Cài đặt AMP cho dự án Nuxtjs

Lần trước mình đã có 1 bài tương tự thế này nhưng chúng ta sẽ phải tự code, hôm nay cũng với mục đích như thế nhưng chúng ta sử dụng module được build cho nuxt, để xem có đơn giản hơn không. À nếu bạn chưa biết Nuxtjs hoặc AMP là gì thì có thể search trên Viblo nha, tài liệu nhiều vô kể 😍

Demo

https://codesandbox.io/s/github/nuxt-community/amp-module/

Cài đặt

Sử dụng yarn:

yarn add @nuxtjs/amp

hoặc npm:

npm install @nuxtjs/amp

Sau đó sửa file nuxt.config.js:

modules: [
 '@nuxtjs/amp'
],

amp: {
 // Options
}

Sử dụng

Tạo Layout

Trước khi tạo pages thì bạn cần tạo layout cho các trang AMP (tạm đặt tên là default.amp.vue nhé):

<template>
 <div>
  <Nuxt />
 </div>
</template>

Tạo Page

Cũng giống như page bình thường, chúng ta sẽ tạo page AMP trong folder pages. Nếu bạn muốn tạo 1 page vừa support AMP vừa non-AMP (kiểu bình thường), bạn có thể sử dụng biến $isAMP để ẩn/hiện components.

amp-module inject $isAMP vào Vue context để xác định kiểu render của page hiện tại.

<template>
  <div v-if="$isAMP">
    <amp-img src="nuxt.js.svg" >
  </div>
  <div v-else>
    <img src="nuxt.js.svg" >
  </div>
</template>

<script>
export default {
  amp: 'hybrid',
  ampLayout: 'default.amp',
}
</script>

Bạn có thể sử dụng this.$isAMP bên trong cặp thẻ <script> của page để kiểm tra xem có phải đang page hiện tại đang là AMP ko

<template>
  ...
</template>

<script>
export default {
  amp: 'hybrid',
  ampLayout: 'default.amp',
  ...
  mounted() {
    // fetch list of entities on normal page
    // we use `amp-list` to fetch and show these entities
    if (!this.$isAMP) {
      this.fetchList();
    }
  },
  methods: {
    // fetch list of entities to show
    fetchList() {
      ...
    }
  }
}
</script>

Styling

amp-module sẽ thêm class __amp vào tag body của page, bạn có thể sử dụng class này để điều chỉnh style cho trang AMP:

.__amp .my-awesome-element {

}

Tuy nhiên, chúng ta nên tạo file style riêng cho AMP pages và import trong AMP layout để dễ dàng quản lý hơn:

// default.vue
...
<style>
@import "~/assets/styles/default.css"
</style>

AMP layout:

// default.amp.vue
...
<style>
@import "~/assets/styles/default.amp.css"
</style>

Ngoài ra mời các bạn xem thêm:

All Rights Reserved