+1

Các thư mục trong ruby on rails

1.Thư mục app

Thư mục này chứa các controllers, models, views, helpers, mailers và assets cho ứng dụng. Trong đó:

  • controllers: các tập tin controller dùng để điều hướng luồng chạy của ứng dụng.
  • models: các tập tin models được dùng để tương tác với database trong ứng dụng (hoặc dùng để mô phỏng một đối tượng mà không cần kết nối tới database).
  • helpers: các tập tin helpers chứa các hàm (hoặc các lớp) hỗ trợ và được sử dụng bởi controllers, models hay views.
  • views: các tập tin views được sử dụng bởi controller dùng để hiển thị nội dung của trang.
  • mailers: bao gồm các template mẫu dùng để gửi email.
  • assets: bao gồm các tập tin như ảnh, css, javascripts...

2.Thư Mục components

Các components giống như một ứng dung mini và nó có thể chứa các models, views và controllers của riêng nó.

3.Thư Mục bin

Thư mục này bao gồm các đoạn mã script để khởi động ứng dụng Rails hoặc dùng để thiết lập hay deploy ứng dụng.

4.Thư Mục config

Thư mục này dùng để cấu hình ứng dụng như cấu hình các thông số của database, định nghĩa các routes...

5.Tập Tin config.ru

Tập tin này dùng để cấu hình cho Rack server nếu bán sử dụng Rack để chạy ứng dụng.

6.Thư Mục db

Thư mục này chứa các tập tin dùng để tạo cấu trúc schema cho database và các tập tin migrations.

7.Tập Tin Gemfile và Gemfile.lock

Tập tin Gemfile dùng để liệt kê những gem nào dùng trong ứng dụng và Gemfile.lock dùng để ghi lại thông tin về quá trình cài đặt các gem.

8.Thư Mục lib

Bao gồm các thư viện được dùng trong ứng dụng. Thông thường các thư viện này được viết bởi chính những lập trình viên tham gia vào viết ứng dụng. Các thư viện của bên thứ 3 thường không được đặt ở trong thư mục này mà sẽ để trong thư mục vendor mà tôi sẽ đề cập ở phần dưới đây.

9.Thư Mục log

Chứa các bản ghi log các thông tin trong quá trình cài đặt, khởi động, chạy hay ngừng ứng dụng.

10.Thư Mục public

Nội dung của các tập tin đặt trong thư mục này sẽ có thể được tải trực tiếp về trình duyệt. Ví dụ ứng dụng của bạn được truy cập thông qua tên miền là hoclaptrinh.org thì khi bạn để một tập tin có tên là logo.png trong thư mục này. Thông thường chúng ta sẽ để chứa các tập tin css, javascript hay hình ảnh trong thư mục này.

11.Tập Tin Rakefile

Tập tin Rakefile được Rails sử dụng để tìm kiếm các tác vụ mà chúng có thể được thực thi trên cửa sổ dòng lệnh thông qua rake. Bạn không nên định nghĩa trực tiếp các tác vụ này trong Rakefile mà việc định nghĩa các tác vụ này được thực hiện thông qua các tập tin trong thư mục lib/tasks.

12.Tập Tin README.rdoc

Tập tin này chứa các thông tin tổng quan về ứng dụng như mô tả ngắn gọn mục đích của ứng dụng, phiên bản ứng dụng, thông tin tác giả viết ứng dụng hay loại giấy phép phát hành ứng dụng...

13.Thư Mục test

Thư mục này dùng để chứa các test case sử dụng trong ứng dụng bao gồm unit tests, fixture tests và các loại test khác có trong Ruby on Rails.

14.Thư Mục tmp

Lưu các tập tin tạm thời thường là các tập tin cache, pid hay sessions.

15.Thư Mục vendor

Thư mục này chứa các thư viện của bên thứ 3 được sử dụng trong ứng dụng.

Lời kết

Trên đây là danh sách các thư mục và tập tin được sử dụng trong ứng dụng Rubu on Rails và mô tả ngắn gọn nội dung của chúng


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.