0

Các trường hợp kiểm thử với Checkbox, Radio button

Các trường hợp kiểm thử với Checkbox, Radio button

 1. Checkbox
 • Case 1: Kiểm tra trạng thái mặc định của trường
 • Case 2: Kiểm tra cho phép Chọn/Bỏ chọn
 • Case 3: Kiểm tra cho phép chọn nhiều giá trị không?
 • Case 4: Kiểm tra bắt buộc chọn
 • Case 5: Kiểm tra việc kích chọn, bỏ kích chọn trên các checkbox
 • Case 6: Kiểm tra việc kích chọn tất cả các giá trị
 • Case 7: Kiểm tra việc bỏ chọn 1 checkbox trong danh sách khi đang chọn check all
 1. Radio button
 • Case 1: Kiểm tra trạng thái mặc định của trường
 • Case 2: Kiểm tra cho phép Chọn/Bỏ chọn
 • Case 3: Kiểm tra chọn 2 giá trị (Với Radio button chỉ cho phép chọn 1 giá trị)
 • Case 4: Kiểm tra bắt buộc chọn

=> Trên đây là các case cơ bản đối với checkbox và radio button các bạn có thể tham khảo. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy để lại cho mình dưới phần bình luận nhé !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.