0

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Rails của bạn với eager loading cho newbie

Trước tiên thì như tiêu đề, bài viết này chỉ dành cho newbie, vì lazy loading và vấn đề N+1 query là đều rất quen thuộc với Ruby dev đã có một chút kinh nghiệm, và cũng có khá nhiều bài viết đề cập đến nó. Vì là bài viết cho các bạn new dev nên các bước làm mình sẽ viết hơi chi tiết một chút nhé 😄.

Active RecordsORM (là gì thì bạn có thể tham khảo câu trả lời này) là những công cụ rất mạnh trong Ruby on Rails(RoR), nhưng đó là chỉ khi chúng ta biết cách sử dụng sức mạnh đó. Khi mới làm quen với RoR, bạn sẽ tìm thấy vô số cách để thực hiện một nhiệm vụ tương tự, nhưng chỉ khi bạn tìm hiểu sâu hơn một chút, bạn mới thực sự biết được chi phí của việc sử dụng cái này hơn cái khác như thế nào. Sự khác biệt sẽ rõ ràng hơn nếu đó là một ứng dụng lớn, yêu cầu hiệu năng tương đối.

Ví dụ

Bài viết này sẽ sử dụng một ví dụ xuyên suốt, tạo một ứng dụng RoR đơn giản với 2 model AuthorPost, mỗi tác giả thì có thể có nhiều bài post, như sau:

# command: rails g scaffold Author name:string

# columns: 
# - name: String

class Author < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
end
# command: rails g scaffold Post title:string body:text author:references

# columns: 
# - title: String
# - body: Text
# - author_id: Integer

class Post < ActiveRecord::Base
 belongs_to :author
end

Và một controller cùng view tương ứng để hiển thị danh sách các bài post.

# app/controllers/posts_controller.rb

class PostsController < ApplicationController
 def index
  @posts = Post.order(created_at: :desc)
 end
end

File app/views/posts/index.html

<tbody>
 <% @posts.each do |post| %>
  <tr>
   <td><%= post.title %></td>
   <td><%= post.body %></td>
   <td><%= post.author.name %></td>
  </tr>
 <% end %>
</tbody>

Vấn đề

Mình dùng MySQL nhé, bạn hãy tạo ít dữ liệu mẫu

authors = Author.create([{ name: 'John' }, { name: 'Doe' }, { name: 'Manish' }])
 
Post.create(title: 'I love Tuts+', body: '', author: authors.first)
Post.create(title: 'Tuts+ is Awesome', body: '', author: authors.second)
Post.create(title: 'Long Live Tuts+', body: '', author: authors.last)

Chạy server lên để show ra danh sách tất cả bài post, server chạy ok, vào link localhost:3000/posts để thấy danh sách bài post:

Hãy xem nội dung log server, xem cách Ruby thực hiện query để lấy dữ liệu từ bảng:

Post Load (0.6ms) SELECT "posts".* FROM "posts" ORDER BY "posts"."created_at" DESC
Author Load (0.5ms) SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 3]]
Author Load (0.1ms) SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 2]]
Author Load (0.1ms) SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 1]]

Ta thấy ngoài truy vấn lấy ra tất cả bài post, khi truy vấn để tìm tác giả của mỗi bài viết thì ta sẽ phải chạy thêm query một lần tương ứng. Trên view kia là ở dòng <%= post.author.name %>. Như vậy, với bảng posts có 3 bản ghi, ta sẽ phải chạy 4 câu query như trên, cho nên với một database có lượng dữ liệu lớn thì tương ứng sẽ có rất nhiều query phải thực thi. Hiệu năng sẽ bị giảm đáng kể, đây là vấn đề mà ta vẫn thường hay gọi là N+1 query.

Ta gặp phải vấn đề này là vì mặc định trong RoR, ORM sẽ sử dụng lazy loading - trì hoãn việc tải dữ liệu cho đến khi nào ta thực sự cần. Khi nào Ruby đọc đến dòng post.author.name thì mới gọi truy vấn đến bảng authors. Việc thực hiện nhiều query sẽ dẫn đến việc Ruby phải thao tác đến database nhiều lần, mỗi lần thực hiện là phải mở kết nối, thực hiện xong lại phải đóng kết nối lại, việc nãy sẽ tiêu tốn của bạn cực kỳ nhiều thời gian luôn nhé. Bạn có thể tìm hiểu thêm về N+1 trên google.

Giải quyết

Để giải quyết vấn đề trên thì Rails cung cấp cho chúng ta một tính năng đó là eager loading- tải trước dữ liệu cần thiết. Có nghĩa ở ta sẽ load trước các dữ liệu liên quan đến tất cả bài post (trong ví dụ trên là author) trong database, giảm bớt được một lượng lớn các câu query phải thực hiện.

Ta có 3 method với chung mục đích thực hiện eager loading này đó là:

 • preload()
 • eager_load()
 • includes()

Hãy thử thay đổi thành cách lấy ra tất cả bài post như sau:

def index
 @posts = Post.order(created_at: :desc).preload(:author)
end

Kết quả hiển thị ra view không có gì thay đổi, nhưng log thì giờ sẽ như này:

SELECT "posts".* FROM "posts" ORDER BY "posts"."created_at" DESC
SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" IN (3, 2, 1)

Với việc sử dụng truy vấn với khóa IN, giờ ta chỉ cần thực hiện một query duy nhất cho mỗi bảng mà thôi, Ruby đã giải quyết được vấn đề N+1 query được đề cập ở trên.

Tuy nhiên, bởi vì bản chất của cách sử dụng preload này vẫn là sinh ra từng câu query riêng biệt cho từng bảng, nên ta sẽ nảy sinh ra một số ngoại lệ về liên hệ giữa 2 bảng như sau:

 • Sắp xếp các bài post theo tác giả.
 • Tìm kiếm tất cả các bài post của một tác giả cụ thể.

Đây đều là những yêu cầu rất cơ bản và gần như ứng dụng nào cũng phải có 😄.

Hãy cùng giải quyết các ngoại lệ trên với eager_loadincludes.

eager_load()

1. Sắp xếp theo tên tác giả

Ta cập nhật lại controller một chút như này:

def index
 @posts = Post.order('authors.name').eager_load(:author)
end

Khi chạy server lên ta sẽ có log như này:

SELECT "posts"."id" AS t0_r0, "posts"."title" AS t0_r1, "posts"."body" AS t0_r2, "posts"."author_id" AS t0_r3, "posts"."created_at" AS t0_r4, "posts"."updated_at" AS t0_r5, "authors"."id" AS t1_r0, "authors"."name" AS t1_r1, "authors"."created_at" AS t1_r2, "authors"."updated_at" AS t1_r3 
FROM "posts"
LEFT OUTER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id"
ORDER BY authors.name

2. Tìm kiếm tất cả các bài post của một tác giả cụ thể

Cập nhật lại controller như này.

def index
 @posts = Post.order(created_at: :desc).eager_load(:author).where('authors.name = ?', 'Manish')
end

Log sẽ như này:

SELECT "posts"."id" AS t0_r0, "posts"."title" AS t0_r1, "posts"."body" AS t0_r2, "posts"."author_id" AS t0_r3, "posts"."created_at" AS t0_r4, "posts"."updated_at" AS t0_r5, "authors"."id" AS t1_r0, "authors"."name" AS t1_r1, "authors"."created_at" AS t1_r2, "authors"."updated_at" AS t1_r3 
FROM "posts"
LEFT OUTER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id"
WHERE (authors.name = 'Manish') 
ORDER BY "posts"."created_at" DESC

Nếu bạn nắm được cơ bản SQL thì đọc log cũng dễ hiểu thôi đúng không nào, từ việc sử dụng nhiều query cho từng bảng riêng rẽ, bây giờ Ruby lại sinh ra một câu query dài hơn sử dụng phép nối giữa các bảng của MySQL. Đọc log khi sử dụng eager_load ta thấy:

 • Luôn sử dụng LEFT OUTER JOIN để liên kết giữa các bảng.
 • Chỉ sử dụng một câu query.

Dẫu là bớt được số lượng lớn query, tuy nhiên sử dụng LEFT OUTER JOIN sẽ tạo ra một query dài, có thể dẫn đến việc phải thực hiện một câu query phức tạp cho một công việc đơn giản. Và trên thực tế thì công việc ta phải thực hiện nó lại phức tạp hơn thế này nhiều. Cho nên câu query sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, và dẫn đến có thể hiệu năng của ứng dụng lại chưa chắc được cải thiện 😦.

Rất may là Rails đã cung cấp cho ta phương thức includes() để thực hiện các công việc phức tạp.

includes()

1. Sắp xếp theo tên tác giả

Thay đổi controller chút.

def index
 @posts = Post.order('authors.name').includes(:author)
end

Log sẽ như này:

SELECT "posts"."id" AS t0_r0, "posts"."title" AS t0_r1, "posts"."body" AS t0_r2, "posts"."author_id" AS t0_r3, "posts"."created_at" AS t0_r4, "posts"."updated_at" AS t0_r5, "authors"."id" AS t1_r0, "authors"."name" AS t1_r1, "authors"."created_at" AS t1_r2, "authors"."updated_at" AS t1_r3 
FROM "posts"
LEFT OUTER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id"
ORDER BY authors.name

2. Tìm kiếm tất cả các bài post của một tác giả cụ thể

Thay đổi controller chút.

def index
 @posts = Post.order(created_at: :desc).includes(:author).where('authors.name = ?', 'Manish')
end

Chú ý: Với Rails 4 thì phải thêm .references(:author) vào cuối nhé.

Log sẽ như này:

SELECT "posts"."id" AS t0_r0, "posts"."title" AS t0_r1, "posts"."body" AS t0_r2, "posts"."author_id" AS t0_r3, "posts"."created_at" AS t0_r4, "posts"."updated_at" AS t0_r5, "authors"."id" AS t1_r0, "authors"."name" AS t1_r1, "authors"."created_at" AS t1_r2, "authors"."updated_at" AS t1_r3 
FROM "posts"
LEFT OUTER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id"
WHERE (authors.name = 'Manish') 
ORDER BY "posts"."created_at" DESC

Ta thấy cách thực hiện query sẽ giống với cách dùng eager_load đã đề cập ở trên.

Còn nếu chỉ đơn thuần là lấy ra các bài post với tác giả thì cách này sẽ thực hiện giống preload() ở trên.

def index
 @posts = Post.order(created_at: :desc).includes(:author)
end

Log:

SELECT "posts".* FROM "posts" ORDER BY "posts"."created_at" DESC
SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" IN (3, 2, 1)

Bạn có thể hiểu đơn giản là với includes(), Active Record sẽ lựa chọn cách làm nào tối ưu hơn giữa 2 cách sử dụng preload()eager_load() để thực hiện.

Phương thức joins()

Với việc sử dụng eager loading ở trên, ta đã giải quyết được vấn đề N+1 query, tuy nhiên hãy để ý một chút, việc sử dụng LEFT OUTER JOIN, có thể chúng ta sẽ phải load cả những dữ liệu không cần thiết (như ở trên ta đã load tất cả các trường của bảng authors). Giả sử như bảng authors có rất nhiều trường khác nhau nhưng ví dụ trên lại chỉ cần lấy ra trường name mà thôi, sẽ rất lãng phí tài nguyên để load tất cả. Bạn vẫn có thể dùng kết hợp erger loading với phương thức joins() để khắc phục vấn đề này, tuy nhiên chúng ta nên sử dụng phương thức joins() để thay thể là đủ. Chính trang document của Rails cũng viết như này (tham khảo thêm ở đây):

Even though Active Record lets you specify conditions on the eager loaded associations just like joins(), the recommended way is to use joins() instead.

Phương thức joins() cũng sẽ kết nối các bảng có liên kết, tuy nhiên nó chỉ load về những dữ liệu cần thiết mà thôi.

Hãy áp dụng cho 2 bài toán ta đã đưa ra bên trên.

1. Sắp xếp theo tên tác giả

def index
 @posts = Post.order('authors.name').joins(:author)
end

Log

SELECT "posts".* FROM "posts" INNER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id" ORDER BY authors.name
SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 2]]
SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 1]]
SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 3]]

2. Tìm kiếm tất cả các bài post của một tác giả cụ thể

def index
 @posts = Post.order(created_at: :desc).joins(:author).where('authors.name = ?', 'Manish')
end

Log

SELECT "posts".* FROM "posts" INNER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id" WHERE (authors.name = 'Manish') ORDER BY "posts"."created_at" DESC
SELECT "authors".* FROM "authors" WHERE "authors"."id" = ? LIMIT 1 [["id", 3]]

Vấn đề N+1 query kia đã quay trở lại, tuy nhiên bạn có thể thấy bây giờ query ở dòng đầu tiên đã sử dụng INNER JOIN và đã không load bất cứ trường nào từ bảng quan hệ. Và để chỉ cho Ruby biết cần load chính xác những trường nào từ các bảng quan hệ, ta sẽ kết hợp sử dụng với select() như sau:

def index
 @posts = Post.order(created_at: :desc).joins(:author).select('posts.*, authors.name as author_name')
end

Query bây giờ sẽ gọn gàng đẹp zai hơn rất nhiều như này:

SELECT posts.*, authors.name as author_name 
FROM "posts"
INNER JOIN "authors" ON "authors"."id" = "posts"."author_id"
ORDER BY "posts"."created_at" DESC

Bên ngoài view ta chỉ cần cập nhật một chút dùng post.author_name thay thế cho post.author.name để gọi ra tác giả bài post nữa là được.

Với việc dùng joins kết hợp với select như trên, ta đã giải quyết được vấn đề N+1 query và cũng load những dữ liệu thực sự cần thiết ra mà thôi, tránh lãng phí tài nguyên cũng như mất thời gian.

Kết

Bạn có thể cân nhắc dùng eager loading hay là joins để giải quyết vấn đề N+1 query cho ứng dụng của mình, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Rails đã cung cấp cho ta nhưng công cụ tuyệt vời, hãy sử dụng chúng linh hoạt.

Như mình đã nói từ đầu là bài viết này chỉ dành cho newbie, hi vọng những kiến thức trên sẽ có ích cho các bạn mới làm quen và chưa có nhiều kinh nghiệm khi dev RoR.

Cám ơn bạn đã theo giõi bài viết.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.