riêng tư. Nhưng, không giống như các ngôn ngữ đó, không có sự hỗ trợ riêng cho tính riêng tư trong JavaScript, mọi thứ đều công khai. Bất kể ý định của bạn, thêm tiền tố gạch dưới vào thuộc tính của bạn không thực sự làm cho chúng là riêng tư, và bất kỳ thuộc tính nào (gạch dưới có tiền tố hay không) phải được coi là công khai.

// bad
React.createClass({
 _onClickSubmit() {
  // do stuff
 },

 // other stuff
});

// good
class extends React.Component {
 onClickSubmit() {
  // do stuff
 }

 // other stuff
}

Hãy chắc chắn trả về một giá trị trong các phương thức render của bạn. eslint: react / require-render-return

// bad
render() {
 (<div />);
}

// good
render() {
 return (<div />);
}

Ordering

Thứ tự lớp mở rộng React.Component:

 1. optional static methods
 2. constructor
 3. getChildContext
 4. componentWillMount
 5. componentDidMount
 6. componentWillReceiveProps
 7. shouldComponentUpdate
 8. componentWillUpdate
 9. componentDidUpdate
 10. componentWillUnmount
 11. clickHandlers or eventHandlers like onClickSubmit() or onChangeDescription()
 12. getter methods for render like getSelectReason() or getFooterContent()
 13. optional render methods like renderNavigation() or renderProfilePicture()
 14. render
 • Cách xác định propTypes, defaultProps, contextTypes, v.v ...
import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';

const propTypes = {
 id: PropTypes.number.isRequired,
 url: PropTypes.string.isRequired,
 text: PropTypes.string,
};

const defaultProps = {
 text: 'Hello World',
};

class Link extends React.Component {
 static methodsAreOk() {
  return true;
 }

 render() {
  return <a href={this.props.url} data-id={this.props.id}>{this.props.text}</a>;
 }
}

Link.propTypes = propTypes;
Link.defaultProps = defaultProps;

export default Link;

Sắp xếp cho React.createClass: eslint: react / sort-comp

 1. displayName
 2. propTypes
 3. contextTypes
 4. childContextTypes
 5. mixins
 6. statics
 7. defaultProps
 8. getDefaultProps
 9. getInitialState
 10. getChildContext
 11. componentWillMount
 12. componentDidMount
 13. componentWillReceiveProps
 14. shouldComponentUpdate
 15. componentWillUpdate
 16. componentDidUpdate
 17. componentWillUnmount
 18. clickHandlers or eventHandlers like onClickSubmit() or onChangeDescription()
 19. getter methods for render like getSelectReason() or getFooterContent()
 20. optional render methods like renderNavigation() or renderProfilePicture()
 21. render

Mounted

Không sử dụng isMounted. eslint: react/no-is-mounted Tại sao? isMounted là một anti-pattern, không có sẵn khi sử dụng các lớp ES6, và không được chính thức chấp nhận.