+2

Cài đặt plugins với Vim-Plug

Cài đặt Neovim

 • Mac
brew install neovim
 • Ubuntu
sudo apt install neovim
 • Window
choco install neovim

Tạo file cấu hình

Đầu tiên tạo thư mục để chứa file cấu hình Neovim

mkdir ~/.config/nvim

Sau đó tạo file init.vim

touch ~/.config/nvim/init.vim

Cài đặt vim-plug

curl -fLo ~/.config/nvim/autoload/plug.vim --create-dirs https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim

Nếu bạn có file plugs.vim trong thư mục autoload là bạn đã cài đặt thành công

Thêm một file mới cho plugins

Chúng ta sẽ đặt plugins trong những file riêng biệt để dễ quản lý

mkdir ~/.config/nvim/vim-plug

touch ~/.config/nvim/vim-plug/plugins.vim

Thêm đoạn code sau vào file ~/.config/nvim/vim-plug/plugins.vim

" auto-install vim-plug
if empty(glob('~/.config/nvim/autoload/plug.vim'))
 silent !curl -fLo ~/.config/nvim/autoload/plug.vim --create-dirs
  \ https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim
 "autocmd VimEnter * PlugInstall
 "autocmd VimEnter * PlugInstall | source $MYVIMRC
endif

call plug#begin('~/.config/nvim/autoload/plugged')

  " Better Syntax Support
  Plug 'sheerun/vim-polyglot'
  " File Explorer
  Plug 'scrooloose/NERDTree'
  " Auto pairs for '(' '[' '{'
  Plug 'jiangmiao/auto-pairs'

call plug#end()

Sau đó thêm source $HOME/.config/nvim/vim-plug/plugins.vim vào file init.vim và lưu lại

Một số câu lệnh vim-plug

Mở Neovim

nvim

Kiểm tra status của plugins

:PlugStatus (Khi bạn đang ở trong nvim thì bạn nhấn Shift + ; để có dấu :)

Cài đặt tất cả plugins

:PlugInstall

Cập nhật plugins

:PlugUpdate

Sau khi cập nhật xong bạn có thể nhấn d để thấy sự khác nhau hoặc chạy câu lệnh sau

:PlugDiff

Để xóa plugins trong file plugins.vim

:PlugClean

Nếu bạn muốn nâng cấp vim-plug

:PlugUpgrade

Cám ơn mọi người!❤️

Xem thêm về vim-plug trên github: https://github.com/junegunn/vim-plug

Nguồn: https://www.chrisatmachine.com/Neovim/01-vim-plug/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.