0

Các tùy chình type Codeable trong Swift

 • Có một điểm chung mà hầu hết các app mobie ngày nay đều có là data trong app có thể encode hoặc decode thành các dạng dự liệu khác nhau. Mặc dù dữ liệu dạng JSON đã được download từ network hoặc một dạng dữ liệu đã được xử lý để có thể lưu trữ cục bộ thì việc có thể encode hoặc decode thành các dạng data khác là rất cần thiết cho công việc code Swift.
 • Đó là lý do tại sao Swift's Codeable API đã được giới thiệu là một tính năng mới trong Swift 4.0 - và kể từ đó nó đã phát triển mạnh mẽ trờ thành tiêu chuẩn cho việc encode hoặc decode khác nhau trên các nền tảng điều hành của Apple cũng như cho server-side trên swift.
 • Những lí do trên khiến Codeable trở nên hữu dụng và được tích hợp chặt chẽ với Swift - trình biên dịch giờ có thể tự động tổng hợp rất nhiều code cần thiết để encodedecode các loại data khác nhau. Tuy nhiên đôi khi chúng ta cần tùy chỉnh các giá trị value và biểu diễn chúng nên hãy cùng tìm hiểu các con đường khác nhau để có thể tùy chỉnh Codeable phục vụ công việc này:

1/ Changing keys:

 • Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản chúng ta có thể thùy chỉnh cách mà type được encodedecode bằng cách thay đổi key đã được sử dụng trong các công việc nối tiếp nhau:
struct Article: Codable {
  var url: URL
  var title: String
  var body: String
}
 • Model của chúng ta sử dụng chế độ auto-sythesized Codeable nghĩa là thứ tự các key sẽ phải khớp với tên của property. Tuy nhiên data chúng ta sẽ decode value của Article từ mẫu JSON ví dụ download từ server có thể sẽ hơi khác nên việc decode sẽ thất bại.
 • Rất may là lỗi này rất dễ sửa. Tất cả chúng ta sẽ tùy chỉnh key để Codeable sẽ sử dụng khi encode hoặc decode các instance Article để định nghĩa enum CodingKeys để có thể gán raw value tùy chình cho case khớp với key chúng ta mong muốn tùy chỉnh:
extension Article {
  enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case url = "source_link"
    case title = "content_name"
    case body
  }
}
 • Kỹ thuật trên phù hợp khi chúng ta muốn sử dụng key-name tùy chỉnh, nếu chúng ta chỉ muốn Codeable sử dụng snake_case cho property-name sau đó chúng ta có thể thay đổi để bộ giải mã JSON bằng việc thay thế keyDecodingStrategy:
var decoder = JSONDecoder()
decoder.keyDecodingStrategy = .convertFromSnakeCase

2/ Ignoring keys:

 • Trong trường hợp chúng ta muốn bỏ qua một số key nhất định thì chúng ta cần có một phương pháp khác để làm việc với Codeable. Cùng xem xét ví dụ chúng ta làm việc với note app chúng ta có thể cho phép người dùng nhóm các note khác nhau thành 1 NoteCollection, bao gồm các note nháp được lưu cục bộ:
struct NoteCollection: Codable {
  var name: String
  var notes: [Note]
  var localDrafts = [Note]()
}
 • Tuy nhiên, vì một lý do là server không support bản nháp nên để cung cấp cho người dùng một bản sắp xếp trật tự thì chúng ta sẽ không muốn đưa các bản nháp đó để serializing hoặc deserializing.
 • May mắn là chúng ta cũng có thể dễ dàng hoàn thành việc đó mà không thay đổi Codeable implementation cho NoteCollection. Nếu chúng ta định nghĩa CodingKeys enum. Như trên chúng ta chỉ cần bỏ qua localDrafts thì thuộc tính đó sẽ không được gọi khi encodedecode các value cho NoteCollection:
extension NoteCollection {
  enum CodingKeys: CodingKey {
    case name
    case notes
  }
}

3/ Tạo các structure phù hợp:

 • Hay cùng build một app bao gồm tính năng chuyển đổi các giá trị tiền tệ đã được cung cấp tỷ giá dưới dạng JSON.
{
  "currency": "PLN",
  "rates": {
    "USD": 3.76,
    "EUR": 4.24,
    "SEK": 0.41
  }
}
 • Trong code swift, khi muốn chuyển đổi các response từ JSON thành các CurrencyConversion instance - mỗi instance bao gồm một mảng các ExchangeRate cho mỗi giá trị hiện tại:
struct CurrencyConversion {
  var currency: Currency
  var exchangeRates: [ExchangeRate]
}

struct ExchangeRate {
  let currency: Currency
  let rate: Double
}
 • Tuy nhiên,nếu chúng ta tiếp tục và muốn 2 struct trên phù hợp với Codeable, chúng ta lần nữa gặp phải tình trạng không khớp giữa key và JSON data mà chúng ta cần tìm cách decode. Tại thời tiểm này, vấn đề không chỉ ở key-name mà còn sự thay đổi trong cấu trúc.
 • Chúng ta có thể thay đổi cấu trúc code Swift để phù hợp với cấu trúc dữ liệu JSON - nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được cách này. Mặc dù mã serialization chính xác là rất quan trọng nhưng có một cấu trúc code phù hợp với thực tế cũng quan trọng không kém.
 • Thay vì tạo mới, chúng ta sẽ tùy chỉnh type để nó đóng vai trò cầu nối giữa định dạng JSON sử dụng với cấu trúc Swift. Chúng ta có thể gói gọn tất cả logic cần thiết để biến một JSON dictionary về tỷ giá thành một mảng các ExchangeRate:
private extension ExchangeRate {
  struct List: Decodable {
    let values: [ExchangeRate]

    init(from decoder: Decoder) throws {
      let container = try decoder.singleValueContainer()
      let dictionary = try container.decode([String : Double].self)

      values = dictionary.map { key, value in
        ExchangeRate(currency: Currency(key), rate: value)
      }
    }
  }
}
 • Sử dụng type bên trên chúng ta có thể định nghĩa private property để phù hợp JSON key sử dụng cho data và có các property exchangeRates hoạt động như một proxy cho các private property:
struct CurrencyConversion: Decodable {
  var currency: Currency
  var exchangeRates: [ExchangeRate] {
    return rates.values
  }

  private var rates: ExchangeRate.List
}
 • Kỹ thuật trên rất hữu dụng khi chúng là muốn code Swift phù hợp với JSON API để sử dụng các structure khác nhau mà không cần implement Codeable từ đầu.

4/ Tranforming values:

 • Có 1 vấn đề rất phổ biến trong công việc decode, đặt biệt khi làm việc với JSON API có thể ngoài tầm kiểm soát của chúng ta khi các loại encode không theo cách chúng ta mong muốn và không tương thích với các hệ thống code swift.
 • Điều cơ bản chúng ta muốn làm ở đây là chuyển đổi các giá trị string thành một loại khác, ví dụ như Int. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xác định một protocol cho phép chúng ta có thể đánh dấu bất ký loại type nào là StringRepftimeable có nghĩa là nó được chuyển đổi từ và thành một chuỗi string đại diện:
protocol StringRepresentable: CustomStringConvertible {
  init?(_ string: String)
}

extension Int: StringRepresentable {}
 • Tiếp đó chúng ta khởi tạo một type chuyên dụng khác, lần này là là cho bất kỳ value có thể hỗ trợ vơi một chuỗi, có chứa tất cả các code cần để decodeencode từ một value đến một string:
struct StringBacked<Value: StringRepresentable>: Codable {
  var value: Value

  init(from decoder: Decoder) throws {
    let container = try decoder.singleValueContainer()
    let string = try container.decode(String.self)

    guard let value = Value(string) else {
      throw DecodingError.dataCorruptedError(
        in: container,
        debugDescription: """
        Failed to convert an instance of \(Value.self) from "\(string)"
        """
      )
    }

    self.value = value
  }

  func encode(to encoder: Encoder) throws {
    var container = encoder.singleValueContainer()
    try container.encode(value.description)
  }
}
 • Giống như cách chúng ta đã tạo một private property cho lưu trữ cơ bản phù hợp JSON, chúng ta có thể làm tương tự với bất kỳ property nào mà app hỗ trợ khi encode trong khi vẫn hiển thị dữ liệu cho phần còn lại swift.
struct Video: Codable {
  var title: String
  var description: String
  var url: URL
  var thumbnailImageURL: URL

  var numberOfLikes: Int {
    get { return likes.value }
    set { likes.value = newValue }
  }

  private var likes: StringBacked<Int>
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.