Call spring boot's api from controller zend framework

Làm thế nào để gọi api từ spring boot ở zf2?

* Các thư viện *

use Zend\Http\Request;
use Zend\Http\Client;
use Zend\Stdlib\Parameters;

* Step 1 : Khởi tạo request

$request = new Request();

* Step 2 : Tạo header cho request vừa tạo

$request->getHeaders()->addHeaders(array(
    'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'
));

* Step 3 : Tạo uri cho request vừa tạo

$uri = "http://.... "
$request->setUri($uri);

* Step 4 : Tạo method ứng với api muốn gọi (vd : POST)

$request->setMethod('POST');

* Step 5 : Tạo các tham số cần chuyền (Với method POST)

$request->setPost(new Parameters(array('someparam' => $somevalue)));

* Step 6 : Tạo client để dispatch request đó

$client = new Client();
$response = $client->dispatch($request);

* Step 7 : Giải mã response data

$data = json_decode($response->getBody(), true);


All Rights Reserved