+1

Cài cắm nâng cấp chiếc thuyền Laravel Sail

Đến cuối cùng thì, Sail chỉ là phiên bản tối giản của Docker. Và bạn có thể tự do chỉnh sửa gần như mọi thứ. Ở bài này, mình sẽ cố gắng cài cắm Laravel Mongodb vào project của chúng ta và sử dụng nhé.

Chỉnh sửa Dockerfile

Để lấy được file config Docker của Sail, các bạn cần gõ command

php artisan sail:publish

Lúc này một folder docker đã xuất hiện thêm trong project của chúng ta

Ở đât các bạn sẽ thấy có 2 directory là 7.48.0 đại diện cho 2 phiên bản php mà Sail cho sẵn chúng ta xài, và mặc định đang xài bản 8.0 nha. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng cái php mongodb extension. Các bạn mở file docker/8.0/Dockerfile, tại đây đã sẽ có script hình thành nên container cho chúng ta. Tìm xuống phía dưới đoạn RUN apt-get update..., đoạn này rất dài, chúng ta xuống phía dưới nó và thêm dòng dưới đây vào

RUN pecl install mongodb && echo "extension=mongodb.so" > /etc/php/8.0/cli/php.ini

file của chúng ta sẽ có dạng như này

Rồi bây giờ cần build lại docker bằng command

sail build --no-cache

Quá trình này có thể diễn ra từ vài chục phút tới vài phút 😅

Cài đặt và sử dụng Laravel Mongodb

Sau khi thêm thành công php mongodb extension, việc cài đặt package https://github.com/jenssegers/laravel-mongodb hẳn sẽ không gây ra lỗ lầm gì

sail composer require jenssegers/mongodb

Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo services mongodb bằng Takeout

 takeout enable mongo --default

Như bài trước thì chúng ta đã biết tích hợp Takeout với Sail, thời điểm này mình sẽ lấy alias của services mongo, chính là mongo luôn, nhét vào DB_HOST trong .env. Còn với DB_CONNECTION thì cái này thuộc settings mongo, mình ko đi sâu vào phân tích vì ngoài phạm trù bài viết, mà chỉ đưa ra config của mình để đảm bảo nó sẽ hoạt động

Mặc định thì Takeout sẽ đưa chúng ta username và password của root mongo lần lượt là adminpassword. Mình sẽ đăng nhập vào CLI admin mongo và tạo user mới bằng câu lệnh

mongo -u admin -ppassword --authenticationDatabase admin

use example_app

db.createUser(
  {
     user: "example_user",
     pwd: "example_user",
     roles: [ { role: "dbOwner", db: "example_app" } ],
     mechanisms:[ 
        "SCRAM-SHA-1"
     ]
  }
)

Trong config/database.php, tìm tới index connections, tại đây là nơi khai báo các thiết lập của database, mình sẽ thêm thiết lập cho mongo của chúng ta

'mongodb' => [
  'driver' => 'mongodb',
  'host' => env('DB_HOST'),
  'port' => env('DB_PORT'),
  'database' => env('DB_DATABASE'),
  'username' => env('DB_USERNAME'),
  'password' => env('DB_PASSWORD'),
  'options' => [
    'database' => env('DB_DATABASE'), // required with Mongo 3+
  ],
],

Chúng ta đã có connection cho mongo rồi, giờ chỉ việc fill vào .env thôi

DB_CONNECTION=mongodb
DB_HOST=mongo
DB_PORT=27017
DB_DATABASE=example_app
DB_USERNAME=example_user
DB_PASSWORD=example_user

Chạy thử

Để đảm bảo mọi thứ hoạt động thì mình sẽ tạo 1 model Product

sail artisan make:model Product

Bên trong app/Models/Product.php thì setup nó sử dụng connection mongo

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Jenssegers\Mongodb\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
  use HasFactory;

  protected $guarded = [];
}

Cuối cùng mở tinker lên tạo thử 1 product xem nào

sail tinker

App\Models\Product::create(['name' => 'Example App'])

Kết

Đây hẳn sẽ là bài viết cuối cùng của series này 😁 Thật ra lượng kiến thức truyền tải của bài này không phải quá nhiều, phần lớn là biểu diễn một case khả năng cao sẽ gặp cho các bạn làm ví dụ thôi 😆😆 Hi vọng bài viết và cả series này đã giúp ích cho các bạn! Hẹn gặp lại vào lần tới nhé 😎😎


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.