+5

CanCanCan With Draper

Draper và CanCanCan chắc hẳn sẽ là hai cái tên không phải xa lạ gì đối với những developer Ruby on Rails. Nói qua một chút về hai gem rất mạnh mẽ này.

Draper

Draper được sử dụng để tạo ra một object có đầy đủ những method cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng logic ngoài view. Một decorator class sẽ được tự động map với một model có tên tương ứng. Ví dụ UserDecorator sẽ map với model User. Tất cả những method được thêm vào UserDecorator đều phải dựa trên những method hiện tại của User. Khi muốn sử dụng một decorator object, đơn giản ta chỉ cần gọi method decorate từ object hiện tại.

pry(main)> user = User.new
=> #<User:0x00007ffa254d2340>
pry(main)> user_decorator = user.decorate
=> #<UserDecorator:0x00007ffa252dcf68>
pry(main)> user_decorator.object.equal? user
=> true

Khi gọi method decorate thì Draper sẽ trả về một decorator object tương ứng. Hơn thế nữa ta có thể thấy decorator object này sẽ luôn trỏ đến object ban đầu, như trong trường hợp này là user_decoratoruser. Khi sử dụng thực tế, các object chỉ thực sự được decorated ở ngoài view còn ở controller thì không. Điều này để tránh những lỗi phát sinh khi nhầm lẫn việc thao tác giữa model objectdecorator object.

CanCanCan

CanCanCan là một gem rất mạnh mẽ được sử dụng để phân quyền ứng dụng. Nó cung cấp những method để xây dựng các permission tương tứng với từng role của người dùng, cùng với đó là các helper method được sử dụng ngoài view. Tất cả các permission có thể được định nghĩa trong một class Ability duy nhất.

Work Together

Cả hai đều rất tuyệt vời nhưng khi chúng làm việc cùng nhau ở ngoài view thì không hẳn là như thế. Chúng ta xét một ví dự sau để thấy rõ hơn điều này. Chúng ta có hai model UserComment

class User < ApplicationRecord
 has_many :comments
end

class Comment < ApplicationRecord
 belongs_to :user
 
 validates :content, presence: true
end

Để thuận tiện thì ta sẽ không show toàn bộ content của một comment ra mà sẽ chỉ show một phần rút gọn của nó. Lúc này sẽ có giải pháp có thể là viết thêm method excerpt vào model Comment, nhưng điều này là không cần thiết vì method đó chỉ được sử dụng ở ngoài view và việc này lâu dần sẽ làm cho model Comment ngày càng bị phình to ra. Khi này ta nghĩ ngay đến việc sử dụng một class CommentDecorator thay thế, method excerpt sẽ cắt content với một số lượng các từ tùy ý.

class CommentDecorator < Draper::Decorator
 delegate_all

 def excerpt
  content.first Settings.comment.content.excerpt
 end
end

Trong file ability.rb chúng ta định nghĩa như sau:

class Ability
 include CanCan::Ability
 
 def initialize current_user
  current_user ||= User.new
  
  can :manage, Comment do |comment|
   comment.user == current_user
  end
 end
end

Khi đó một user chỉ có thể thao tác trên những comment của chính mình. Để đơn giản và dễ hình dung, khi show ra các comments trên trang index mình sẽ xử lý như sau:

<% @comments.decorate.each do |comment| %>
 <div><%= comment.excerpt %></div>
 <div class="read-more"><%= t ".read_more" %></div>
 <% if can? :edit, comment %>
  <%= link_to t(".edit_comment"), edit_comment_path(comment) %>
 <% end %>
<% end %>

Mọi thứ nhìn có vẻ ổn, chúng ta mong muốn sẽ hiển thị ra link edit tương ứng với những comment của user hiện tại. Tuy nhiên kết quả chúng ta nhận được là không có bất cứ link nào được hiển thị ra cả. Bởi vì biểu thức điều kiện can? :edit, comment trong trường hợp này luôn trả về false. Lý do là vì object comment mà chúng ta truyền vào method can? ở trên thực ra là một CommentDecorator object. CanCanCan khi đó tất nhiên sẽ kiểm tra trong Ability và nó không thấy bất cứ chỗ nào định nghĩa permission cho các object của CommentDecorator cả nên mặc định method can? sẽ trả về false.

Để giải quyết điều này đơn giản chúng ta chỉ cần thay đổi một chút ở biểu thức điều kiện trên, thay vì can? :edit, comment thì chúng ta sẽ kiểm tra can? :edit, comment.object. Mọi thứ hoạt động bình thường nhưng nhiều trường hợp ở ngoài view chúng ta có thể sẽ nhầm lẫn giữa một model object với một decorator object. Vì thế cách giải quyết triệt để vấn đề này là chúng ta sẽ overide lại method can? trong module CanCan::Ability. Trong class Ability chúng ta thêm vào đoạn code:

class Ability
 include CanCan::Ability
 
 def can? action, subject, *extra_args
  if subject.is_a? Draper::Decorator
   super action, subject.object, *extra_args
  else
   super
  end
 end
 
 ----
end

Đến đây mọi thứ sẽ làm việc đúng theo ý chúng ta muốn và khi kiểm tra can? :edit, comment hay can? :edit, comment.decorate lúc này sẽ luôn cho ra cùng một kết quả.

Conclusion

Trên đây chúng ta đã đi tìm hiểu về hai gem rất mạnh mẽ và được sử dụng phổ biến khi làm việc với Ruby on Rails. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai gem rất tuyệt vời này cũng như cách để chúng có thể làm việc hiệu quả cùng nhau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.