+1

Cài đặt maven trên Mac và Windows !

Bài viết này sẽ không sử dụng maven có sẵn của eclipse
Trước hết bạn phải cài đặt maven đã

  1. Download Maven ở đây http://maven.apache.org/download.cgi
  2. Sau khi download hay giãi nén file ở bất cứ đâu bạn muốn
  3. **Đối với window ** bạn cần cài đặt 2 biến môi trường MAVEN_HOMEM2_HOME

Screen Shot 2016-04-15 at 9.07.36 PM.png 4) Sau đó update Path variable của windows bằng cách thêm đoạn
">%M2_HOME%\bin vào

Screen Shot 2016-04-15 at 9.30.06 PM.png

6)** Đối với Mac ** Bật terminal lên vã gõ

touch ~/.bash_profile // Lệnh này để tạo ra file bash_profile ở trong máy của bạn
ls -l ~/.bash_profile // Xem quyền ghi vào file
sudo vim ~/.bash_profile // Mở file .bash_profile để ghi

Khi đang ở trong chế độ vim ấn phim 'a' để có thể ghi vào file

export M2_HOME=/Users/DoThanhTung/apache-maven-3.3.3
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

thêm 2 dòng sau vào và ấn tổ shift wq! để ghi vào file và thoát ra Lúc này thử lệnh echo $PATH nếu nó có dạng như sau /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Users/DoThanhTung/apache-maven-3.3.3/bin Là bạn đã thành công
7) Bước này áp dụng với cả window và mac. Thử lệnh mvn --version

```Powershell

Apache Maven 3.3.3 (7994120775791599e205a5524ec3e0dfe41d4a06; 2015-04-22T18:57:37+07:00)
Maven home: /Users/DoThanhTung/apache-maven-3.3.3
Java version: 1.8.0_60, vendor: Oracle Corporation
Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_60.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.11", arch: "x86_64", family: "mac"
Tungs-MacBook-Pro:~ DoThanhTung$

Vậy là đã thành công trong việc cài maven rồi đó !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.