+1

Cách upload hình ảnh spring boot 3 lên cloudinary

Bước 1: Chúng ta cần tạo một dự án Spring Boot

Bước 2: Add thêm dependacy Cloudinary Apache HTTP 4.4 Library tại file pom.xml như bên dưới:

<dependency>
	<groupId>com.cloudinary</groupId>
	<artifactId>cloudinary-http44</artifactId>
	<version>1.33.0</version>
</dependency>

Bước 3: Config Cloudinary như bên dưới:

@Bean
  public Cloudinary getCloudinary(){
    Map config = new HashMap();
    config.put("cloud_name", "");
    config.put("api_key", "");
    config.put("api_secret", "");
    config.put("secure", true);
    return new Cloudinary(config);
  }

Bước 4: Tạo một file Service ở trong dự án

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class CloudinaryService {

  private final Cloudinary cloudinary;

  public Map upload(MultipartFile file) {
    try{
      Map data = this.cloudinary.uploader().upload(file.getBytes(), Map.of());
      return data;
    }catch (IOException io){
      throw new RuntimeException("Image upload fail");
    }
  }
}

Bước 5: Tạo một file Controller để tạo ra một API thực hiện upload image

@RestController
@RequestMapping("/cloudinary/upload")
@RequiredArgsConstructor
public class CloudinaryImageUploadController {

  private final CloudinaryService cloudinaryService;

  @PostMapping
  public ResponseEntity<Map> uploadImage(@RequestParam("image")MultipartFile file){
    Map data = this.cloudinaryService.upload(file);
    return new ResponseEntity<>(data, HttpStatus.OK);
  }
}

Bước 6: Thực hiện Demo

 • Tạo một request method post ở trên Postman

 • Nhấn vào Body

 • Nhấn vào key chọn data type là “file” và nhập key có tên là “image”
 • Upload ảnh từ máy tính cá nhân

 • Bấm Send để gọi API (Trước khi bấm gửi ta sẽ confirm ở cloudianry chưa có hình ảnh)

 • Ta có reponse như bên dưới

 • Confirm ở Cloudinary

 • Copy url lên trên trình duyệt

Chúc các bạn thực hiện thành công nhá.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.