0

Cách tạo menu trong joomla

Đặt vấn đề: Chúng ta có một component để quản lý sách, bao gồm 3 mục category, book, invoice. Vậy để dễ truy cập vào 3 mục này ta cần một menu để có thể truy cập vào 3 mục đấy.

Đây là thành quả ta mong muốn.

Để tạo được một menu component trong joom la chúng ta sẽ làm theo các bước sau:

Ở bước này bạn hãy tạo cho mình một component trước đã. Bao gồm các file và folder như trên.

Sau khi đã tạo xong thì ở trong file book.xml bạn sẽ khai báo các thông tin về component. Và khai báo cả menu nữa

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="3.1" method="upgrade">
	<name>com_book</name>
	<author>Lê Văn Quang An</author>
	<creationDate>Junly 2020</creationDate>
	<copyright>(C) 2005 - 2020 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright>
	<license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
	<authorEmail>[email protected]</authorEmail>
	<authorUrl>www.joomla.org</authorUrl>
	<version>1.0.0</version>
	<description>book Shop</description>
	<media />

  <files folder="site">
			<filename>book.php</filename>
			<filename>index.html</filename>

		</files>
  <languages folder="site">
    <language tag="en-GB">language/en-GB.com_book.ini</language>
  </languages>

	<administration>
		<files folder="admin">
      <filename>book.php</filename>
			<filename>index.html</filename>
    </files>

    <languages folder="admin">
      <language tag="en-GB">language/en-GB.com_book.ini</language>
      <language tag="en-GB">language/en-GB.com_book.sys.ini</language>
    </languages>

    <menu link="option=com_book">COM_BOOK_SHOPPING</menu>
    <submenu>
      <menu link="option=com_book&amp;controller=category">COM_BOOK_CATEGORY</menu>
      <menu link="option=com_book&amp;controller=item">COM_BOOK_BOOK</menu>
      <menu link="option=com_book&amp;controller=invoice">COM_BOOK_INVOICE</menu>
    </submenu>
	</administration>
</extension>

Thì đây là code của mình trong file book.xml bạn có thể đọc nó để tham khảo.

phần cần quan tâm ở đây là

<menu link="option=com_book">COM_BOOK_SHOPPING</menu>
    <submenu>
      <menu link="option=com_book&amp;controller=category">COM_BOOK_CATEGORY</menu>
      <menu link="option=com_book&amp;controller=item">COM_BOOK_BOOK</menu>
      <menu link="option=com_book&amp;controller=invoice">COM_BOOK_INVOICE</menu>
    </submenu>

Với câu lệnh đầu tiên là menu chính của chúng ta, sau đấy là các submenu với mỗi thuộc tính link bên trong là một chuỗi gồm 2 phần option và controller được kết nối bằng &amp đấy là ký hiệu (&) bạn có thể xem trên url để thấy rõ hơn là đường dẫn đến controller của từng phần.

Ở trong file book.php

<?php
defined('_JEXEC') or die;
echo "<h2> Hello backend </h2>"
?>

Sau đấy chúng ta vào localhost: để xem kết quả vừa rồi


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí