+1

Cài đặt redis sentinel bằng docker và kết nối tới redis sentinel bằng golang

Hướng dẫn cài đặt redis sentinel với docker theo mô hình + kết nối golang tới redis sentinel

 • 1 master
 • 2 slave
 • 3 redis sentinel

image

B1 : Clone project : git clone https://github.com/minhvu2510/GowithRedisSentinel.git

B2 : Chạy docker compose :

docker-compose up -d

Kiểm tra các container đã lên :

docker ps

image

Có 4 container trong đó :

1: redis_master1 : Cài đặt master và sentinel

2: redis_slave và redis_sentinel cài đặt slave và sentinel

3: core_go chạy code golang

B3: Cài đặt redis trên từng server:

 1. Cài đặt node master

  • Truy cập vào container để cài đặt : docker exec -it redis_master1 bash
  • Cấu hình redis master bằng cách sửa thông tin file config như sau : vim /etc/redis/redis.conf
  • Các thông tin cần sửa:
    # bind 127.0.0.1 ::1    # Để redis public ra ngoài cho slave có thể connect
    requirepass CkkUdLPMT     # Đặt password dùng cli
    masterauth CkkUdLPMT    # Đặt password cho node master
  
  
  • Cấu hình redis sentinel bằng cách sửa file config như sau : vim /etc/redis/sentinel.conf
    sentinel monitor mymaster 172.31.0.2 6379 2  # 172.31.0.2 là ip node master lấy bằng lệnh ifconfig
    sentinel auth-pass mymaster CkkUdLPMT
    sentinel parallel-syncs mymaster 1
  
  
  • Start redis-server và redis-sentinel
    service redis-server start
    service redis-sentinel start
  
 2. Cài đặt 2 node slave vào sentinel:

  • Truy cập vào 2 container redis_slave, redis_sentinel để cài đặt : docker exec -it redis_slave bash
  • Cấu hình redis master bằng cách sửa thông tin file config như sau : vim /etc/redis/redis.conf
  • Các thông tin cần sửa:
    # bind 127.0.0.1 ::1    # Để redis public ra ngoài cho slave có thể connect
    requirepass CkkUdLPMT     # Đặt password dùng cli
    masterauth CkkUdLPMT    # Đặt password cho node master
    replicaof 172.31.0.2 6379  # 172.31.0.2 là ip node master
  
  
  • Cấu hình redis sentinel bằng cách sửa file config như sau : vim /etc/redis/sentinel.conf
    sentinel monitor mymaster 172.31.0.2 6379 2  # 172.31.0.2 là ip node master lấy bằng lệnh ifconfig
    sentinel auth-pass mymaster CkkUdLPMT
    sentinel parallel-syncs mymaster 1
  
  
  • Start redis-server và redis-sentinel
    service redis-server start
    service redis-sentinel start
  
 3. Kiểm tra cài đặt:

  • Truy cập vào container master : docker exec -it redis_master1 bash
  • Kiểm tra thông tin:

  image

  • Xem phần Replication có role:master, connected_slaves:2 là cài đặt thành công:

  image

  • Kiểm tra service đã bật bằng lệnh : netstat -tnlp

  image

 4. Kết nối golang với redis sentinel:

  • Truy cập từng container lấy từng ip bằng lệnh: ifconfig
  • Trong ví dụ :

  redis_master1 : 172.31.0.2

  redis_slave : 172.31.0.4

  redis_sentinel : 172.31.0.5

  • Truy cập vào container core_go: docker exec -it core_go bash

  • Sửa lại connect redis :

    cd /home/app/redisSentinel
    vim connectRedisSentinel.go
  
  • Sử lại config như hình :

  image

  • Chạy file để kiểm tra : go run connectRedisSentinel.go
  • Kết quả :

  image

  • Truy cập từng node redis kiểm tra kết quả được kết quả như hình :

  Node master :

  image

  2 node slave :

  image


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.