+2

Cấu trúc cây Tree node với gem ancestry

Giới thiệu Trong quá trình phát triển dự án web, chắc hẵn ai cũng từng gặp qua cấu trúc phân tầng như category hoặc những cấu trúc data khác tương tực có tính phân cấp theo cấu trúc tree node. Việc sử lý bằng tay sẽ tốn khá nhiều thời gian khi để mình xác định các thông tin như: parent, root, children...

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 gem hỗ trợ tới tận răng cho các bạn, để các bạn ko cần phải lo lắng khi gặp những kiến trúc tree node nữa.

Gem mình muốn giới thiệu là Gem ancestry

1.Installation

Như thường lệ thì ta thêm vào file Gemfile gem "ancestry"

Sau đó chạy lệnh bundle install

2. Add ancestry vào table cần dùng

Tạo migration: rails g migration add_ancestry_to_[table] ancestry:string:index

Tiến hành Migrate database: rake db:migrate

3. Add ancestry vào model

 • Add vào app/models/[model_name.rb]
class [ModelName] < ActiveRecord::Base
  has_ancestry
end

Bây giờ, Model của bạn đã có cấu trúc tree.

4. Sử dụng acts_as_tree thay vì has_ancestry

Về sau method acts_as_tree sẽ tiếp tục được support trong thời gian tới v. Tuy nhiên: Trong version 1.2.0, method acts_as_tree đã được thay đổi tên thành has_ancestry để cho phép sử dụng cả hai gem acts_as_treegem ancestry trong cùng một application. nên ở version này dùng thằng nào cũng đc 😄

5. Tổ chức các records thành cấu trúc tree.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính parent để tổ chức các record thành cấu trúc tree. Nếu bạn có id của record bạn muốn sử dụng như là parent và bạn không muốn fetch nó thì bạn có thể sử dụng parent_id.

Giống như bất kì virtual attribute nào, parent và parent_id có thể set được giá trị bằng cách:

 • parent=, parent_id= trên một bản ghi hoặc
 • Đưa chúng vào hash để truyền vào new, create, update_attributes và update_attributes!. Ví dụ:
TreeNode.create! name: "Node con", parent: TreeNode.create!(name: "Node cha")

Bạn cũng có thể tạo ra một children thông qua relation children:

node.children.create name: "Node con"

6. Các method vi diệu liên quan đến tree

Ta có ví dụ 1 cây như sau:

{
 "id": 1
 "name": "Ông nội",
 "child_node":
  {
   "id": 2,
   "name": "Cha",
   "child_node": 
    {
      "id": 3,
      "name": "Con"
    }
  }
}
Phương thức Chức năng Ví dụ
parent Trả về thằng cha của record. Nếu là root thì trả về nil cha.parent = ong_noi ; ong_noi.parent = nil
parent_id Trả về id của thằng cha của record. Nếu là root thì trả về nil cha.parent_id = 1 ; ong_noi.parent_id = nil
root Trả về thằng root của record. Nếu là root thì trả về chính nó cha.root = ong_noi ; con.root = ong_noi ; ong_noi.root = ong_noi
root_id Trả về thằng root_id của record. Nếu là root thì trả về id chính nó cha.root_id = 1 ; con.root_id = 1 ; ong_noi.root_id = 1
root?, is_root? Nếu là root thì trả về true, ngược lại false cha.root = false ; ong_noi.root = true
ancestor_ids Trả về list id của tổ tiên của record. bắt đầu từ root id đến parent id con.ancestor_ids = [1, 2]
ancestors Trả về list tổ tiên của record. bắt đầu từ root đến parent con.ancestors = [ong_noi, cha]
path_ids Trả về list path ids. bắt đầu từ root id đến id của chính nó con.path_ids = [1, 2, 3]
path Trả về list path. bắt đầu từ root đến chính nó con.path = [ong_noi, cha, con]
child_ids Trả về list id của các con của record ong_noi.child_ids = [2, 3]
children Trả về list con của recorde ong_noi.children = [cha, con]
has_parent? Trả về true nếu có cha, ngược lại false ong_noi.has_parent? = false ; cha.has_parent? = true
has_children? Trả về true nếu có con, ngược lại false ong_noi.has_children? = true ; con.has_children? = false
is_childless? Trả về true nếu ko có con, ngược lại false ong_noi.is_childless? = false ; con.is_childless? = true
siblings Trả về anh chị em ruột cùng cấp bao gồm chính nó trường hợp cha có thêm thằng con tạm gọi là con_2 thì con.siblings = [con, con_2]
sibling_ids Trả về id của anh chị em ruột cùng cấp bao gồm chính nó
has_siblings? Trả về true nếu có anh chị em ruột cùng cấp vs nó
is_only_child? Trả về true nếu nó là 1 thằng con một con.is_only_child? = true
descendants Trả về hậu duệ của nó, bắt đầu từ những thành gần nó nhất ong_noi.descendants = [ong_noi, cha, con]
descendant_ids Trả về id của hậu duệ của nó , bắt đầu từ những thành gần nó nhất ong_noi.descendant_ids = [2, 3]
subtree trả về 1 tree lấy nó làm root, bắt đầu từ những thành gần nó nhất
subtree_ids trả về 1 tree lấy nó làm root, bắt đầu từ những thành gần nó nhất
depth trả về dộ sâu của nó, nếu nó là lá thì nó = 0 ong_noi.depth=2 ; con.depth=0

Note: Nếu record là root, thì các root khác được coi là anh chị em (cùng cấp)

Ngoài ra còn có các phương thức để xác định mối quan hệ giữa 2 node:

Phương thức Chức năng Ví dụ
parent_of?(node) Trả về True nếu nó là parent của node cha.parent_of?(con) = true
root_of?(node) Trả về True nếu nó là root của node ong_noi.root_of?(con) = true
ancestor_of?(node) Trả về True nếu nó là ancestor của node cha.ancestor_of?(con) = true
child_of?(node) Trả về True nếu nó là cha của node cha.child_of?(con) = false
descendant_of?(node) Trả về True nếu nó là child của node cha.descendant_of?(con) = false
indirect_of?(node) Trả về True nếu nó là indirect của node cha.indirect_of?(con) = false

7. Kết luận

Bài viết với mong muốn giúp các bạn thao tác tốt với mô hình phân cấp tree node. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. (thankyou)

Tài liệu tham khảo

https://github.com/stefankroes/ancestry


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.