+5

Cách download & đọc file csv từ một FTP, SFTP server

Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm cách download file csv từ 1 FTP, SFTP server về local của mình và đọc file csv đó,sau đó sẽ hiển thị ra dữ liệu.
Hiện tại trên FTP, SFTP server mình đã uploaded sẵn 1 file csv có tên là SampleCSV.csv,
bên dưới đây là các bước kết nối đến FTP,SFTP server, download về local, hiển thị dữ liệu.
1. Thực hiện kết nối đến FTP server

// 1. Kết nối và login to FTP server
$ftp_server = "Your host name";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, 'Your user name', 'Your password');
ftp_pasv($ftp_conn, TRUE);

// 2.Khái báo 2 biến như bên dưới
$local_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/SampleCSV.csv"; // Đường dẫn dến file csv trên local của mình(Ban đầu chưa có file nhé)
$server_file = "SampleCSV.csv";//tên file csv trên FPT server

// 3.Cấp quyền cho file csv
if (file_exists($local_file)) {
    chmod($local_file, 0777);
}

// 4. Thực hiện download file về local
if (ftp_get($ftp_conn, $local_file, $server_file, FTP_ASCII)) {
      if (file_exists($local_file)) {
        if (($handle = fopen($local_file, "r")) !== FALSE) {
          while (($data = fgetcsv($handle, 99999, ",")) !== FALSE) {
            echo "<pre>";
            print_r($data); // hiển thị dữ liệu tương ứng với mỗi row trong file csv
            echo "</pre>";
          }
          fclose($handle);
        }
      } else {
        echo "File không tồn tại dưới local";
      }

  } else {
    echo "Xẩy ra lỗi trong quá trình download file về local";
  }

2. Thực hiện kết nối đến SFTP server bằng libssh2 library
Do mình sẽ dùng libssh2 library để kết nối đến SFTP server, hiện tại trên server local của mình(xampp) chưa cài đặt libssh2 library,
do đó mình sẽ thực hiện download và cài đặt trên server local của mình trước nhé.
Link download: https://pecl.php.net/package/ssh2
Version mới nhất ở thời điểm mình làm ví dụ là 1.3.1 như ảnh bên dưới và click vào icon windows màu xanh có chứ DLL.

Màn hình tiếp theo mình sẽ chọn bản phù hợp với phiên bản php hiện tại mình đang dùng là php 7.4

Giải nén file vừa download về và copy 2 files php_ssh2.dll, php_ssh2.pdb trong folder giải nén vào thư mục xampp\php\ext trên server local như ảnh bên dưới.

Bước tiếp theo để sử dụng được thư viện này chúng ta phải vào file php.ini để thêm dòng ở ô màu đỏ bên dưới để enable thư viện đó nhé.

Bây giờ mình sẽ khơi động lại xampp để viết code sử dụng thư viện libssh2 nhé!

Source code:

  $connection = ssh2_connect('Your host name');
   
  // Kiểm tra login
  if (!ssh2_auth_password($connection, 'Your user name', 'Your password')) {
    throw new Exception('Unable to connect.');
  } else {
    echo "connected";
  }

  // Tạo kết nối đến SFTP server
  if (!$sftp = ssh2_sftp($connection)) {
    throw new Exception('Unable to create SFTP connection.');
  } else {
    echo "connected2";
  }

  //Biến chứa danh sách các files sẽ lấy từ SFTP server
  $files = array();
  //Đường dẫn thư mục chứa file csv trên SFTP server
  $dirHandle = opendir("ssh2.sftp://$sftp/csv/");
   
  // Tìm các files trong thư mục, bỏ qua các files có đuôi kiểu (. & ..)
  while (false !== ($file = readdir($dirHandle))) {
    if ($file != '.' && $file != '..') {
      $files[] = $file;
    }
  }

  // Đường dẫn dến file csv trên local của mình(Ban đầu chưa có file nhé)
  $local_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/localDirectory/SampleCSV.csv";
  if (count($files)) {
    foreach ($files as $fileName) {
      if ($fileName == "SampleCSV.csv") {
        // Remote stream
        if (!$remoteStream = @fopen("ssh2.sftp://$sftp/csv/$fileName", 'r')) {
          throw new Exception("Unable to open remote file: $fileName");
        } 
     
        // Local stream
        if (!$localStream = @fopen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/localDirectory/$fileName", 'w')) {
          throw new Exception("Unable to open local file for writing: /localDirectory/$fileName");
        }
     
        // Write from our remote stream to our local stream
        $read = 0;
        $fileSize = filesize("ssh2.sftp://$sftp/csv/$fileName");
        while ($read < $fileSize && ($buffer = fread($remoteStream, $fileSize - $read))) {
          // Increase our bytes read
          $read += strlen($buffer);
     
          // Write to our local file
          if (fwrite($localStream, $buffer) === FALSE) {
            throw new Exception("Unable to write to local file: /localDirectory/$fileName");
          } else {
            if (file_exists($local_file)) {
              if (($handle = fopen($local_file, "r")) !== FALSE) {
                  while (($branch = fgetcsv($handle, 99999, ",")) !== FALSE) {
                    echo "<pre>";
                    print_r($branch);
                    echo "</pre>";
                  }
              }
            }
          }
        }
     
        // Close our streams
        fclose($localStream);
        fclose($remoteStream);
      }
    }
  }

Như vậy là mình đã hoàn thành một ví dụ đơn giản về cách kết nối, download, đọc file csv từ FTP, SFTP server khác,
do kiến thức của mình có hạn,nếu có gì thiếu sót và thắc mắc mọi người hay comment cho mình nhé!


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí