CẮT ẢNH VỚI CARRIER WAVE TRONG RAILS (CROPPING IMAGES)

Chúng ta thương thấy khi upload một ảnh (thường là avatar có kích thước quá lớn) các trang web thường cung cấp tùy chỉnh ảnh hay còn gọi là copping. Kỹ thuật cropping được áp dụng rất nhiều trong thực tế, vậy trong rails chúng ta làm thế nào? Sau đây là bài hướng dẫn cropping images trong rails thông qua thư viện Jcrop. Trước tiên chúng ta phải thêm gem rmagick và carrierwave vào trong gem file:

gem 'rmagick'
gem 'carrierwave'

Tạo model User với hai trường name và avatar đều để dạng string:

rails g model user name:string avatar:string
rails db:migrate

Tạo file uploader của gem carrierwave bằng câu lệnh sau:

rails generate uploader Avatar

Cài đặt carrierwave uploader cho trường avatar trong User model:

class User < ApplicationRecord
 mount_uploader :avatar, AvatarUploader
end

Tạo users_controller:

rails g controller users

Định nghĩa các action trong routes:

Rails.application.routes.draw do
 resources :users
 root to: 'users#index'
end

Tại file uploaders/avatar_uploader.rb thêm các phiên bản kích cỡ của ảnh mà bạn muốn tùy chỉnh:

class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 include CarrierWave::RMagick

 storage :file

 # Override the directory where uploaded files will be stored.
 # This is a sensible default for uploaders that are meant to be mounted:
 def store_dir
  "uploads/#{model.class.to_s.underscore}/#{mounted_as}/#{model.id}"
 end

 version :large do
  resize_to_limit(600, 600)
 end

 version :thumb do
  process :crop
  resize_to_fill(100, 100)
 end
 
 def crop
  if model.crop_x.present?
   resize_to_limit(600, 600)
   manipulate! do |img|
    x = model.crop_x.to_i
    y = model.crop_y.to_i
    w = model.crop_w.to_i
    h = model.crop_h.to_i
    img.crop!(x, y, w, h)
   end
  end
 end
end

Thêm file crop.html.erb vào trong thư mục app/views/users nhằm mục đích tùy chỉnh images sau khi user tạo avatar:

<h1>Crop Avatar</h1>
<%= image_tag @user.avatar_url(:large), id: "cropbox" %>
<h4>Preview</h4>
<div style="width:100px; height:100px; overflow:hidden">
 <%= image_tag @user.avatar.url(:large), :id => "preview" %>
</div>
<%= form_for @user do |f| %>
 <% %w[x y w h].each do |attribute| %>
  <%= f.hidden_field "crop_#{attribute}" %>
 <% end %>
 <div class="actions">
  <%= f.submit "Crop" %>
 </div>
<% end %>

Thêm action: create, update trong users_controller nhằm mục đích xử lý việc cắt ảnh:

def update
 @user = User.find(params[:id])
 if @user.update_attributes(allowed_params)
  if params[:user][:avatar].present?
   render :crop
  else
   redirect_to @user, notice: "Successfully updated user."
  end
 else
  render :new
 end
end

def create
 @user = User.new(allowed_params)
 if @user.save
  if params[:user][:avatar].present?
   render :crop
  else
   redirect_to @user, notice: "Successfully created user."
  end
 else
  render :new
 end

Để cắt ảnh chúng ta sẽ sử dụng một thư viện của js có tên là Jcop, bạn có thể download jcop tại đây. Copy jquery.Jcrop.css vào thư mục vendor/assets/stylesheets và jquery.Jcrop.js vào thư mục vendor/assets/javascripts. Tại application.js, thêm dòng:

//= require jquery.Jcrop

Tại application.css, thêm dòng:

*= require jquery.Jcrop

Tại file crop.js nhằm tùy chỉnh lại giao diện cắt ảnh:

var AvatarCropper,
 bind = function(fn, me){ return function(){ return fn.apply(me, arguments); }; };
jQuery(function() {
 return new AvatarCropper();
});
AvatarCropper = (function() {
 function AvatarCropper() {
  this.updatePreview = bind(this.updatePreview, this);
  this.update = bind(this.update, this);
  $('#cropbox').Jcrop({
   aspectRatio: 1,
   setSelect: [0, 0, 600, 600],
   onSelect: this.update,
   onChange: this.update
  });
 }
 AvatarCropper.prototype.update = function(coords) {
  $('#user_crop_x').val(coords.x);
  $('#user_crop_y').val(coords.y);
  $('#user_crop_w').val(coords.w);
  $('#user_crop_h').val(coords.h);
  return this.updatePreview(coords);
 };
 AvatarCropper.prototype.updatePreview = function(coords) {
  return $('#preview').css({
   width: Math.round(100 / coords.w * $('#cropbox').width()) + 'px',
   height: Math.round(100 / coords.h * $('#cropbox').height()) + 'px',
   marginLeft: '-' + Math.round(100 / coords.w * coords.x) + 'px',
   marginTop: '-' + Math.round(100 / coords.h * coords.y) + 'px'
  });
 };
 return AvatarCropper;
})();

Và đây là thành quả của chúng ta:

Link tham khảo:

https://rubyplus.com/articles/3951-Cropping-Images-using-jCrop-jQuery-plugin-in-Rails-5