+8

Cài đặt HTTPS ở localhost với create-react-app

Khi tạo một Project bằng create-react-app và start dự án sẽ nhìn thấy http://localhost:3000. Những khi bạn muốn test app của bạn ở trên https thì cần phải làm như thế nào.

Để giải quyết vấn đề trên, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề tạo SSL certificate để có thể sử dụng https trên localhost

create-react-app là một cách tạo nhanh và đơn giản dự án React.

npx create-react-app https-local-app
cd https-local-app
npm start

Sau khi chạy xong những bước trên. App của chúng ta sẽ chạy ở http://localhost:3000

1. Thêm HTTPS

Ở file package.json, cập nhật đoạn start script

"scripts": {
  "start": "HTTPS=true react-scripts start",
  ...
}

Chạy lại npm start and màn hình trình duyệt của bạn sẽ hiển thị như thế này:

2. Tạo SSL Certificate

Ở bước trước, chúng ta đã set để cho phép app chạy https. Nhưng bạn chưa có một SSL Certificate, vì vậy kết nối của bạn hiển thị trên màn hình không được bảo mật. Vì vậy bây giờ chúng ta tạo SSL Certificate mà nó làm việc trên localhost. Cách đơn giản nhất để có được SSL Certificate, ta sử dụng một tool được gọi là mkcert

Tham khảo link mkcert để cài đặt tool cho từng hệ điều hành. Ở đây mình dùng macOS

# Cài đặt mkcert tool
brew install mkcert

# Thiết lập mkcert trên máy tính của bạn (Tạo a CA)
mkcert -install

Sau khi chạy dòng lệnh trên, bạn sẽ có thể tạo được CA (certificate authority) trên máy tính của mình. CA đảm bảo bạn tạo nhiều certificates cho tất cả những dự án trong tương lai

Từ thư mục root của dự án. Bạn chạy dòng lệnh sau:

# tạo thư mục .cert nếu nó chưa tồn tại
mkdir -p .cert

# Tạo một certificate (chạy từ thư mục root của dự án)
mkcert -key-file ./.cert/key.pem -cert-file ./.cert/cert.pem "localhost"

Chúng ta sẽ lưu certificate đã được tạo in thư mục .cert. Thư mục này sẽ không commit trên repo, nên bạn cần bỏ qua thư mục này ở trong file .gitignore

3. Thêm SSL Certificate trong start script

Tiếp theo, chúng ta cần cập nhật start script với certificate đã được tạo mới:

"scripts": {
  "start": "HTTPS=true SSL_CRT_FILE=./.cert/cert.pem SSL_KEY_FILE=./.cert/key.pem react-scripts start",
  "build": "react-scripts build",
  "test": "react-scripts test",
  "eject": "react-scripts eject"
}

Khi bạn chạy npm start lại, bạn sẽ thấy kết nối của bạn đã được bảo mật và sử dụng httpslocalhost như hình bên dưới


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.