+8

Cách áp dụng Layout cho các pages khác nhau bằng cách sử dụng Route trong ReactJS

Hướng dẫn cơ bản về Route trong ReactJS

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh em cách sử dụng Layout cho các trang trong ReactJS. Tôi cũng tìm khá lâu nhưng không có hướng dẫn cụ thể nên tôi đã từng tạo 1 component <Layout></Layout> là component cha của tất cả các component con. Cách này thật stupid. Sau khi phát hiện <Outlet> trong <Route> tôi đã có cách giải quyết khác cho vấn đề này.

Cài đặt React Route

npm i -D react-router-dom

Cấu trúc folder trong react app

src\pages\:

Layout.js
Home.js
Blogs.js
Contact.js
NoPage.js

Tạo component Layout.js

import { Outlet, Link } from "react-router-dom";

const Layout = () => {
 return (
  <>
   <nav>
    <ul>
     <li>
      <Link to="/">Home</Link>
     </li>
     <li>
      <Link to="/blogs">Blogs</Link>
     </li>
     <li>
      <Link to="/contact">Contact</Link>
     </li>
    </ul>
   </nav>

   <Outlet />
  </>
 )
};

export default Layout;

Trong component Layout thêm <Outlet /> tại nơi mà bạn muốn đặt nội dung. Cái này tương tự với children trong props.

Tạo các components ví dụ

 1. Home.js
const Home = () => {
 return <h1>Home</h1>;
};

export default Home;
 1. Blogs.js
const Blogs = () => {
 return <h1>Blog Articles</h1>;
};

export default Blogs;
 1. NoPage.js
const NoPage = () => {
 return <h1>404</h1>;
};

export default NoPage;

File Index.js

import ReactDOM from "react-dom/client";
import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router-dom";
import Layout from "./pages/Layout";
import Home from "./pages/Home";
import Blogs from "./pages/Blogs";
import Contact from "./pages/Contact";
import NoPage from "./pages/NoPage";

export default function App() {
 return (
  <BrowserRouter>
   <Routes>
    <Route path="/" element={<Layout />}>
     <Route index element={<Home />} />
     <Route path="blogs" element={<Blogs />} />
     <Route path="contact" element={<Contact />} />
     <Route path="*" element={<NoPage />} />
    </Route>
   </Routes>
  </BrowserRouter>
 );
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<App />);

Chúng ta có thể thấy các trang Home, Blogs đã được thêm Layout khi đặt Route bên trong Route của Layout component.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.