+1

Các Model Cloud Computing hiện nay

Phân Loại Các Kiểu Dịch Vụ Đám Mây: IaaS, PaaS và SaaS

Cloud computing cung cấp một loạt các dịch vụ và mô hình khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp. Ba kiểu dịch vụ đám mây phổ biến nhất là Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), và Software as a Service (SaaS).

(Nguồn ảnh https://www.heptabit.at/)

0. On-premises:

Đơn giản là build server vật lý. Bạn tự chủ động việc mua sắm và duy trì các máy chủ, hệ thống lưu trữ, mạng, và các thiết bị khác tại cơ sở của họ hoặc tại các trung tâm dữ liệu mà bạn quản lý.

1. Infrastructure as a Service (IaaS):

IaaS là một trong những mô hình đám mây cung cấp hạ tầng máy tính ảo và tài nguyên liên quan qua mạng internet. Điều này cho phép người dùng thuê các máy chủ ảo, lưu trữ, và mạng để triển khai ứng dụng và dịch vụ của họ. Các ví dụ phổ biến của IaaS bao gồm:

  • Amazon Web Services (AWS) EC2: Cho phép bạn thuê máy chủ ảo và tài nguyên lưu trữ trên đám mây AWS.

  • Microsoft Azure Virtual Machines: Cung cấp máy chủ ảo chạy trên nền tảng đám mây Azure.

  • Google Cloud Compute Engine: Cho phép bạn tạo và quản lý các máy chủ ảo trên Google Cloud.

IaaS thích hợp cho những người muốn kiểm soát hoàn toàn hạ tầng và tài nguyên máy tính của mình, đồng thời tránh phải quản lý phần cứng vật lý.

2. Platform as a Service (PaaS):

PaaS là một mô hình đám mây cung cấp một môi trường phát triển và triển khai ứng dụng. Nó loại bỏ phần lớn công việc liên quan đến cấu hình hạ tầng và tập trung vào việc phát triển ứng dụng. Các ví dụ phổ biến của PaaS bao gồm:

  • Heroku: Cho phép bạn triển khai ứng dụng web một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  • Google App Engine: Cung cấp môi trường phát triển ứng dụng web và mobile trên đám mây Google.

  • Microsoft Azure App Service: Dựng nền tảng cho việc triển khai và quản lý các ứng dụng web và mobile trên đám mây Azure.

  • AWS Elastic Beanstalk: triển khai ứng dụng web để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình. All in one, không cần quan tâm đến máy chủ, cân bằng tải,...

PaaS thích hợp cho các nhà phát triển muốn tập trung vào việc phát triển ứng dụng mà không cần quan tâm đến hạ tầng dưới.

3. Software as a Service (SaaS):

SaaS là mô hình đám mây cung cấp ứng dụng phần mềm trực tuyến cho người dùng cuối thông qua internet. Người dùng có thể truy cập và sử dụng ứng dụng mà không cần cài đặt phần mềm trên máy tính của họ. Các ví dụ phổ biến của SaaS bao gồm:

  • Google Workspace (trước đây là G Suite): Cung cấp các ứng dụng văn phòng trực tuyến như Gmail, Google Docs, Google Sheets, và Google Drive.

  • Microsoft 365 (trước đây là Office 365): Cung cấp các ứng dụng văn phòng trực tuyến như Outlook, Word, Excel, và OneDrive.

  • Salesforce: Cung cấp các ứng dụng quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) trực tuyến.

SaaS thích hợp cho người dùng cuối muốn sử dụng các ứng dụng mà không cần quản lý hạ tầng hoặc cài đặt phần mềm trên máy tính cá nhân.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.