+3

Cài đặt Laravel 7.0 từ docker

Chuẩn bị
 • docker
 • php:7.4-fpm
Source code

Trong default.conf thiết lập đường dẫn đọc source dự án

Sửa lại file Dockerfile để cài thêm các thư viện ngoài từ image php-fpm

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    libfreetype6-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    libpng-dev \
  && docker-php-ext-install -j$(nproc) iconv \
  && docker-php-ext-configure gd --with-freetype=/usr/include/ --with-jpeg=/usr/include/ \
  && docker-php-ext-install -j$(nproc) gd
server {
  listen 80;
   root /var/www/html/e_learning/public;
 ...

Trong thư mực html, cài đặt Laravel bằng compose như sau:

VScode - Terminal:

cd html
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^7.0 e_learning
VScode - Terminal:
sudo chown -R $USER:www-data storage
sudo chown -R $USER:www-data bootstrap/cache
chmod -R 775 storage
chmod -R 775 bootstrap/cache
Web

http://localhost/

Kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu

Edit file .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=user
DB_PASSWORD=password
VScode - Terminal:
php artisan migrate

Phpmyadmin check

image.png

Cleanup

php artisan migrate:reset


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí