+2

Cài đặt MySQL start/stop theo cách thủ công cho Windows

1. Download

 • Hôm nay xin giới thiệu cho các bạn cách Cài đặt MySQL theo cách thủ công cho Windows. Đầu tiên các bạn download MySQL tại https://downloads.mysql.com/archives/community/
 • Bạn có thể chọn version 5.x hoặc 8.x
 • Download MySQL file .zip về và giải nén vào thư mục vd: mysql-v8

2. Khởi tạo database MySQL lần đầu

cd mysql-v8/bin

 • Run command khởi tạo database lần đầu mysqld.exe --initialize
 • Chờ cho MySQL khởi tạo database xong
 • Quay lại mysql-v8 sẽ thấy thư mục data, mở thư muc này và tìm đến file <name_pc>.err để lấy password cho user root. Bạn có thể mở bằng notepad và tìm đến dòng root@localhost
 • Tuy nhiên đây là password mặc định khi bạn đăng nhập vào MySQL lần đầu sẽ phải đổi pass lại
 • Bạn cũng có thể để rỗng nếu cần.

3. Start MySQL và change password cho user root

 • Để start MySQL bạn dùng lệnh như sao cd mysql-v8/bin mysqld.exe

 • Giữ cmd window đó và mở thêm cmd window mới và dùng lệnh mysql -u root -p nhấn enter và nhập password mặc ở step 2

 • Màn hình khi đăng nhập thành công

 • Sau đó bạn tiến hành đổi password cho user root bạn dùng lệnh ALTER

> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '<new_pass>';

4. Kết

Mysql Không có lệnh stop, nếu bạn muốn stop thì kill process nó nhé trong task manager hay bạn có thể tạo batch script start/stop cho MySQL

Done, Chúc các ban thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.