+1

CamanJS

1. Giới thiệu CamanJS:

 • CamanJS là thư viện javascript cho phép thực hiện chỉnh sửa ảnh bằng cách gọi duy nhất hàm Caman().

2. Cài đặt và cách sử dụng:

a. Cài đặt:

 • Để sử dụng CamanJS ta chỉ cần thêm CDN của CamanJS vào trong file HTML.

b. Cách sử dụng.

 • Hàm Caman() nhận 2 tham số:
 1. Tham số thứ nhất: selector của <image> hoặc <canvas>.
 2. Tham số thứ hai: function() thực hiện chỉnh sửa ảnh.
 • Ví dụ:

  Caman('#js-image', function() {
    this.brightness(10);
    this.render();
  });
  
 • Khi hàm Caman() được gọi với tham số thứ nhất là selector của <image> thì sau đó <image> này sẽ được thay thế bằng <canvas> có selector tương ứng.

 • Ví dụ: khi <image id="js-image" src="image.png"> được truyền vào hàm Caman() thì <image id="js-image" src="image.png"> sẽ được thay thế bằng <canvas id="js-image" data-caman-id="1"> trên DOM.

c. Các hàm chỉnh sửa ảnh:

 • CamanJS cung cấp 1 số lượng lớn các function() chỉnh sửa ảnh.
 • Các function() như brightness(), contrast(), saturation(), vibrance(), exposure(), hue(), sepia(), gamma(), noise(), clip(), sharpen(), stackBlur() nhận 1 tham số để chỉnh sửa ảnh, tham số này thường nằm trong khoảng từ -100 đến 100.
 • Ta có thể gọi 1 function() để chỉnh sửa ảnh.
  Caman('#js-image', function() {
    this.brightness(10);
    this.render();
  });
  
 • Hoặc kết hợp nhiều function() để chỉnh sửa ảnh.
  Caman('#js-image', function() {
    this.brightness(10);
    this.contrast(10);
    this.render();
  });
  
 • Trong trường hợp bạn muốn function() trả về ảnh sau khi chỉnh sửa, bạn có thể truyền thêm function() vào render() như sau:
  Caman('#js-image', function() {
    this.brightness(10);
    this.render(function() {
      var base64 = this.save("image.png");
      $('#js-preview-image').attr('src', base64);
      // or something else
    });
  });
  
 • Ngoài các function() trên, CamanJS cung cấp các function() mặc định chỉnh sửa ảnh không nhận tham số như greyscale(), invert(), vintage(), lomo(), clarity(), sinCity(), crossProcess(), sunsire(), crossProcess(), orangePeel(), love(), grungy(), jarques(), pinhole(), oldBoot(), glowingSun(), hazyDays(), nostalgia(), hemingway(), concontrate().
  Caman('#js-image', function() {
    this.vintage();
    this.render();
  });
  

3. Demo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.