Case and ranges in RubyTrong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau:

 • Toán tử ..
 • Toán tử ...
 • Ranges avà giá trị floating

Feel free to read the Case statement behind the scene article if you’re not familiar with the case statement and the when clause.

Mệnh đề when vs range

Trong một câu lệnh case, mệnh đề khi có thể lấy một range làm tham số

surface = 42

case surface
when 0..70  then :first_value
when 70...90 then :second_value
end

Ở đây, câu lệnh case lấy một số nguyên làm tham số.

Vì mệnh đề when lấy một range làm tham số, nên toán tử Range#===được gọi và nó kiểm tra xem số nguyên có được bao gồm trong range không.

Toán tử .. trong range của chúng ta đảm bảo các toán hạng bên trái và bên phải được bao gồm trong phạm vi range.

Mệnh đề thứ hai khi lấy một range bằng cách sử dụng toán tử ....

Điều này có nghĩa là toán hạng bên phải được bao gồm trong range (Tập bị chặn phải - toán học).

Bây giờ chúng ta đã quen thuộc hơn với mệnh đề range && when, hãy bứt phá vs một trường hợp khía cạnh khác mà tôi gặp phải khi sử dụng float và rảnge.

Phạm vi của các giá trị floating và mệnh đề when

Như chúng ta đã thấy trong ví dụ trên, toán tử trên loại trừ toán hạng bên phải của phạm vi. Nhưng, nếu tôi muốn loại trừ toán hạng bên trái thì sao?

surface = 90
inf = Float::INFINITY

case surface
when 0...70 then :first_value
when 70..90 then :second_value
when 90..inf then :third_value
end

Ở đây, chỉ nội dung của mệnh đề when đầu tiên khớp với giá trị bề mặt(surface) được xử lý - trong trường hợp của chúng ta khi 70..90 then :second_value.

Trong trường hợp này, câu lệnh case trả về :second_value.

Vì vậy, mệnh đề when tiếp theo không bao giờ được đánh giá cho surface 90.

cái này, hoạt động tốt cho một loạt các số nguyên.

Nhưng nếu chúng ta phải đối phó với một loạt các floats thì sao?

surface = 130.0+1e-10 # => 130.00000_00001
inf = Float::INFINITY

case surface
when 0...70.0  then :first_value
when 70.0..130.0 then :second_value
when 130.0..inf then :third_value
end

Ở đây, câu lệnh case return : third_value dưới dạngSurfacehoàn toàn lớn hơn130.0.

nếu chúng ta gán lại bề mặt = 130.0 thì câu lệnh tình huống của chúng ta trả về: second_value - giống như phạm vi số nguyên.

Lưu ý rằng chúng tôi sử dụng hằng số Float :: INFINITY để kết thúc phạm vi cuối cùng của chúng tôi.

Điều này tương đương với bất kỳ giá trị nào trên 130.0.

Cuối cùng, hãy để Lôi có một cái nhìn về khái niệm phạm vi vô tận - Khái niệm này đã được giới thiệu trong Ruby 2.6.0.

surface = 130.0+1e-10 # => 130.00000_00001

case surface
when 0...70.0  then :first_value
when 70.0..130.0 then :second_value
when 130.0..   then :third_value
end

Trên dòng 6, phạm vi bỏ qua toán hạng bên phải.

Ruby diễn giải điều này như sau: 130..Float :: INFINITY

Điều này cho phép chúng tôi tránh để ngầm gọi Float :: INFINITY để kết thúc phạm vi của chúng tôi.

Vì vậy, ở đây, giá trị của Surface khớp với so sánh này và câu lệnh case trả về:third_value.


All Rights Reserved