+2

Cấu Hình Aws Credential

Yêu cầu

Tạo Credentail

Cấu Hình Credential

 1. Trên VSCode
 • Add Extensions, search AWS-Toolkit Click Install, đợi một chút sẽ được install xong.
 • Open VSCode: bấm tổ hợp phím, trên
  • mac shift+command+p
  • win shift+control+p
 • Tìm: AWS: Create Credentials Profile
 • Sẽ yêu cầu nhập accessKey and secretKey
 • Sau khi nhập sẽ có kết quả hiện ra, hoặc anh em run:
cat ~/.aws/credentials

 1. Sử dụng CMD Mac và Linux
 • create folder:
mkdir ~/.aws
 • tạo file credentials:
touch ~/.aws/credentials
 • Sử dụng vim edit file credentials:
[default]
aws_access_key_id=***
aws_secret_access_key=**

thay đổi *** bằng accesskeysecretkey.

Tạo nhiều profile Credential

 • Làm tương tự với cách tạo 1 credential thì sẽ tự add thêm vào file credentail
 • Khi add credential thứ 2, nó yêu cầu bạn sét profile name. Lần đầu là default, lần thứ 2 sẽ yêu cầu tên.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.